Ktl-icon-tai-lieu

GIỚI THIỆU MÁY HỌC MÔ HÌNH NAÏVE BAYES

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 585 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIỚI THIỆU MÁY HỌC
MÔ HÌNH NAÏVE BAYES
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Nội dung trình bày
2

Giới thiệu Máy học
Các vấn ñề và ví dụ của Máy học
Mô hình Naïve Bayes

Học là gì?
3

ghi nhớ ñiều gì ñó
học các sự kiện qua quan sát và thăm dò
cải thiện các kỹ năng vận ñộng và/hay nhận
thức qua việc luyện tập
tổ chức tri thức mới thành các biểu diễn tổng
quát, hiệu quả
“Học là quá trình tự cải biến của hệ, rút ra từ
quá khứ những thứ giúp hành ñộng thích hợp
hơn trong tương lai”

Qui nạp
4

Socrates là người, ñã chết.
Platon là người, ñã chết.
Aristote là người, ñã chết.
…
Tất cả mọi người ñều chết.
Hawking là người, sẽ chết.

Phân loại Máy học
5

Học có giám sát: cho trước một tập mẫu các
cặp input/output, tìm một luật thực hiện việc dự
ñoán các kết xuất gắn với các input mới
Học không giám sát: cho trước một tập mẫu,
nhưng chưa gán nhãn, gom nhóm các mẫu
thành các cụm “tự nhiên”
Học tăng cường: một agent tương tác với thế
giới thực hiện các quan sát, hành ñộng, và
ñược thưởng hay phạt; nó sẽ học ñể chọn các
hành ñộng theo cách ñể nhận ñược nhiều phần
thưởng

ðiều cần nắm
28

Các vấn ñề của học máy
Hiểu và sử dụng ñược mô hình Naïve Bayes
Nắm ñược các vấn ñề của Naïve Bayes

Thắc mắc
29

...
GIỚI THIỆU MÁY HỌC
MÔ HÌNH NAÏVE BAYES
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
GIỚI THIỆU MÁY HỌC MÔ HÌNH NAÏVE BAYES - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIỚI THIỆU MÁY HỌC MÔ HÌNH NAÏVE BAYES - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
GIỚI THIỆU MÁY HỌC MÔ HÌNH NAÏVE BAYES 9 10 262