Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu môn học

Được đăng lên bởi Thư Talia
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

Hà Nội – 2011

Giới thiệu môn học
 Số tín chỉ: 3
 Thời gian:
 Giảng lý thuyết trên lớp: 70%
 Thực hành, thảo luận: 30%
 Tự học: 200%

 Đánh giá
 Chuyên cần: 10%
 Kiểm tra giữa kì: 40%
 Thi cuối kì: 50%

11/3/13

Giới thiệu môn học

2/59

Giới thiệu môn học
 Mục tiêu của học phần
 Trang bị về lý thuyết: Cung cấp cho sinh viên những
kiến thức cơ bản về tin học văn phòng và lý thuyết tin
học.
 Trang bị về kỹ năng: Trang bị kỹ năng cơ bản về
khai thác các phần mềm ứng dụng trên máy tính điện
tử và mạng Internet.
 Trang bị vấn đề nghiên cứu/ kỹ năng nghiên cứu:
Các nghiệp vụ có ứng dụng tin học.

11/3/13

Giới thiệu môn học

3/59

Giới thiệu môn học
 Tài liệu tham khảo
 Giáo trình “Tin học đại cương”, Đại học Kinh tế Quốc
dân
 Giáo trình “Tin học đại cương” Trường Đại học Kinh
tế Thành phố Hồ Chí Minh,
 Bùi Thế Tâm, Giáo trình “Tin học đại cương”, NXB
Thống kê
 Giáo trình SPSS

11/3/13

Giới thiệu môn học

4/59

Yêu cầu đối với học viên
 Quá trình học tập và tham khảo mở rộng
 Sinh viên phải có mặt trên lớp cũng như các buổi
thực hành, thảo luận.
 Đọc và nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo
 Tham gia thảo luận trên lớp.

 Tham gia các hoạt động:
 Học lý thuyết, thực hành theo bài tập qui định
 Làm bài kiểm tra định kỳ

 Ý thức tổ chức, kỷ luật:
 Có ý thức tổ chức, kỷ luật theo quy định của trường,
lớp và của giảng viên phụ trách.
11/3/13

Giới thiệu môn học

5/59

Nội dung
 Chương 1. Các vấn đề cơ bản của tin học
 Chương 2. Hệ điều hành
 Chương 3. Mạng máy tính và Internet
 Chương 4. Các gói phần mềm văn phòng
 Chương 5. Bảng tính điện tử Excel
 Chương 6. Ứng dụng SPSS trong xử lý và phân
tích dữ liệu
 Chương 7. An toàn thông tin

11/3/13

Giới thiệu môn học

6/59

Tiến trình học tập
Buổi

Nội dung

Buổi

Nội dung

1

Chương 1

9

2

Chương 1

10

Thực hành chương 5

3

Chương 2

11

Thực hành chương 5 +
KT

4

Thực hành chương 2

12

Chương 6

5

Chương 3

13

Chương 6

6

Chương 4

14

Thực hành chương 6 +
KT

7

Chương 5

15

Chương 7

8

Chương 5

16

Ôn tập

11/3/13

Giới thiệu môn học

Chương 5

7/59

...
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ
TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Hà Nội – 2011
Giới thiệu môn học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu môn học - Người đăng: Thư Talia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giới thiệu môn học 9 10 576