Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu một số chức năng của ngắt 21

Được đăng lên bởi Trọng Hoàng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ CHỨC NĂNG CỦA NGẮT 21H
Phần này trình bày các hàm thông dụng của ngắt 21h. Đó là các hàm thao tác vào/ra đối với kí tự, chuỗi ký tự, file,thư mục, kết thúc chương
trình và trả lại quyền điều khiển cho Hệ điều hành DOS.
Hàm 01: đọc 1 kí tự (cóhiện) từ bànphím
Input: AH=01
Output: AL= mã ASCII của ký tự
AL=0 nếu gõ vào phím chức năng.
Hàm 02: hiện 1 kí tự lên màn hình
Input: AH=02
DL= mã ASCII của ký tự cần hiển thị
Output:
Hàm 08: đọc 1 kí tự (không hiện) từ bàn phím
Input: AH=08
Output: AL= mã ASCII của ký tự
AL=0 nếu gõ vào phím chức năng.
Hàm 09: hiện xâu kí tự kết thúc bởi ‘$’ lên màn hình
Input: AH = 09
DX = địa chỉ offset của xâu kí tự
Hàm 0Ah: đọc xâu kí tự từ bàn phím
Input: AH = 09
DX = địa chỉ offset của vùng đệm chứa xâu kí tự
Output: DX = địa chỉ offset của xâu kí tự
Hàm 39h: tạo thư mục
Input: AH = 39h
DX = địa chỉ offset của tên thư mục
Output: ƒ Nếu thành công, thư mục được tạo ra ƒ. Nếu không thành công, CF=1 và AX= mã lỗi.
Hàm 3Ah: xóa thư mục
Input: AH = 3Ah
DX = địa chỉ offset của tên thưmục
Output: ƒNếu thành công, thư mục được xóa ƒ. Nếu không thành công, CF=1 và AX=mã lỗi.
Hàm 3Ch:tạo file
Input: AH = 3Ch
DX = địa chỉ offset của tên file
CX = thuộc tính file
Output: ƒ Nếu thành công, file được tạo ra, CF=0 và AX= thẻ file (file handle) ƒ
Nếu không thành công, CF=1 và AX= mã lỗi.
Thuộc tính file được địnhnghĩa như sau:
00h: file bìnhthường (plain old file)
01h: file chỉ đọc (Read Only)
02h: file ẩn (Hidden from searches)
04h: file hệ thống (system)
08h: thuộc tính cho nhãn đĩa.
10h: thuộc tính cho thư mục con.
Hàm 3Dh:mở file
Input: AH = 3Dh
AL = mode
Output:Nếu thành công, file được tạo ra, CF=0 và AX= thẻ file (file handle)
Nếu không thành công, CF=1 và AX= mã lỗi.
Hàm 3Eh: đóng file
Input: AH = 3Eh
BX = thẻ file
Output:Nếu thành công, file được đóng lại và CF=0
Nếu không thành công, CF=1 và AX= mã lỗi.
Hàm 3Fh: đọc từ file
Input: AH = 3Fh
DS: DX = địachỉ offset của vùng đệm
CX = số byte cần đọc
BX = thẻ file
Output:Nếu thành công, CF=0 và AX= số byte đã đọc được
Nếu không thành công, CF=1 và AX= mã lỗi.
Hàm 40h: ghi vào file
Input: AH = 40h
DS: DX = địachỉ offset của vùng đệm
CX = số byte cần ghi
BX = thẻ file
Output:Nếu thành công, file được ghi và CF=0.
Nếu không thành công, CF=1 và AX= mã lỗi.
Hàm 41h: xóa file
Input: AH = 41h
DX = địa chỉ offset của tên file
Output:Nếu thành công, file bịxóa
Nếu không thành công, CF=1 và AX=mã lỗi.
Hàm 4Ch: kết thúc chương trình

Input: AH = 4Ch
Output: Kết thúc chương trình, trả lại quyề...
MỘT SỐ CHỨC NĂNG CỦA NGẮT 21H
Phần này trình bày các hàm thông dụng của ngắt 21h. Đó là các hàm thao tác vào/ra đối với kí tự, chuỗi ký tự, file,thư mục, kết thúc chương
trình và trả lại quyền điều khiển cho Hệ điều hành DOS.
Hàm 01: đọc 1 kí tự (cóhiện) từ bànphím
Input: AH=01
Output: AL= mã ASCII của ký tự
AL=0 nếu gõ vào phím chức năng.
Hàm 02: hiện 1 kí tự lên màn hình
Input: AH=02
DL= mã ASCII của ký tự cần hiển thị
Output:
Hàm 08: đọc 1 kí tự (không hiện) từ bàn phím
Input: AH=08
Output: AL= mã ASCII của ký tự
AL=0 nếu gõ vào phím chức năng.
Hàm 09: hiện xâu kí tự kết thúc bởi ‘$’ lên màn hình
Input: AH = 09
DX = địa chỉ offset của xâu kí tự
Hàm 0Ah: đọc xâu kí tự từ bàn phím
Input: AH = 09
DX = địa chỉ offset của vùng đệm chứa xâu kí tự
Output: DX = địa chỉ offset của xâu kí tự
Hàm 39h: tạo thư mục
Input: AH = 39h
DX = địa chỉ offset của tên thư mục
Output: Nếu thành công, thư mục được tạo ra . Nếu không thành công, CF =1 và AX= mã lỗi.
Hàm 3Ah: xóa thư mục
Input: AH = 3Ah
DX = địa chỉ offset của tên thưmục
Output: Nếu thành công, thư mục được xóa . Nếu không thành công, CF=1 và AX=mã lỗi.
Hàm 3Ch:tạo file
Input: AH = 3Ch
DX = địa chỉ offset của tên file
CX = thuộc tính file
Output: Nếu thành công, file được tạo ra, CF=0 và AX= thẻ file (file handle)
Nếu không thành công, CF=1 và AX= mã lỗi.
Thuộc tính file được địnhnghĩa như sau:
00h: file bìnhthường (plain old file)
01h: file chỉ đọc (Read Only)
02h: file ẩn (Hidden from searches)
04h: file hệ thống (system)
08h: thuộc tính cho nhãn đĩa.
10h: thuộc tính cho thư mục con.
Hàm 3Dh:mở file
Input: AH = 3Dh
AL = mode
Output:Nếu thành công, file được tạo ra, CF=0 và AX= thẻ file (file handle)
Nếu không thành công, CF=1 và AX= mã lỗi.
Hàm 3Eh: đóng file
Input: AH = 3Eh
BX = thẻ file
Output:Nếu thành công, file được đóng lại và CF=0
Nếu không thành công, CF=1 và AX= mã lỗi.
Hàm 3Fh: đọc từ file
Input: AH = 3Fh
DS: DX = địachỉ offset của vùng đệm
CX = số byte cần đọc
BX = thẻ file
Output:Nếu thành công, CF=0 và AX= số byte đã đọc được
Nếu không thành công, CF=1 và AX= mã lỗi.
Hàm 40h: ghi vào file
Input: AH = 40h
DS: DX = địachỉ offset của vùng đệm
CX = số byte cần ghi
BX = thẻ file
Output:Nếu thành công, file được ghi và CF=0.
Nếu không thành công, CF=1 và AX= mã lỗi.
Hàm 41h: xóa file
Input: AH = 41h
DX = địa chỉ offset của tên file
Output:Nếu thành công, file bịxóa
Nếu không thành công, CF=1 và AX=mã lỗi.
Hàm 4Ch: kết thúc chương trình
Giới thiệu một số chức năng của ngắt 21 - Trang 2
Giới thiệu một số chức năng của ngắt 21 - Người đăng: Trọng Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giới thiệu một số chức năng của ngắt 21 9 10 446