Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu ngôn ngữ R

Được đăng lên bởi nguythang
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2483 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giới thiệu ngôn ngữ R

Trang 1

GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ R
Phân tích và xử lý số liệu là một trong những thao tác cần thiết và quan trọng đối với các nhà
nghiên cứu trong nhiều ngành, như sinh học, địa lý, toán học,…Trước đây, các công ty phần
mềm đã phát triển các phần mềm chuyên nghiệp như SPSS, Excel, Stata,… cho việc phân
tích số liệu. Tuy nhiên, các phần mềm này đều là các phần mềm thương mại, có giá từ vài
trăm đến vài nghìn USD, không phải trường đại học hay trung tâm nghiên cứu nào cũng có
thể mua được. Do đó, trong khoảng mười năm lại đây, các nhà nghiên cứu thống kê trên thế
giới đã tập hợp nhau lại và phát triển một công cụ theo hướng mã nguồn mở sao cho tất cả
mọi người đều có thể sử dụng và hoàn toàn miễn phí. Công cụ này có tên là ngôn ngữ R, một
trong những ngôn ngữ được giới nghiên cứu sử dụng nhiều nhất hiện nay.
Ở Việt Nam, việc sử dụng ngôn ngữ R vẫn còn mới mẻ, vì nhiều lý do. Trong tài liệu này,
chúng tôi muốn cung cấp một cách nhìn tổng quan về ngôn ngữ R. Các nội dung chuyên sâu
hơn sẽ được cung cấp trong thời gian tới.
1. Tổng quan về ngôn ngữ R
Nói một cách ngắn gọn, R là một phần mềm sử dụng cho phân tích thống kê và đồ thị. Thật ra
về bản chất, R là ngôn ngữ máy tính đa năng, có thể sử dụng cho nhiều mục tiêu khác nhau,
từ tính toán đơn giản, toán học giả trí, tính toán ma trận, đến các phân tích thống kê phức tạp.
Vì là một ngôn ngữ cho nên người ta có thể sử dụng R để phát triển các thành phần mềm
chuyên môn cho một vẫn đề tính toán cá biệt.
2. Cài đặt và chạy R
Để sử dụng R việc đầu tiên chúng ta cần làm là cài đặt R trong máy tính của mình. Để làm
điều này chúng ta truy cập vào website.  và tải R xuống.
Khi đã tải R xuống máy tính, bước kế tiếp là cài đặt vào máy tính. Để làm việc này, chúng ta
chỉ đơn giản nhấn chuột vào tài liều trên và làm theo hướng dẫn cách cài đặt trên màn hình.
Đây là một bước rất đơn giản chỉ cần 1 phút là việc cài đặt sẽ hoàn tất.
Sau khi hoàn tất việc cài đặt một icon

sẽ xuất hiện trên desktop của máy tính. Đến đây thì chúng ta đã sắn sàng sử dụng R có thể
nhấp chuột vào icon này và chúng ta sẽ có một window như sau :
Bùi Quang Hà & Nguyễn Trung Kiên – K57 Khoa CNTT - ĐHSPHN

Giới thiệu ngôn ngữ R

Trang 2

3. Tính toán dòng lệnh trong R
R thường sử dụng dưới dạng “command line” có nghĩa là chúng ta phải gõ trực tiếp các lệnh
vào prompt mầu đỏ trên hình. Các lệnh phải tuân thử nghiêm ngặt các luật của ngôn ngữ R.
Một câu lệnh sẽ được thực thi ngay sau khi nhấn phím Enter
R phân...
Gii thiu ngôn ng R Trang 1
GII THIU NGÔN NG R
Phân tích và x lý s liu là mt trong nhng thao tác cn thiết và quan trng đối vi các nhà
nghiên cu trong nhiu ngành, như sinh hc, địa lý, toán hc,…Trước đây, các công ty phn
mm đã phát trin các phn mm chuyên nghip như SPSS, Excel, Stata,… cho vic phân
tích s liu. Tuy nhiên, các phn mm này đều là các phn mm thương mi, có giá t vài
trăm đến vài nghìn USD, không phi trường đại hc hay trung tâm nghiên cu nào cũng có
th mua được. Do đó, trong khong mười năm li đây, các nhà nghiên cu thng kê trên thế
gii đã tp hp nhau li và phát trin mt công c theo hướng mã ngun m sao cho tt c
mi người đều có th s dng và hoàn toàn min phí. Công c này có tên là ngôn ng R, mt
trong nhng ngôn ng được gii nghiên cu s dng nhiu nht hin nay.
Vit Nam, vic s dng ngôn ng R vn còn mi m, vì nhiu lý do. Trong tài liu này,
chúng tôi mun cung cp mt cách nhìn tng quan v ngôn ng R. Các ni dung chuyên sâu
hơn s được cung cp trong thi gian ti.
1. Tng quan v ngôn ng R
Nói mt cách ngn gn, R là mt phn mm s dng cho phân tích thng kê và đồ th. Tht ra
v bn cht, R là ngôn ng máy tính đa năng, có th s dng cho nhiu mc tiêu khác nhau,
t tính toán đơn gin, toán hc gi trí, tính toán ma trn, đến các phân tích thng kê phc tp.
Vì là mt ngôn ng cho nên người ta có th s dng R để phát trin các thành phn mm
chuyên môn cho mt vn đề tính toán cá bit.
2. Cài đặt và chy R
Để s dng R vic đầu tiên chúng ta cn làm là cài đặt R trong máy tính ca mình. Để làm
điu này chúng ta truy cp vào website. http://cran.R-project.org và ti R xung.
Khi đã ti R xung máy tính, bước kế tiếp là cài đặt vào máy tính. Để làm vic này, chúng ta
ch đơn gin nhn chut vào tài liu trên và làm theo hướng dn cách cài đặt trên màn hình.
Đây là mt bước rt đơn gin ch cn 1 phút là vic cài đặt s hoàn tt.
Sau khi hoàn tt vic cài đặt mt icon
s xut hin trên desktop ca máy tính. Đến đây thì chúng ta đã sn sàng s dng R có th
nhp chut vào icon này và chúng ta s có mt window như sau :
Bùi Quang Hà & Nguyn Trung Kiên – K57 Khoa CNTT - ĐHSPHN
Giới thiệu ngôn ngữ R - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu ngôn ngữ R - Người đăng: nguythang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Giới thiệu ngôn ngữ R 9 10 441