Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu tổng quan về umlstar - phần 1

Được đăng lên bởi Đoàn Hà Ngọc Diệp
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1024 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIỚI THIỆU UML
(Unified Modeling Language)

Trương Vĩnh Hảo
PTTKHT bang UML - BM HTTT

1

Nội dung
UML

là gì?
Sơ lược lịch sử phát triển của UML
Các khung nhìn của UML
Lược đồ của UML 2.0
Case study 1: Hệ thống POS
Case study 2: Hệ thống Library

PTTKHT bang UML - BM HTTT

2

UML - Unified modeling
language
Language

= vocabulary + grammar
UML là một ngôn ngữ mô hình
(modeling language)
◦Vocabulary: phần tử hình ảnh
◦Grammar: quy tắc kết nối các phần tử
biểu

diễn ý niệm và vật lý của một
hệ thống
Dùng UML để tạo và đọc các mô hình
nhưng không thể cho biết tạo mô
hình gì và khi nào thì tạo chúng
PTTKHT bang UML - BM HTTT

3

“Owning

a hammer doesn’t make
one an architect”

PTTKHT bang UML - BM HTTT

4

UML - Unified modeling
language
UML

dùng để:

◦Hình tượng hóa (Visualizing)
◦Đặc tả (Specifying)
◦Xây dựng (Constructing)
◦Lưu trữ (Documenting)

PTTKHT bang UML - BM HTTT

5

UML là ngôn ngữ dùng để hình
ảnh hóa
◦Nó giúp các developer mô tả các ý
tưởng, dễ dàng đọc được mô hình
xây dựng bằng UML do một người
khác viết
◦Những cấu trúc mà việc nắm bắt
thông qua đọc mã lệnh là khó khăn
nay đã được thể hiện trực quan

PTTKHT bang UML - BM HTTT

6

UML là ngôn ngữ dùng để
đặc tả
UML

có thể đặc tả tất cả các
quyết định quan trọng trong phân
tích, thiết kế và thực thi một hệ
thống phần mềm

PTTKHT bang UML - BM HTTT

7

UML là ngôn ngữ dùng để xây
dựng
Các

mô hình xây dựng bởi UML có thể
ánh xạ tới một ngôn ngữ lập trình cụ
thể như : Java, C++, VB... thậm chí cả
các bảng trong một CSDL quan hệ hay
CSDL hướng đối tượng
Ánh xạ này gọi là (forward
engineering).
Reverse engineering là gì????
PTTKHT bang UML - BM HTTT

8

UML là ngôn ngữ dùng để lưu
trữ tài liệu
◦Dùng để ghi chép về:








các yêu cầu của hệ thống
Kiến trúc của hệ thống
Thiết kế
Mã nguồn
Kế hoạch dự án
Tests
Các nguyên mẫu

PTTKHT bang UML - BM HTTT

9

Lịch sử phát triển của

UML
Ngôn

ngữ hướng đối tượng đầu tiên là
Simula-67 (1967)
1967 – 1994: dư thừa quá nhiều phương
pháp luận hướng đối tượng
 UML được phát triển với nổ lực làm đơn
giản và hợp nhất các phương pháp
◦ Phương pháp Booch + phương pháp OMT 
UP (Unified Process) (1994)
◦ Jacobson đã nỗ lực tích hợp phương pháp UP
+
OOSE  UML đầu tiên (1996)
◦ UML 1.0 công bố (1/1997)
◦ UML 2.0 công bố (2004)
PTTKHT bang UML - BM HTTT

10

Lịch sử phát triển của
UML
UML 2.0
(2004)
UML 1.5...
GII THIU UML
GII THIU UML
(Unified Modeling Language)
(Unified Modeling Language)

Trương Vĩnh Hảo
Trương Vĩnh Hảo
Giới thiệu tổng quan về umlstar - phần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu tổng quan về umlstar - phần 1 - Người đăng: Đoàn Hà Ngọc Diệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Giới thiệu tổng quan về umlstar - phần 1 9 10 474