Ktl-icon-tai-lieu

giới thiệu uml

Được đăng lên bởi Nguyen Xuan
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2532 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời Giới Thiệu
Phương pháp luận phát triển các hệ thống thông tin luôn là một trong những chủ đề quan
trọng nhất của công nghệ thông tin. Trải qua một giai đoạn tiến hóa lâu dài, phát triển
theo cách tiếp cận hướng đối tượng đã dần dần chiếm ưu thế và ngày càng trở nên phổ
biến và đã được chuẩn hóa trong công nghiệp phần mềm.
Cùng với sự ra đời của ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML và nhiều công cụ
hỗ trợ như Ratinal Rose , Agro UML…phương pháp luận phát triển phần mềm hướng đối
tượng đã được áp dụng rộng rãi trong công nghiệp phát triển phần mềm trên khắp thế
giới, Ngôn ngữ UML hiện thời vẫn đang được phát triển để đáp ứng cho nhiều yêu cầu và
nhiều dạng hệ thống khác nhau như phân tán, hệ nhúng …

1

Mục Lục
Bảng danh mục các từ viết tắt…………………………………………...................4

A.Lý thuyết
I. Cơ bản về phân tích thiết kế hướng đối tượng …………………………4
1.Phương pháp hướng đối tượng là gì?..........................................................4
2.Các nguyên tắc cơ bản của phương pháp hướng đối tượng ………………4
3.Ưu điểm chính của phương pháp hướng đối tượng…………….................5

II.Tổng quan về UML ……………………………………………………..5
1.UML là gì?...................................................................................................5
2.Các phần tử của UML…………………………………………………5

III.Mô hình Use Case………………………………………………………..9
1.Hệ thống……………………………………………………………………9
2.Tác nhân…………………………………………………………………..10
3.Use case…………………………………………………………………...11
4.Biểu đồ use case………………………………………………………13

IV.Mô hình đối tượng………………………………………………………14
1.Đối tượng………………………………………………………………….14
2.Lớp………………………………………………………………………...14
3.Tìm lớp…………………………………………………………………….14
4. Biểu diễn lớp và đối tượng trong UML…………………………………...15
5.Quan hệ giữa các lớp………………………………………………………16
6. Biểu đồ lớp…………………………………………………………...18

V.Mô hình hóa động………………………………………………………...18
1.Các thành phần của mô hình động…………………………………………18
2.Sự kiện và thông điệp……………………………………………………....19
3.Biểu đồ tuần tự……………………………………………………………...20
4.Biểu đồ cộng tác…………………………………………………………….21
5.Biểu đồ trạng thái…………………………………………………………...21
6.Biểu đồ hoạt động……………………………………………………...22

B.Ứng dụng UML phân tích thiết kế hệ thống quản lý sinh viên
I/GIỚI THIỆU…………………………………………………………………….23
2

1.1Mục đích…………………………………………………………………………23
1.2Phạm vi dự án……………………………………………………………………24
II/MÔ TẢ TỔNG THỂ…………………………………………………………….24
2.1Mô hình hệ thống…………………………………………………………………24
2.2Các chức năng của hệ thống…………..………………………………………….24
2.3Người sử dụng………...
Lời Giới Thiệu
Phương pháp luận phát triển các hệ thống thông tin luôn là một trong những chủ đề quan
trọng nhất của công nghệ thông tin. Trải qua một giai đoạn tiến hóa lâu dài, phát triển
theo cách tiếp cận hướng đối tượng đã dần dần chiếm ưu thế và ngày càng trở nên phổ
biến và đã được chuẩn hóa trong công nghiệp phần mềm.
Cùng với sự ra đời của ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML và nhiều công cụ
hỗ trợ như Ratinal Rose , Agro UML…phương pháp luận phát triển phần mềm hướng đối
tượng đã được áp dụng rộng rãi trong công nghiệp phát triển phần mềm trên khắp thế
giới, Ngôn ngữ UML hiện thời vẫn đang được phát triển để đáp ứng cho nhiều yêu cầu và
nhiều dạng hệ thống khác nhau như phân tán, hệ nhúng …
1
giới thiệu uml - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giới thiệu uml - Người đăng: Nguyen Xuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
giới thiệu uml 9 10 711