Ktl-icon-tai-lieu

giới thiệu về amngj viễn thông

Được đăng lên bởi vu-nghia1
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 985 lần   |   Lượt tải: 0 lần
M«n häc : Qu¶n Lý M¹ng ViÔn Th«ng
C©u 1 Tr×nh bµy tæng quan vÒ m« h×nh TMN , øng dông trong m¹ng VNPT
§¸p ¸n
Mạng điều hành viễn thông (TMN) cung cấp khung công việc cho các mạng lưới một cách linh hoạt, có
thể đánh giá, tin cậy với chi phí khai thác bảo trì thấp và dễ dàng phát triển nâng cấp. TMN cung cấp
cho các mạng nhiều năng lực và hiệu quả bằng việc đưa ra các quy định chuẩn cho các hành động điều
hành mạng và truyền thông qua các mạng. TMN cho phép xử lý phân bố đến các mức chính xác để
đánh giá, tối ưu hiệu quả khai thác và truyền thông hiệu quả.
1.

Giới thiệu TMN
Trước đây việc điều hành mạng viễn thông (dùng kỹ thuật tương tự) chủ yếu bằng nhân công, dùng điện

báo điện thoại để thông báo tình hình mạng lưới theo lịch quy ước hàng ngày và điều hành xử lý sự cố.
Mạng điều hành viễn thông (TMN – Telecommunications Management Network) ra đời khi mạng viễn thông
bao gồm mạng chuyển mạch điện thoại công cộng (PSTN – Public Switching Telephone Network) và mạng
truyền số liệu (DCN – Data Communications network) đã được số hoá hoàn toàn.
Mạng điều hành viễn thông (TMN) cung cấp khung công việc cho các mạng lưới một cách linh hoạt, có
thể đánh giá, tin cậy với chi phí khai thác bảo trì thấp và dễ dàng phát triển nâng cấp. TMN cung cấp cho các
mạng nhiều năng lực và hiệu quả bằng việc đưa ra các quy định chuẩn cho các hành động điều hành mạng và
truyền thông qua các mạng. TMN cho phép xử lý phân bố đến các mức chính xác để đánh giá, tối ưu hiệu
quả khai thác và truyền thông hiệu quả. Các nguyên lý TMN là cùng phối hợp chặt chẽ vào mạng viễn thông
để phát và thu thông tin từ mạng và quản lý điều hành các nguồn thông tin đó. Mạng viễn thông được cấu tạo
từ các hệ thống chuyển mạch, các kênh truyền dẫn, các thiết bị đầu cuối, . . . Trong khái niệm TMN, những
nguồn đó quy chiếu đến các phần tử mạng (NEs). TMN cho phép truyền thông giữa các hệ thống hỗ trợ khai
thác (OSS – Operation Support Systems) và các NEs. Hình 1 dưới đây mô tả TMN được chèn vào mạng viễn
thông như thế nào.
2.

Chuẩn TMN
TMN được Tổ chức dịch vụ của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU-T– International

Telecommunications Union – Telecommunications Services Sector) xác định trong chuỗi các khuyến nghị
M.3000. Khi các mạng viễn thông mang có TMN chúng trở thành dễ dàng phối hợp về mạng và thiết bị giữa
các nhà cung cấp dịch vụ với nhau. Tóm lại khả năng phối hợp có thể đạt được giữa các mạng được điều
hành.
TMN sử dụng các nguyên tắc hướng đối tượng điều hành và các giao diện chuẩn xác định ...
-1-
M«n häc : Qu¶n Lý M¹ng ViÔn Th«ng
C©u 1 Tr×nh bµy tæng quan vÒ m« h×nh TMN , øng dông trong m¹ng VNPT
§¸p ¸n
Mạng điều hành viễn thông (TMN) cung cấp khung công việc cho các mạng lưới một cách linh hoạt, có
thể đánh giá, tin cậy với chi phí khai thác bảo trì thấp và d dàng phát triển nâng cấp. TMN cung cấp
cho các mạng nhiều năng lực và hiu quả bằng việc đưa ra các quy định chuẩn cho các hành động điều
hành mạng và truyền thông qua các mạng. TMN cho phép xử phân bố đến các mức cnh xác để
đánh giá, tối ưu hiệu quả khai thác và truyền thông hiệu quả.
1. Giới thiệu TMN
Trước đây việc điều hành mạng viễn thông (dùng kỹ thuật tương tự) chủ yếu bằng nhân công, dùng đin
báo điện thoại để thông báo tình hình mạng ới theo lịch quy ước hàng ngày và điều hành x sự cố.
Mạng điều hành viễn thông (TMN Telecommunications Management Network) ra đời khi mạng vin thông
bao gồm mạng chuyn mạch điện thoi công cộng (PSTN Public Switching Telephone Network) và mạng
truyền số liệu (DCN – Data Communications network) đã đưc số hoá hoàn toàn.
Mng điều hành viễn thông (TMN) cung cấp khung công việc cho các mạng lưới một ch linh hoạt,
th đánh giá, tin cậy với chi phí khai thác bo trì thấp và ddàng phát triển nâng cp. TMN cung cấp cho các
mạng nhiều năng lực và hiệu qubằng việc đưa ra các quy định chuẩn cho các hành động điều hành mạng và
truyền thông qua các mạng. TMN cho phép xử phân b đến các mức chính c đ đánh giá, ti ưu hiu
qukhai thác và truyền thông hiệu quả. c nguyên lý TMN là cùng phối hp chặt chẽ vào mạng viễn thông
để phát và thu thông tin t mạng và qun lý điu hành các nguồn thông tin đó. Mạng vin thông được cấu tạo
t các hệ thống chuyển mạch, các kênh truyn dẫn, các thiết bị đầu cuối, . . . Trong khái niệm TMN, những
nguồn đó quy chiếu đến các phần t mạng (NEs). TMN cho phép truyền thông giữa các hệ thống hỗ trợ khai
thác (OSS – Operation Support Systems) và các NEs. Hình 1 dưới đây mô tả TMN được chèn vào mạng vin
thông n thế nào.
2. Chuẩn TMN
TMN được Tổ chức dịch vụ của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU-T– International
Telecommunications Union Telecommunications Services Sector) xác định trong chuỗi các khuyến nghị
M.3000. Khi các mạng vin thông mang có TMN chúng trở thành d dàng phối hợp về mạng và thiết bị giữa
các n cung cp dịch vvới nhau. Tóm lại khả năng phối hợp có thể đạt được giữa các mng đưc điều
hành.
TMN sdụng các nguyên tc hướng đối tượng điều hành các giao din chun xác định truyền thông
giữa các thc thể điều hành trên mạng. Chuẩn giao diện điều hành dành cho TMN đưc gọi là giao din Q
3
.
Kiến trúc TMN và các giao din được định nghĩa trong chuỗi các khuyến nghị M.3000, được xây dựng trên
cơ sở các chuẩn kết ni các hệ thống m(OSI - Open System Interconnection) hiện hành. Những chuẩn này
bao gồm nhưng không giới hạn đến :
Th tục thông tin điều hành chung (CMIP- Common Management Information Protocol) xác định
các dịch vụ trao đổi giữa các thực thể là như nhau.
Gợi ý để xác định các đối tượng điều hành (GDMO – Guideline For Definition of Managed Objects) -
cung cấp tạm thời cho việc phân loại và mô tả các nguồn lc được điu hành.
giới thiệu về amngj viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giới thiệu về amngj viễn thông - Người đăng: vu-nghia1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
giới thiệu về amngj viễn thông 9 10 515