Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về foxpro phần 2

Được đăng lên bởi Dan John
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Visual Foxpro

Chương 2

XỬ LÝ DỮ LIỆU TRÊN VISUAL FOXPRO
2.1. Thao tác với bảng dữ liệu
2.1.1. Khái niệm
Bảng dữ liệu chứa dữ liệu theo dạng dòng và cột, mỗi dòng được gọi là một mẫu tin
(record), mỗi cột được gọi là một trường (field) của bảng. Mỗi bảng dữ liệu được lưu
trử trên đĩa với tên file có phần mở rộng mặc định là DBF, mỗi bảng dữ liệu có hai
phần: cấu trúc và nội dung của bảng.
Ví dụ: bảng nhân viên (nhanvien.dbf) có cấu trúc sau:
Fieldname

Type

Width

Hoten

Character

30

Gioitinh

Logic

1

Ngaysinh

Date

8

NamLV

Numberic

4

Lylich

Memo

10

Decimal

Nội dung của NHANVIEN.DBF
Hoten

Gioitinh

Ngaysinh

NamL

Lylich

Nguyen van A

.T.

10/15/75

1999

Memo

Le thi Nhan

.F.

06/15/70

1995

Memo

................

........

..........

.........

.........

2.1.2. Cách tổ chức một file dữ liệu
a. File dữ liệu: Là tập hợp dữ liệu phản ánh về một tập hợp các đối tượng quản
lý thông qua các thuộc tính của nó.
b. Bản ghi (Record): Là một bộ giá trị các thuộc tính phản ánh về một đối
tượng quản lý.
Giáo trình “Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu"

Khoa Công nghệ Thông tin

147

Phần 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Visual Foxpro

c. Trường (Field): Là một thuộc tính trong file dữ liệu, mỗi trường được xác
định bởi tên trường, kiểu trường và kích thước trường.
+ Tên trường (Field name): Tên trường dài tối đa 10 ký tự bao gồm chữ cái,
chữ số, ký tự gạch dưới, ký tự đầu tiên của tên trường phải là chữ cái.
+ Kiểu trường (Field type): Kiểu trường có các dạng sau:
C: Charater

N:Numberic

L:Logic

D:Date

M:Memo

G:General

.......................
+ Kích thước trường (Field Width): Là khoảng bộ nhớ cần thiết để lưu trử các
giá trị của trường, kích thước của trường phụ thuộc vào kiểu trường:
Kiểu C:

Tối đa 254 Byte

Kiểu N:

Tối đa 20 Byte kể cả dấu thập phân

Kiểu L:

Chiếm 1 Byte

Kiểu D:

Chiếm 8 Byte

Kiểu M:

độ dài tuỳ ý, chiếm 4 Byte khi khai báo

Currency:

Chiếm 8 byte

+ Cấu trúc file: Mỗi tổ hợp trường sắp xếp theo thứ tự nhất định gọi là cấu trúc
của file dữ liệu, mỗi file dữ liệu chỉ có một cấu trúc cụ thể.
2.1.3. Nguyên tắc hoạt động
Chúng ta chỉ có thể truy nhập đến các phần tử của một file DBF nếu file đó đã
được mở. Ở mỗi thời điểm bất kỳ, mỗi file DBF đang mở sẽ có một mẫu tin hiện thời,
mẫu tin hiện thời là mẫu tin có thể truy nhập vào thời điểm đó. Mẫu tin hiện thời được
trỏ đến bở con trỏ mẫu tin (record pointer). Mỗi mẫu tin đang mở có 2 vị trí đặc biệt
chú ý: đầu file và cuối file. Để biết được con...
Phần 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Visual Foxpro
Giáo trình “Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu" Khoa Công nghệ Thông tin
147
Chương 2
XỬ LÝ DỮ LIỆU TRÊN VISUAL FOXPRO
2.1. Thao tác với bảng dữ liệu
2.1.1. Khái niệm
Bảng dữ liệu chứa dữ liệu theo dạng dòng và cột, mỗi dòng được gọi một mẫu tin
(record), mỗi cột được gọi một trường (field) của bảng. Mỗi bảng dữ liệu được u
trử trên đĩa với tên file phần mở rộng mặc định là DBF, mỗi bảng dữ liệu hai
phần: cấu trúc và nội dung của bảng.
Ví dụ: bảng nhân viên (nhanvien.dbf) có cấu trúc sau:
Fieldname Type Width Decimal
Hoten Character 30
Gioitinh Logic 1
Ngaysinh Date 8
NamLV Numberic 4
Lylich Memo 10
Nội dung của NHANVIEN.DBF
Hoten Gioitinh Ngaysinh NamL Lylich
Nguyen van A .T. 10/15/75 1999 Memo
Le thi Nhan .F. 06/15/70 1995 Memo
................ ........ .......... ......... .........
2.1.2. Cách tổ chức một file dữ liệu
a. File dliệu: Là tập hợp dữ liệu phản ánh vmột tập hợp c đối tượng quản
lý thông qua các thuộc tính của nó.
b. Bản ghi (Record): một b giá trị các thuộc tính phản ánh về một đối
tượng quản lý.
Giới thiệu về foxpro phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu về foxpro phần 2 - Người đăng: Dan John
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Giới thiệu về foxpro phần 2 9 10 360