Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về foxpro

Được đăng lên bởi Dan John
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 822 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phần 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Visual Foxpro

Chương 1

GIỚI THIỆU VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
VISUAL FOXPRO
1.1 Tổng quan về FoxPro và Visual FoxPro
1.1.1 Giới thiệu
Foxpro là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để giải quyết các bài toán trong các lĩnh
vực quản lý. FoxPro được thừa kế và phát triển trên phần mềm DBASE III PLUS và
DBASE IV, những sản phẩm nổi tiếng của hãng ASTON-TATE. Khi các công cụ lập
trình và các ứng dụng trên môi trường Windows ngày nhiều thì Microsoft cho ra đời
các phiên bản FoxPro 2.6, chạy được trên hai môi trường DOS và Windows. Visual
Foxpro là sản phẩm của hãng Microsoft, nó được kế thừa từ Foxpro for Windows, là
một trong những công cụ tiện lợi để giải quyết các bài toán trong lĩnh vực quản lý cho
những người chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Từ khi phát triển đến nay, Hảng
Microsoft đã cho ra đời nhiều phiên bản Visual Foxpro 3.0, 4.0, 5.0, 6.0,7.0, 8.0, …
1.1.2 Khởi động Visual Foxpro.
Sau khi đã cài đặt Visual FoxPro, ta có thể khởi động nó bằng cách thực hiện file
FoxProw.exe hoặc file vfp.exe đối với Visual Foxpro theo các cách sau:
+ Kích chuột vào biểu tượng của FoxPro hoặc Visual Foxpro trên Desktop
+ Chọn menu Start/Program, chọn Microsoft Visual Foxpro và kích chuột vào đó.
Màn hình Visual Foxpro sau khi khởi động:

Thanh tiêu đề

Thanh Menu

Thanh công cụ
Cửa sổ lệnh

1.1.3 Các chế độ làm việc
Giáo trình “Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu"

Khoa Công nghệ Thông tin

138

Phần 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Visual Foxpro

Visual FoxPro có 2 chế độ làm việc; chế độ tương tác (interactive) và chế độ
chương trình (program).
Chế độ tương tác: Là chế độ trả lời từng câu lệnh một của người sử dụng, trong chế độ
này có 2 hình thức đưa câu lệnh:
* Đưa câu lệnh qua menu hệ thống (system menu).
* Đưa câu lệnh từ cửa sổ lệnh (command window).
Chế độ chương trình: Các câu lệnh trong cửa sổ lệnh có thể tập trung thành một file
và lưu trên đĩa (gọi là file chương trình nguồn). Khi muốn thực hiện các lệnh trong
chương trình nầy, tại cửa sổ lệnh đưa vào các câu lệnh: DO < tên chương trình >
Để thoát khỏi Visual FoxPro, tại cửa sổ lệnh sử dụng lệnh QUIT
1.2 Các khái niệm cơ bản
1.2.1 Kiểu dữ liệu
Đối tượng xử lý của V. FOXPRO là dữ liệu, để quản lý và khai thác tốt các dữ liệu
này, tuỳ theo tính chất, V.FOXPRO phải chia dữ liệu thành nhiều kiểu dữ liệu khác
nhau: kiểu số (numberic), kiểu chuỗi (character), kiểu ngày tháng (date), kiểu lý luận
(logical), kiểu bộ nhớ (memo), kiểu hình ảnh (picture).
a. Kiểu số - Numeric (N): dùng để bi...
Phần 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Visual Foxpro
Giáo trình “Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu" Khoa Công nghệ Thông tin
138
Chương 1
GIỚI THIỆU VỀ HỆ QUN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
VISUAL FOXPRO
1.1 Tổng quan về FoxPro và Visual FoxPro
1.1.1 Giới thiệu
Foxpro hệ quản trị sở dliệu dùng để giải quyết các bài toán trong các lĩnh
vực quản lý. FoxPro được thừa kế phát triển trên phần mềm DBASE III PLUS
DBASE IV, những sản phẩm nổi tiếng của hãng ASTON-TATE. Khi các ng clập
trình các ng dụng trên môi trường Windows ngày nhiều thì Microsoft cho ra đời
các phiên bản FoxPro 2.6, chạy được trên hai môi trường DOS Windows. Visual
Foxpro sản phẩm của hãng Microsoft, được kế thừa từ Foxpro for Windows,
một trong những công cụ tiện lợi để giải quyết các bài toán trong lĩnh vực quản cho
những người chuyên nghiệp không chuyên nghiệp. Từ khi phát triển đến nay, Hảng
Microsoft đã cho ra đời nhiều phiên bản Visual Foxpro 3.0, 4.0, 5.0, 6.0,7.0, 8.0, …
1.1.2 Khởi động Visual Foxpro.
Sau khi đã cài đặt Visual FoxPro, ta thể khởi động bằng ch thực hiện file
FoxProw.exe hoặc file vfp.exe đối với Visual Foxpro theo các cách sau:
+ Kích chuột vào biểu tượng của FoxPro hoặc Visual Foxpro trên Desktop
+ Chọn menu Start/Program, chọn Microsoft Visual Foxpro và kích chuột vào đó.
Màn hình Visual Foxpro sau khi khởi động:
1.1.3 Các chế độ làm việc
Thanh Menu
C
ửa sổ lệnh
Thanh tiêu đ
Thanh công c
Giới thiệu về foxpro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu về foxpro - Người đăng: Dan John
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giới thiệu về foxpro 9 10 399