Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về hệ điều hành Windows XP

Được đăng lên bởi Xom Yeu
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 4043 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Windows XP

Windows XP
Để có thể ứng dụng CNTT vào trong công tác giảng dạy học tập, trước tiên cần nắm được các
kiến thức chung và các thao tác cơ bản trên máy tính, nền tảng cho việc sử dụng các thiết bị
và các phần mềm phục vụ cho việc tổ chức các tiết dạy trực quan trên lớp.
Tài liệu bao gồm các phần:
Tổng quan về máy tính
Hệ điều hành Windows XP
Sử dụng Internet Explorer
Dịch vụ E-Mail
Do các giáo viên đều có khả năng nghiên cứu, nên tài liệu được biên soạn với mong muốn hổ
trợ cho việc tự nghiên cứu đó. Các vấn đề được nêu trong tài liệu đều có các hình ảnh minh
họa kèm theo các thao tác cần thực hiện. Bạn đọc chỉ cần một máy vi tính đã cài đặt hệ điều
hành Windows XP, Internet Explorer, Outlook Express và cứ đọc kỹ vấn đề, thực hiện từng
bước theo sự chỉ dẫn là có thể nắm được kỹ năng sử dụng máy tính qua hệ điều hàng
Windows XP, đồng thời có thể truy cập Internet, và trao đổi thư từ với những người khác.
Tài liệu biên soạn lần đầu tiên, nên không thể tránh được những thiếu sót, rất mong bạn đọc
góp ý để có thể được hoàn chỉnh hơn sau này.

19

Windows XP

Máy tính và hệ điều hành Windows XP
Tổng quan về máy tính
Máy tính là công cụ dùng lưu trữ và xử lý thông tin. Mọi quá trình xử lý thông tin bằng máy tính
được thực hiện theo chu trình sau :
Mã hoá (Coding)
Giải mã (Decoding)
DỮ LIỆU NHẬP

MTĐT XỬ LÝ

THÔNG TIN XUẤT

Các thông tin xử lý trên máy tính đều được mã hóa ở dạng số nhị phân, với 2 ký hiệu 0 và 1.
Mỗi vị trí lưu trữ một số nhị phân được tính là 1 BIT (Binary Digit), đây là đơn vị đo thông tin nhỏ
nhất. Ngoài ra, còn có các đơn vị đo khác:
1 Byte = 8 bits
1 KB (KiloByte) = 2 10 Bytes = 1024 Bytes
1 MB (MegaByte) = 2 10 KB = 1.048.576 Bytes
1 GB (GigaByte) = 2 10 MB = 1.073.741.824 Bytes
Để trao đổi thông tin giữa người và các thiết bị trong máy, người ta xây dựng bảng mã nhị phân
để biểu diễn các chữ cái, các chữ số, các câu lệnh…Bảng mã ASCII (American Standard Code for
Information Interchange ) được chọn làm bảng mã chuẩn. Trong đó, mỗi ký tự được mã hóa bởi một số
nhị phân 8 BIT. Tổng số ký hiệu trong bảng mã ASCII là 28=256.

Các thành phần cơ bản của máy tính:
Bao gồm: Phần cứng và phần mềm
Phần cứng (Hardware) :
Toàn bộ máy móc thực hiện các chức năng xử lý thông tin.
Sơ đồ chức năng :
BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM
(CPU)

THIẾT BỊ NHẬP
(Input device)

BỘ NHỚ
(Memory)

THIẾT BỊ XUẤT
(Output device)

Bộ xử lý trung tâm (CPU : Central Processing Unit )
Bộ xử lý trung tâm ( CPU ) là đầu não của máy tính, ở đó diễn ra việc xử lý thông tin và
điều ...
Windows XP
Windows XP
Để có th ng dng CNTT vào trong công tác ging dy hc tp, trước tiên cn nm được các
kiến thc chung và các thao tác cơ bn trên máy tính, nn tng cho vic s dng các thiết b
và các phn mm phc v cho vic t chc các tiết dy trc quan trên lp.
Tài liu bao gm các phn:
; Tng quan v máy tính
; H điu hành Windows XP
; S dng Internet Explorer
; Dch v
E-Mail
Do các giáo viên đều có kh năng nghiên cu, nên tài liu được biên son vi mong mun h
tr cho vic t nghiên cu đó. Các vn đề được nêu trong tài liu đều có các hình nh minh
ha kèm theo các thao tác cn thc hin. Bn đọc ch cn mt máy vi tính đã cài đặt h điu
hành Windows XP, Internet Explorer, Outlook Express và c đọc k vn đề, thc hin tng
bước theo s ch dn là có th
nm được k năng s dng máy tính qua h điu hàng
Windows XP, đồng thi có th truy cp Internet, và trao đổi thư t vi nhng người khác.
Tài liu biên son ln đầu tiên, nên không th tránh được nhng thiếu sót, rt mong bn đọc
góp ý để có th được hoàn chnh hơn sau này.
19
Giới thiệu về hệ điều hành Windows XP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu về hệ điều hành Windows XP - Người đăng: Xom Yeu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Giới thiệu về hệ điều hành Windows XP 9 10 831