Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về Hệ thống phân tán

Được đăng lên bởi mrlangtu2206
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1120 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Các Hệ thống Phân tán
Distributed Systems

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BCVT

1

TS. HÀ HẢI NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

Mục đích của môn học Giới thiệu các kiến thức cơ bản về các hệ thống phân tán:
 Sự cần thiết của hệ phân tán
 Các vấn đề cơ khi thiết kế hệ phân tán
 Một số công nghệ sử dụng phát triển hệ phân tán

Giới thiệu về môn học

2

TS. HÀ HẢI NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

Sự cần thiết đối với sinh viên CNTT Nhiều hệ thống thực tế là hệ phân tán
 Giải quyết các vấn đề khi phát triển hệ thống
 Tiếp cận nhanh các công cụ phát triển

Giới thiệu về môn học

3

TS. HÀ HẢI NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

Các thông tin cần thiếtTài liệu tham khảo
1. Distributed Systems - Principles and Paradigms, Andrew Tanenbaum &
Maarteen Van Steen Prentice Hall, 2002.
2. Distributed Systems - Concepts and Design, George Coulouris, Jean
Dollimore, Tim Kindberg: ", Addison Wesley Publ. Comp., 5th edition,
2012.

Giới thiệu về môn học

4

TS. HÀ HẢI NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

Bài 1: Giới thiệu về các hệ thống
phân tán
Mục tiêu:
 Khái niệm hệ phân tán
 Phân loại các hệ phân tán
 Lý do xây dựng hệ phân tán
 Đặc trưng của một hệ phân tán
 Mục tiêu và các vấn đề thiết kế đối với một hệ phân tán
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BCVT

5

TS. HÀ HẢI NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



Khái niệm
Một hệ phân tán là một
tập các thành phần tự
trị hoạt động cộng tác
với nhau thông qua
mạng truyền thôngvà
được thể hiện tới
người dùng/ứng dụng
như là một hệ thống
đơn lẻ.

Giới thiệu về các hệ thống phân tán

6

TS. HÀ HẢI NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

Các đặc trưng Che sự khác biệt của các thành phần đối với người






dùng và ứng dụng lớp trên
Phương thức tương tác nhất quán với HPT bất kể vị
trí và thời điểm tương tác xảy ra
Chia sẻ tài nguyên
Không có trạng thái toàn cục
Không có xung đồng hồ toàn cục
Truyền thông sử dụng cơ chế truyền thông điệp

Giới thiệu về các hệ thống phân tán

7

TS. HÀ HẢI NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

Các ví dụ Tài chính thương mại điện tử: Online Banking, Paypal,








Amazon, Ebay
Xã hội thông tin: Google, Yahoo, Facebook, My Space
Công nghiệp sáng tạo giải trí: Trò chơi điện tử, đa
phương tiện (MyTV…, YouTube)
Chăm sóc sức khỏe: Chẩn đoán từ xa
Giáo dục: E-Learning, Distance Learning,..
Giao thông, hậu cần: GPS-based systems
Khoa học: E-Science
Quản lý môi trường: Mạng cảm biến

Giới thiệu về các hệ thống phân tá...
Các Hệ thống Phân tán
Distributed Systems
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BCVT
1
TS. HÀ HẢI NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1
Giới thiệu về Hệ thống phân tán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu về Hệ thống phân tán - Người đăng: mrlangtu2206
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giới thiệu về Hệ thống phân tán 9 10 949