Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về IC thuật toán

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 2219 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Xaây döïng baøi thöïc taäp maïch töông töï
I. Giôùi thieäu veà IC thuaät toaùn.
1. Khaùi quaùt veà op_amp.
Vaøo naêm 1965, maïch tích hôïp löôõng cöïc ñaàu tieân, IC
709A
µ
ñöôïc haõng Fairchild
Semiconductor giôùi thieäu vaø laø moät trong nõng IC ñaàu tieân ñöôïc söû duïng hoaït ñoäng theo
höôùng thuaät toaùn. Sau ñoù, IC
741
Α
µ
, cuõng cuûa haõng naøy, ñöôïc giôùi thieäu sau thaäp nieân
60. Töø ñoù, maïch khueách ñaïi thuaät toaùn söû duïng löôõng cöïc vaø kyõ thuaät MOS trong thieát keá.
Haàu heát nhöõng IC op-amp raát reû (khoâng tôùi 1ñoâ la) neân ñöôïc söû duïng moät caùch roäng raõi.
Döïa vaøo kyù hieäu IC thuaät toaùn, coù hai ngoõ vaøo vaø moät ngoõ ra, hình 1.1(a) moâ t kyù
hieäu cuûa maïch khueách ñaïi thuaät toaùn tín hieäu nhoû. Khi taát caû transistor hoaït ñoäng, caàn
caáp nguoàn DC cho IC thuaät toaùn ñeå transistor phaân cöïc trong vuøng taùc ñoäng thuaän (active
region). Haàu heát IC thuaät toaùn ñöôïc caáp caû nguoàn aâm vaø nguoàn döông nhö hình 1.1(b).
Hình 1.1: (a ) Kyù hieäu maïch khueách ñaïi thuaät toaùn tín hieäu nhoû
(b) IC thuaät toaùn vôùi ñieän theá nguoàn caáp döông
V
+
vaø ñieän theá
nguoàn caáp aâm
V
Thöôøng moät maïch thuaät toaùn ñöôïc taïo thaønh töø 20 ñeán 30 transistor. IC thuaät toaùn
ñieån hình coù nhöõng thoâng soá gaàn nhö lyù töôûng. Do ñoù ta coù theå xem IC thuaät toaùn nhö moät
linh kieän ñieän töû “ñôn giaûn”, coù nghóa laø ta coù theå duøng IC thuaät toaùn ñeå thieát keá maïch deã
daøng.
Trong chöông naøy, ta phaùt trieån vieäc thieát laäp nhöõng thoâng soá thuaät toaùn lyù töôûng vaø
sau ñ xem xeùt phöông phaùp phaân tích vaø thieát k maïch thuaät toaùn ña daïng. Coâng vieäc
naøy giuùp ta hieåu quaù trình thieát keá maïch ñieän. Trong chöông naøy, ta giû IC thuaät toaùn
laø lyù töôûng. Maïch khueách ñaïi IC thuaät toaùn khoâng lyù töôûng seõ ñöôïc khaûo saùt ôû caùc chöông
sau, luùc ñoù phaûi keå ñeán doøng vaøo
in
i
trong keát quaû ra.
1. Nhöõng thoâng soá lyù töôûng.
Hình 1.2: (a) Kyù hieäu maïch op-amp töông ñöông lyù töôûng
(b) Ñaëc tuyeán truyeàn DC
IC thuaät toaùn nhaän bieát söï khaùc bieät giöõa hai tín hieäu ngoõ vaøo, vaø khueách ñaïi söï khaùc
bieät naøy ñ cho ra moät tín hieäu ngoõ ra. Xem maïch töông ñöông lyù töôûng ôû hình 1.2(a).
GVHD: Ths Nguyeãn Thò Hoàng Haø
SVTH: Ñinh Thò Thu Höng
1
Giới thiệu về IC thuật toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu về IC thuật toán - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Giới thiệu về IC thuật toán 9 10 786