Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về lập trình song song theo mô hình truyền thông điệp

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2903 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Giới thiệu về lập trình song song
theo mô hình truyền thông điệp

Hà nội, 6/2008
Đại học Bách khoa Hà Nội

Center of High Performance Computing
Hanoi University of Technology
{hpcc@mail.hut.edu.vn}

Nội dung bài học
Mô hình truyền thông điệp
Cấu trúc chương trình truyền thông điệp
Các khái niệm trong chương trình
Chuẩn bị môi trường lập trình
Biên dịch, chạy chương trình song song
Demo

Mô hình truyền thông điệp (Message Passing Model)

Int count = 1

Process
1
Procesor
1

ACCESS ?

Process
2
Procesor
2

Cần cơ chế để các tiến trình truy cập bộ
nhớ của nhau

Mô hình truyền thông điệp: Chia sẻ dữ liệu
giữa các tiến trình bằng cách truyền thông
điệp.

Chuẩn MPI (Message Passing Interface) 

 

Chuẩn MPI là kết quả sau hơn 2 năm thảo luận của MPI Forum,
1 nhóm gồm khoảng 60 người từ 40 tổ chức khác nhau đại diện
cho những nhà phân phối các hệ thống song song, những
phòng thí nghiệm quốc gia và những trường đại học danh tiếng
MPI là một thư viện các hàm có thể chèn vào mã nguồn để
truyền dữ liệu giữa các tiến trình

Chuẩn MPI
 

 

Chuẩn MPI-1:
  Xác định quy cách đặt tên, quá trình thực hiện và kết quả trả về
của các hàm/chương trình con trong thư viện. Mọi hàm/chương
trình con trong thư viện đều phải tuân theo những quy tắc trên,
điều này đảm bảo khả năng khả chuyển của các chương trình viết
theo chuẩn MPI khi biên dịch và chạy trên các kiến trúc máy tính,
hệ điều hành khác nhau.
  Chi tiết cài đặt của các hàm/chương trình con trong thư viện là do
những nhà cung cấp quyết định (vd: trường Đại học Indiana, Hoa
Kỳ phát triển LAM/MPI, MPICH, OPENMPI,…)
  Quá trình cài đặt các hàm/chương trình con trong thư viện phải
tương thích với hầu hết các kiến trúc máy tính, hệ điều hành phổ
biến.
Năm 1994: MPI-1.0; hiện nay mới nhất là MPI-2.1
 

 

Chuẩn MPI-2.1 định nghĩa thêm các định tuyến nâng cao:
vào ra song song, truyền thông 1 phía, …
Tuy nhiên chưa được hỗ trợ nhiều

Khi nào dùng và không dùng MPI
 

MPI dùng khi cần viết chương trình:
 

 
 

 

Đoạn mã song song có tính khả chuyển thông qua các
flatform khác nhau
Cần đạt hiệu năng cao
Cần viết thư viện song song

Khi nào không nên dùng MPI:
 

 

 

Có thể đạt hiệu năng bằng cách dùng các hàm song song
sẵn có của thư viện Fortran hoặc của OpenMP
Đã có các thư viện song song viết bằng MPI, như thư viện
toán học song song
Không cần đoạn mã nào chạy song song

Cấu trúc chương trình song song theo chuẩn MPI
 

Ngôn ngữ C
Định nghĩa các
prototype:
Hàm, macro,
hằng...
Gii thiu v lp trình song song
theo mô hình truyn thông đip
Center of High Performance Computing
Hanoi University of Technology
{hpcc@mail.hut.edu.vn}
Hà ni, 6/2008
Đại hc Bách khoa Hà Ni
Giới thiệu về lập trình song song theo mô hình truyền thông điệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu về lập trình song song theo mô hình truyền thông điệp - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Giới thiệu về lập trình song song theo mô hình truyền thông điệp 9 10 592