Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về Multicast

Được đăng lên bởi luxubu_zuzu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 887 lần   |   Lượt tải: 10 lần
1.

GIỚI THIỆU VỀ MULTICAST

- Trong môi trường unicast, một nút mạng ch ỉ có khả năng g ửi thông tin đến m ột nút duy nh ất trong
một thời điểm. Trong môi trường multicast, một nút có thể gởi một gói tin đến nhi ều thi ết b ị trong
mạng chỉ với một thao tác duy nhất. Hệ điều hành tại các nút và ch ồng giao th ức TCP/IP t ại đó ph ải
hỗ trợ IP multicast để nút có thể tham gia vào quá trình truyền multicast.
- Một nút trong multicast chỉ cần g ọi đến dịch vụ chuyển phát m ột l ần duy nh ất khi mu ốn truy ền
thông điệp đến nhiều đích đến khác nhau. Quá trình truyền unicast và broadcast là tr ường h ợp riêng
của multicast. Nếu trong môi trường truyền như là Ethernet hay SMDS có h ỗ tr ợ multicast và
broadcast, thì sử dụng các ứng dụng gửi một lần đến nhiều đích là một s ự l ựa ch ọn t ốt. Multicast có
thể cung cấp một sự cải thiện to lớn về hiệu năng, sử dụng băng thông không nhi ều h ơn m ột quá
trình truyền unicast, và cho phép thiết kế các ứng d ụng phân tán m ột cách hi ệu qu ả.
- Điều khác biệt duy nhất giữa các gói tin IP Multicast và IP unicast là thông tin v ề địa ch ỉ IP. Các địa
chỉ multicast là địa chỉ lớp D(224.0.0.0 – 239.255.255.255)
- Chúng ta đi nghiên cứu về multicast trong các khía c ạnh sau:
•
•
•
•
•

Quá trình truyền thông điệp trong một nhóm
Khả năng multicast của một host hay router.
Xem xét về multicast trong IP và khả năng hỗ trợ multicast trong l ớp IP.
Mô tả về mạng multicast chính và đánh giá khả năng sử dụng của IP multicast
Bảo mật trong IP Multicast

1. Giới thiệu về multicast:

- IP multicast là một sự mở rộng của IP. Tổ chức IETF đưa ra khuyến ngh ị RFC 1112, định ngh ĩa các
thành phần mở rộng cho IP. Một hướng đi mới cho IP, IP Multicast là giao th ức dùng để truy ền gói tin
IP từ một nguồn đến nhiều đích đến khác nhau trong mạng LAN hay WAN. Nhóm nh ững thành viên
muốn nhận thông tin này thì phải tham gia vào một nhóm multicast. V ới IP multicast, ứng d ụng g ửi
một bản sao của thông tin đến một nhóm. Thông tin này đến tất c ả nh ững ng ười nào mu ốn nh ận nó.
Kĩ thuật Multicast đánh địa chỉ các gói là địa ch ỉ nhóm thay vì địa ch ỉ c ủa t ừng ng ười nh ận; Các gói tin
này phụ thuộc vào các mạng chuyển tiếp để chuyển đến mạng c ần nh ận nó. M ột nút có kh ả n ăng Multicast chạy giao thức TCP/IP có thể nhận được thông điệp multicast.
Multicast là kĩ thuật đẩy thông tin, trong đó một máy chủ sẽ gửi d ữ li ệu đến ng ười s ử d ụng mà không
cần người sử dụng phải yêu cầu trước.Thuật ng ữ về kéo và đẩy xuất hi ện rất nhi ều trong ...
1. GI I THI U V MULTICAST
- Trong môi tr ng unicast, m t nút m ng ch có kh n ng g i thông tin n m t nút duy nh t trong ườ ă đế
m t th i i m. Trong môi tr ng multicast, m t nút có th g i m t gói tin n nhi u thi t b trong ờ đ ườ đế ế
m ng ch v i m t thao tác duy nh t. H i u hành t i các nút và ch ng giao th c TCP/IP t i ó ph i đ ạ đ
h tr IP multicast nút có th tham gia vào quá trình truy n multicast. để
- M t nút trong multicast ch c n g i n d ch v chuy n phát m t l n duy nh t khi mu n truy n ọ đế
thông i p n nhi u ích n khác nhau. Quá trình truy n unicast và broadcast là tr ng h p riêng đ đế đ đế ườ
c a multicast. N u trong môi tr ng truy n nh là Ethernet hay SMDS có h tr multicast và ế ườ ư
broadcast, thì s d ng các ng d ng g i m t l n n nhi u ích là m t s l a ch n t t. Multicast có đế đ ự ự
th cung c p m t s c i thi n to l n v hi u n ng, s d ng b ng thông không nhi u h n m t quá ă ă ơ
trình truy n unicast, và cho phép thi t k các ng d ng phân tán m t cách hi u qu . ế ế
- i u khác bi t duy nh t gi a các gói tin IP Multicast và IP unicast là thông tin v a ch IP. Các a Đ đị đị
ch multicast là a ch l p D(224.0.0.0 – 239.255.255.255) đị
- Chúng ta i nghiên c u v multicast trong các khía c nh sau:đ
• Quá trình truy n thông i p trong m t nhóm đ
• Kh n ng multicast c a m t host hay router. ă
• Xem xét v multicast trong IP và kh n ng h tr multicast trong l p IP. ă
• Mô t v m ng multicast chính và ánh giá kh n ng s d ng c a IP multicast đ ă
• B o m t trong IP Multicast
1. Gi i thi u v multicast:
- IP multicast là m t s m r ng c a IP. T ch c IETF a ra khuy n ngh RFC 1112, nh ngh a các đư ế đị ĩ
thành ph n m r ng cho IP. M t h ng i m i cho IP, IP Multicast là giao th c dùng truy n gói tin ướ đ để
IP t m t ngu n n nhi u ích n khác nhau trong m ng LAN hay WAN. Nhóm nh ng thành viên đế đ đế
mu n nh n thông tin này thì ph i tham gia vào m t nhóm multicast. V i IP multicast, ng d ng g i
m t b n sao c a thông tin n m t nhóm. Thông tin này n t t c nh ng ng i nào mu n nh n nó. đế đế ườ
K thu t Multicast ánh a ch các gói là a ch nhóm thay vì a ch c a t ng ng i nh n; Các gói tinĩ đ đị đị đị ườ
này ph thu c vào các m ng chuy n ti p chuy n n m ng c n nh n nó. M t nút có kh n ng - ế để đế ă
Multicast ch y giao th c TCP/IP có th nh n c thông i p multicast. đượ đ
Multicast là k thu t y thông tin, trong ó m t máy ch s g i d li u n ng i s d ng mà không ĩ đẩ đ đế ườ
c n ng i s d ng ph i yêu c u tr c.Thu t ng v kéo và y xu t hi n r t nhi u trong các cu c ườ ướ đẩ
th o lu n v truy n t i thông tin qua Internet. Trong k thu t kéo thông tin, client yêu c u d li u t ĩ
phía máy ch ho c t các máy tính khác. Email là k thu t y thông tin trong khi Web l i là k thu t ĩ đẩ ĩ
kéo thông tin.
2. Quá trình Multicast t i nhi u i t ng phân tán thông qua đố ượ
Internet:
- Chu n IP Multicast h tr hàng ngàn ng i có th nh n thông tin ng th i mà không nh h ng ườ đồ ưở
n b ng thông chung. Thêm vào ó, giao th c nh tuy n IP multicast cung c p m t ph ng th c đế ă đ đị ế ươ
truy n hi u qu cho d li u t m t ngu n i qua các m ng khác nhau và không ng nh t nh đ đồ ư
Internet. N u các thi t b m ng h tr Multicast, ch c n g i m t gói tin duy nh t vào m ng cho nhi uế ế
ng i nh n.ườ
- Có ba lo i a ch c b n trong IPv4: unicast,broadcast, và multicast. a ch unicast s d ng ạ đị ơ Đị để
truy n gi a các gói tin gi a các ích n n, broadcast dùng g i thông tin n toàn b m t m ng đ đế đơ để đế
con. a ch Multicast s d ng chuy n các gói tin n m t t p các máy con c c u hình làm Đị để đế đượ để
thành viên c a m t nhóm trong các m ng khác nhau.
3. Tóm t t v ho t ng truy n Multicast: độ
- Multicast c s d ng trong r t nhi u l nh v c c a ng d ng m ng, bao g m d ch v truy n hình, đượ ĩ
h i th o, trình di n báo cáo, truy n phát thông tin. IP multicast có th ho t ng trên h u h t các độ ế
ki n trúc m ng bao g m Ehernet, ATM, Frame Relay, SMDS, và v tinh. multicast có th ho t ng,ế Để độ
thì giao th c TCP/IP hi u multicast ph i c cài t trong máy. ả đượ đặ
- Multicast là giao th c không k t n i, có ngh a là gói tin multicast không có s m b o nào ch c ế ĩ đả
ch n là s i n t t c các thành viên c a m t nhóm ho c cùng th t nh c g i i. Giao th c đ đế ư đượ đ
truy n multicast thu c d ng n l c t i a (best-effort) ỗ ự ố đ
- Chính giao th c truy n này t o ra r t nhi u trì hoãn trong quá trình x lí và tr trên ng độ đườ
truy n t i m t i i m. Tuy nhiên, các ng d ng multicast yêu c u các gói tin ph i m b o QoS khi đ ớ đ ả đả
Giới thiệu về Multicast - Trang 2
Giới thiệu về Multicast - Người đăng: luxubu_zuzu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giới thiệu về Multicast 9 10 882