Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C

Được đăng lên bởi Phiêu Linh Trắng
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1033 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

Chương 1
Giới thiệu về ngôn ngữ C
và môi trường lập trình

1

Nội dung
- Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C.
- Môi trường làm việc và cách sử dụng Turbo C 3.0 và sử
dụng Microsoft Visual Studio 2008.

2

1.1. Thế nào là máy tính
Máy  tính ( Co m p ute r)
 Thiết bị có khả năng tính toán hiệu năng cao.
 Máy tính xử lý tập dữ liệu được sự điều khiển của tập lệnh,

được gọi là chương trình máy tính.
Ph ần c ứng  (Hard w are )
 Các thiết bị cấu thành máy tính.
 Bàn phím (keyboard), màn hình (screen), chuột (mouse),

đĩa cứng (disks), bộ nhớ (memory), CD-ROM, bộ xử lý
trung tâm (processing units).
Ph ần m ềm  (s o ftw are ) 
 Các chương trình có thể chạy được trên máy tính.
3

1.2. Tổ chức của máy tính.
V ề m ặt logic, m áy tính g ồm  6 thành ph ần chính s au :
1.

Inp ut unit
 Thiết bị đưa dữ liệu, điều khiển (chuột, bàn phím)

1.

Outp ut unit  
 Thiết bị biểu diễn thông tin (màn hình, máy in, các thiết bị biểu diễn thông
tin khác)

1.

Me m o ry  unit 
 Lưu trữ thông tin, thiết bị này có tốc độ truy cập nhanh, dung lượng nhỏ.

1.

Arithm e tic  and  lo g ic  unit (ALU) 
 Bộ tính toán số học và logic.

1.

Ce ntral p ro c e s s ing  unit (CPU)  
 Bộ xử lý trung tâm, điều khiển các thiết bị khác.

1.

S e c o nd ary  s to rag e  unit  
 Các thiết bị ngoại vi khác, rẻ hơn, lưu trữ lâu hơn, dung lượng lớn hơn
memory.
 Lưu trữ các chương trình chưa được kích hoạt.

4

1.3. Các dạng của hệ thống tính toán
Xử lý  đ ơn nhiệm
 Chỉ xử lý 1 công việc hoặc 1 tác nhiệm tại 1 thời điểm.

Hệ đ iều hành
 Quản lý nhiều công việc
 Tăng khả năng xử lý nhiều công việc.

Lập  trình đ a nhiệm
 Năng lực của máy tính có thể chia sẻ cho nhiều công việc,

nhiều tác nhiệm.
Chia s ẻ th ời g ian
 Phục vụ nhiều nhiều người dùng cùng một lúc.
5

1.4. Tính toán cục bộ, tính toán phân tán, tính
toán Client/Server
Máy  tính c á nhân
 Phục vụ cho mục đích riêng của mỗi cá nhân.

Tính to án p hân tán
 Tính toán phân tán qua mạng.

Tính to án Clie nt/s e rv e r
 Chia sẻ thông tin, file giữa máy chủ và máy khách (máy cá

nhân).
6

1.5. Biểu diễn giải thuật (1/6)
B ằng  ng ô n ng ữ c o n ng ười:
Liệt kê ra các bước cần phải thực hiện bằng ngôn ngữ tự
nhiên.
VD 1: Thuật toán tìm số lớn nhất trong 3 số a,b,c
Bước 1:
1 Giả thiết số lớn nhất là a: Max bằng a.
Bước 2:
2 Nếu Max nhỏ hơn b thì Max bằng b.
Bước 3:
3 Nếu Max nhỏ hơn c thì Max bằng c.
Bước 4:
4 Ghi giá trị của Max.
7

1.5. Biểu diễn giải thuật (2/6)
B ằng   s ơ đ ồ kh ối:
 Biểu diễn t...
Chương 1
Chương 1
Giới thiệu về ngôn ngữ C
Giới thiệu về ngôn ngữ C
và môi trường lập trình
và môi trường lập trình
K THU T L P TRÌNH
K THU T L P TRÌNH
1
Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C - Người đăng: Phiêu Linh Trắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C 9 10 156