Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về Oracle

Được đăng lên bởi Vucavuca
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 940 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung chi tiết


Chương 1





Định nghĩa DBMS
Ba mức trừu tượng của dữ liệu
Các đặc trưng của dữ liệu trong DBMS
Kiến trúc DBMS


Giới thiệu
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu








Ngôn ngữ giao tiếp
Quản lý giao tác (transaction manager)
Quản lý khôi phục (recovery manager)
Xử lý truy vấn (query processing)
Quản lý lưu trữ (data storage)

Phân loại DBMS

Hệ Quản Trị CSDL - Khoa HTTT - ĐH CNTT Tp.HCM

2

1

Định nghĩa DBMS


Ba mức trừu tượng của dữ liệu

Là một hệ thống phần mềm cung cấp các công cụ để
xây dựng và quản lý CSDL
 Định nghĩa cấu trúc dữ liệu (DDL)
 Cung cấp khả năng thao tác trên CSDL (MDL)
 Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu
 Điều khiển truy xuất dữ liệu giữa nhiều người dùng



Mức khung nhìn (View Level)




Mức luận lý (Logical level)





Mô tả 1 phần nào đó của toàn bộ hệ thống
Những thông tin gì được lưu trữ trong CSDL
Có những mối quan hệ nào giữa những thông tin đó

Mức vật lý (Physical Level)


Dữ liệu được lưu trữ như thế nào

View Level
View 1

View 2 … View n

Logical Level

Physical Level

Hệ Quản Trị CSDL - Khoa HTTT - ĐH CNTT Tp.HCM

3

Hệ Quản Trị CSDL - Khoa HTTT - ĐH CNTT Tp.HCM

4

2

Các đặc trưng của dữ liệu

Ba mức trừu tượng của dữ liệu (tt)
type customer = record
customer-id: string;
customer-name: string;
customer-street: string;
cusomter-city: string;
end;







Mẫu tin customer là 1 block các byte liên tiếp nhau



Người sử dụng chỉ được truy xuất đến 1 phần thông tin
của customer

Hệ Quản Trị CSDL - Khoa HTTT - ĐH CNTT Tp.HCM

Vật lý (physical)


customer và các mối liên kết được định nghĩa

Mức khung nhìn


Có tính ít dư thừa dữ liệu
Chia sẻ cho nhiều người sử dụng
Có tính an toàn, bảo mật
Cho phép truy xuất đồng thời
Có thể khôi phục khi có sự cố
Có tính độc lập


Mức luận lý






Mức vật lý






5

Khi thay đổi tổ chức vật lý của CSDL thì không làm ảnh hưởng
đến chương trình đang khai thác CSDL đó

Luận lý (logical)


Khi thay đổi mức quan niệm không làm ảnh hưởng đến các
chương trình đang khai thác CSDL

Hệ Quản Trị CSDL - Khoa HTTT - ĐH CNTT Tp.HCM

6

3

Kiến trúc của DBMS
User/Application
Queries, Updates

Database Administrator
Transaction Commands

Query Compiler
Query plan

Các thành phần chính của DBMS

Metadata,
Statistics

Transaction
Manager

DDL Commands

DDL Compiler

Metadata

Execution
Engine

Logging &
Recovery

Ngôn ngữ
giao tiếp

Concurrency
Control

Index, File &
Record Request

Index/File/
Record Manager
Page Commands

Buffer
Manager

Quản lý
giao tác

Log Page...
1
Giới thiệu
H quản tr cơ s d liệu
Chương 1
Hệ Quản Trị CSDL - Khoa HTTT - ĐH CNTT Tp.HCM 2
Định nghĩa DBMS
Ba mức trừu tượng của dliu
Các đặc trưng của dliệu trong DBMS
Kiến trúc DBMS
Ngôn nggiao tiếp
Quản lý giao tác (transaction manager)
Quản lý khôi phục (recovery manager)
Xlý truy vấn (query processing)
Quản lý lưu tr(data storage)
Phân loại DBMS
Nội dung chi tiết
Giới thiệu về Oracle - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu về Oracle - Người đăng: Vucavuca
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Giới thiệu về Oracle 9 10 693