Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về UNIX Một số thao tác cơ bản trên UNIX

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giới thiệu về UNIX- Một số thao tác cơ bản trên UNIX

I.

Tổng quan hệ điều hành UNIX .......................................................................... 4
1.

Hệ điều hành Unix.......................................................................................... 4

2.

Các đặc điểm cơ bản....................................................................................... 6

II.

Lệnh và tiện ích cơ bản....................................................................................... 7
1.

Các lệnh khởi tạo............................................................................................ 8

2.

Các lệnh hiển thị............................................................................................. 8

3.

Định hướng vào ra .......................................................................................... 8

4.

Desktop:.......................................................................................................... 8

5.

Các lệnh thao thư mục và tác file ................................................................... 9

6.

In ấn .............................................................................................................. 10

7.

Thư tín .......................................................................................................... 10

8.

Quản lý tiến trình.......................................................................................... 10

9.

Kiểm soát quyền hạn và bảo mật.................................................................. 10

10. Lưu trữ và hồi phục dữ liệu .......................................................................... 10
11. Các thao tác trên mạng ................................................................................. 10
III. Thâm nhập hệ thống - Các lệnh căn bản .......................................................... 11
1.

Bắt đầu và kết thúc phiên làm việc-Xác lập môi trường hệ thống ............... 11

2.

Các lệnh hiển thị........................................................................................... 12

3.

Định hướng vào ra và đường ống:............................................................... 13

4.

Desktop:........................................................................................................ 14

5.

Các lệnh thao tác trên thư mục, file.............................................................. 18

6.

In ấn .....................................................................
Gii thiu v UNIX- Mt s thao tác cơ bn trên UNIX
1
I. Tng quan h điu hành UNIX .......................................................................... 4
1. H điu hành Unix.......................................................................................... 4
2. Các đặc đim cơ bn....................................................................................... 6
II. Lnh và tin ích cơ bn....................................................................................... 7
1. Các lnh khi to............................................................................................ 8
2. Các lnh hin th............................................................................................. 8
3. Định hướng vào ra.......................................................................................... 8
4. Desktop:.......................................................................................................... 8
5. Các lnh thao thư mc và tác file ................................................................... 9
6. In n.............................................................................................................. 10
7. Thư tín .......................................................................................................... 10
8. Qun lý tiến trình.......................................................................................... 10
9. Kim soát quyn hn và bo mt.................................................................. 10
10. Lưu tr và hi phc d liu..........................................................................10
11. Các thao tác trên m
ng ................................................................................. 10
III. Thâm nhp h thng - Các lnh căn bn .......................................................... 11
1. Bt đầu và kết thúc phiên làm vic-Xác lp môi trường h thng............... 11
2. Các lnh hin th........................................................................................... 12
3. Định hướng vào ra và đường ng:............................................................... 13
4. Desktop:........................................................................................................ 14
5. Các lnh thao tác trên thư mc, file.............................................................. 18
6. In n.............................................................................................................. 26
7. Thư tín đin t.............................................................................................. 27
8. Qun lý tiến trình.......................................................................................... 29
9. Các lnh liên quan bo mt và quyn hn.................................................... 30
a) Khái nim: .................................................................................................... 30
b) Các lnh ........................................................................................................ 31
10. Lưu tr và hi phc d liu..........................................................................34
11. Các thao tác trên mng ................................................................................. 36
IV. Lp trình Shell .................................................................................................. 39
Giới thiệu về UNIX Một số thao tác cơ bản trên UNIX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu về UNIX Một số thao tác cơ bản trên UNIX - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giới thiệu về UNIX Một số thao tác cơ bản trên UNIX 9 10 572