Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu Wonderware Information Server (WIS)

Được đăng lên bởi clcl27
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 963 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Công ty TNHH Tự động hóa NEW OCEAN
ĐỀ TÀI: Wonderware Information Server

GVHD
Sinh viên
MSSV

: Th.S Nguyễn Đức Hoàng
: Nguyễn Chí Linh
: 41001713

TP.HCM, tháng 8 năm 2014

Báo cáo thực tập

Nguyễn Chí Linh

LỜI CÁM ƠN
Là một sinh viên ngành kĩ thuật chuẩn bị ra trƣờng, quá trình thực tập là một
cơ hội để tiếp xúc với công việc sắp tới và định hƣớng cho mình những bƣớc đi sau
khi ra trƣờng. Quá trình thực tập cũng là một thử nghiệm trong quá trình tìm việc
sau này.Chắc rằng, mỗi ngƣời đều định hƣớng cho mình con đƣờng đi sắp tới sau
khi ra trƣờng, ai cũng nỗ lực để tìm ra cho mình một cơ hội tốt. Những kiến thức
học ở trƣờng là chƣa đủ để bƣớc vào những thử thách trong công việc cũng
nhƣ trong cuộc sống, Thực tập là một cơ hội tốt để có thêm những hiểu biết nhất
định về ngành nghề mình đang theo học và cho công việc sau này. Em thấy việc đi
thực tập là rất cần thiết và bổ ích.
Ngành điện tử là một lĩnh vực khá là rộng lớn bao gồm nhiều mặt, nhiều lĩnh
vực, em cũng rất lúng túng không biết sau khi ra trƣờng sẽ theo con đƣờng nào,
nhƣng trong quá trình thực tập em thấy điện tử tự động hóa là ngành mà em cảm
thấy rất hay và thú vị.
Đƣợc sự hổ trợ và giúp đỡ của Công ty TNHH Tự động hóa NEW-OCEAN,
em đã có cơ hội nghiên cứu và tìm hiểu về hệ thống PLC trong công nghiệp và bộ
phần mềm ArchestrA System Platform của INVENSYS SYSTEM, INC trong quá
trình thực tập.
Trong quá trình thực tập có nhiều khó khăn nhƣng đƣợc sự quan tâm giúp đỡ
của thầy NGUYỄN ĐỨC HOÀNG và đƣợc sự chỉ bảo tận tình của các anh chị
trong công ty, đặc biệt là anh NGÔ THẾ TÂM đã giúp em hoàn thành tốt quá trình
thực tập.
Cuối cùng em cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ và hổ trợ nhiệt tình của các bạn
trong nhóm thực tập.
Em xin chân thành cảm ơn!
Tp.HCM, tháng 8 năm 2014
Sinh viên Nguyễn Chí Linh

Wonderware Information Server

2

Báo cáo thực tập

Nguyễn Chí Linh

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP
NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA NEW-OCEAN
............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..........................................................................
TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Công ty TNHH Tự động hóa NEW OCEAN
ĐỀ TÀI: Wonderware Information Server
GVHD : Th.S Nguyễn Đức Hoàng
Sinh viên : Nguyễn Chí Linh
MSSV : 41001713
TP.HCM, tháng 8 năm 2014
Giới thiệu Wonderware Information Server (WIS) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu Wonderware Information Server (WIS) - Người đăng: clcl27
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Giới thiệu Wonderware Information Server (WIS) 9 10 763