Ktl-icon-tai-lieu

Gis và ứng dụng

Được đăng lên bởi duong-duc
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 920 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Hướng dẫn sử dụng MapInfo 8.5

Sưu tầm by thientam189

øng dông GIS vμ phÇn mÒm Mapinfo thμnh lËp
b¶n ®å
1. Më ®Çu
Mapinfo lμ c«ng cô kh¸ h÷u hiÖu ®Ó t¹o ra vμ qu¶n lý mét c¬ së d÷ liÖu ®Þa lý trªn
m¸y tÝnh c¸ nh©n, lμ mét phÇn mÒm t−¬ng ®èi gän nhÑ vμ dÔ sö dông. §Æc biÖt, dïng cho
môc ®Ých gi¶ng d¹y vμ thμnh lËp c¸c b¶n ®å chuyªn ®Ò vμ ph©n tÝch trong ®Þa lý.
2. Khëi ®éng Mapinfo
- Më Menu Start ⇒ Programs ⇒ MapInfo ⇒ MapInfo Professional 8.5 SCP
- Nh¸y ®óp chuét biÓu t−îng MAPINFOW trªn mμn h×nh.
3. Qu¶n lý th«ng tin cña Mapinfo
C¸c th«ng tin trong Mapinfo ®−îc tæ chøc theo tõng b¶ng (Table ), mçi mét Table
lμ mét tËp hîp c¸c File vÒ th«ng tin ®å ho¹ hoÆc phi ®å ho¹ chøa c¸c b¶n ghi d÷ liÖu mμ hÖ
thèng t¹o ra. C¬ cÊu tæ chøc th«ng tin cña c¸c ®èi t−îng ®Þa lý ®−îc tæ chøc theo c¸c File
sau ®©y, vÝ dô ta cã mét Table cã tªn" Vietnam_61"
- Vietnam_61.tab, file m« t¶ khu«ng d¹ng tab.
- Vietnam_61.dat , file chøa c¸c th«ng tin nguyªn thuû.
- Vietnam_61.map, file chøa c¸c th«ng tin m« t¶ c¸c ®èi t−îng b¶n ®å.
- Vietnam_61.id, file chøa c¸c th«ng tin liªn kÕt c¸c ®èi t−îng l¹i víi nhau.
- Vietnam_61.ind, file chøa c¸c chØ sè ®èi t−îng
- Vietnam_61.wor, tËp tin l−u tr÷ tæng hîp c¸c table hoÆc c¸c cöa sæ th«ng tinh
kh¸c nhau cña Mapinfo.
Chó ý: Khi muèn sao chÐp d÷ liÖu cña Mapinfo, kh«ng nªn sö dông cöa sæ Explore.
4. Tæ chøc th«ng tin theo c¸c líp
C¸c th«ng tin trong Mapinfo ®−îc qu¶n lý tæ chøc theo tõng líp ®èi t−îng. Mçi
mét líp th«ng tin chØ thÓ hiÖn mét khÝa c¹nh cña b¶n ®å:
Mét b¶n ®å th−êng ®−îc tæ chøc nh− sau:
- Líp th«ng tin chøa c¸c d¹ng Text: tªn ®Þa danh....)
- Líp th«ng tin chøa d¹ng ®iÓm: ( UB tØnh, huyÖn, trung t©m CN )
- Líp th«ng tin d¹ng ®−êng: ( Giao th«ng, s«ng...)
- Líp th«ng tin d¹ng vïng : ( MËt ®é d©n sè, hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt )
1


Hướng dẫn sử dụng MapInfo 8.5

Sưu tầm by thientam189

5. C¸c ph−¬ng ph¸p thÓ hiÖn b¶n ®å trong Mapinfo
C¸c h×nh d−íi ®©y giíi thiÖu c¸c b−íc khi thùc hiÖn t¹o b¶n ®å chuyªn ®Ò ( Create
thematic map ) ®Ó thÓ hiÖn nh÷ng néi dung lªn b¶n ®å. Sù phong phó cña c¸c ph−¬ng
ph¸p t¹o b¶n ®å chuyªn ®Ò b»ng phÇn mÒm Mapinfo cho phÐp ng−êi sö dông hoμn toμn cã
thÓ thÓ hiÖn tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng ®Þa lý ( Tù nhiªn - kinh tÕ x· héi ) lªn b¶n ®å b»ng c¸c
ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau, ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c, thÈm mü, trùc quan vμ khoa häc.
C¸c th«ng tin phôc vô ®Ó thμnh lËp b¶n ®å chuyªn ®Ò cã thÓ ®−îc truy cËp tõ mét
líp th«ng tin ( Table ) hay nhiÒu líp th«ng tin
- Líp th«ng tin chuyªn ®Ò ( Thematic layer ) Khi ...
Hướng dn s dng MapInfo 8.5 Sưu tm by thientam189
w
w
w
w
w
w
.
.
G
G
o
o
l
l
d
d
4
4
r
r
u
u
m
m
.
.
n
n
e
e
t
t
1
ø
ø
n
n
g
g
d
d
ô
ô
n
n
g
g
G
G
I
I
S
S
v
v
μ
μ
p
p
h
h
Ç
Ç
n
n
m
m
Ò
Ò
m
m
M
M
a
a
p
p
i
i
n
n
f
f
o
o
t
t
h
h
μ
μ
n
n
h
h
l
l
Ë
Ë
p
p
b
b
n
n
®
®
å
å
1. Më ®Çu
Mapinfo lμ c«ng cô kh¸ h÷u hiÖu ®Ó t¹o ra vμ qu¶n lý mét c¬ së d÷ liÖu ®Þa lý trªn
m¸y tÝnh c¸ nh©n, lμ mét phÇn mÒm t¬ng ®èi gän nhÑ vμ dÔ sö dông. §Æc biÖt, dïng cho
môc ®Ých gi¶ng d¹y vμ thμnh lËp c¸c b¶n ®å chuyªn ®Ò vμ ph©n tÝch trong ®Þa lý.
2. Khëi ®éng Mapinfo
- Më Menu Start Programs MapInfo MapInfo Professional 8.5 SCP
- Nh¸y ®óp chuét biÓu tîng MAPINFOW trªn mμn h×nh.
3. Qu¶n lý th«ng tin cña Mapinfo
C¸c th«ng tin trong Mapinfo ®îc tæ chøc theo tõng b¶ng (Table ), mçi mét Table
lμ mét tËp hîp c¸c File vÒ th«ng tin ®å ho¹ hoÆc phi ®å ho¹ chøa c¸c b¶n ghi d÷ liÖu mμ
thèng t¹o ra. C¬ cÊu tæ chøc th«ng tin cña c¸c ®èi tîng ®Þa lý ®îc tæ chøc theo c¸c File
sau ®©y, vÝ dô ta cã mét Table cã tªn" Vietnam_61"
- Vietnam_61.tab, file m« t¶ khu«ng d¹ng tab.
- Vietnam_61.dat , file chøa c¸c th«ng tin nguyªn thuû.
- Vietnam_61.map, file chøa c¸c th«ng tin m« t¶ c¸c ®èi tîng b¶n ®å.
- Vietnam_61.id, file chøa c¸c th«ng tin liªn kÕt c¸c ®èi tîng l¹i víi nhau.
- Vietnam_61.ind, file chøa c¸c chØ sè ®èi tîng
- Vietnam_61.wor, tËp tin lu tr÷ tæng hîp c¸c table hoÆc c¸c cöa sæ th«ng tinh
kh¸c nhau cña Mapinfo.
Chó ý:
Khi muèn sao chÐp d÷ liÖu cña Mapinfo, kh«ng nªn sö dông cöa sæ Explore.
4. Tæ chøc th«ng tin theo c¸c líp
C¸c th«ng tin trong Mapinfo ®îc qu¶n lý tæ chøc theo tõng líp ®èi tîng. Mçi
mét líp th«ng tin chØ thÓ hiÖn mét khÝa c¹nh cña b¶n ®å:
Mét b¶n ®å thêng ®îc tæ chøc nh sau:
- Líp th«ng tin chøa c¸c d¹ng Text: tªn ®Þa danh....)
- Líp th«ng tin chøa d¹ng ®iÓm: ( UB tØnh, huyÖn, trung t©m CN )
- Líp th«ng tin d¹ng ®êng: ( Giao th«ng, s«ng...)
- Líp th«ng tin d¹ng vïng : ( MËt ®é d©n sè, hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt )
Gis và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gis và ứng dụng - Người đăng: duong-duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Gis và ứng dụng 9 10 916