Ktl-icon-tai-lieu

Gói Và Mô Tả truy Xuất Trong Java (Packages Access Modifiers)

Được đăng lên bởi tuan-dv
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 773 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MODULE 6
 Packages
 Access Modifiers

Java By Example – Sem 1- Module 5, 6

Slide 1/29

Packages

Java By Example – Sem 1- Module 5, 6

Slide 2/29

Predefined Packages

You can view it’s
content with
WINZAR/ WINZIP

import java.util.*;
import java.io.*;
class A
{ …………
}
Java By Example – Sem 1- Module 5, 6

Slide 3/29

User-defined Packages
• Create a package
package my_package;
class A
{ …….
}

• Use the package
import my_package.A;
class B
{ …….
void method3()
{ A obj= new A();
……..
}
}

Java By Example – Sem 1- Module 5, 6

Slide 4/29

Access control keywords
Keywords for specifying access permission
from outside class.
• public access specifier
• protected access specifier
• private access specifier
• default/ package access specifier

Java By Example – Sem 1- Module 5, 6

Slide 5/29

Access control keywords…
Access level

Applied to

Free-accessing

public
interface

package/ subclass
protected
class
outside cannot access

private
member of
interface/class

package

no specifier
(default)

Java By Example – Sem 1- Module 5, 6

Slide 6/29

Access control keywords…
Elements Visible in
Access
modifier

Class

Package

Subclass
(in other
package)

Outside
Of
package

public

yes

yes

yes

yes

protected

yes

yes

yes

no

private

yes

No

no

no

no modifier

yes

yes

no

no

Java By Example – Sem 1- Module 5, 6

Slide 7/29

Field and method Modifiers
Keywords for specifying changing permission
• volatile (dễ biến đổi) modifier
• final (cuối cùng) modifier
• native (cục bộ , ban đầu, nguyên thủy) modifier
• transient (tạm thời) modifier

Java By Example – Sem 1- Module 5, 6

Slide 8/29

volatile modifier
• value of this variable must be synchronized across all
running threads.
• Multi-threading technique allows some code segments of
a program can be concurrently executed.
• Synchronization: only one thread can access a shared
variable at one time.
• volatile modifier is applied to non-local variables only. ie.
It is used applied to fields of a class only.
• It is useful in multi-processor environments only.
• Syntax: private volatile int price;

Java By Example – Sem 1- Module 5, 6

Slide 9/29

final modifier
•
•
•
•
•

It is used when you want to finalize a class/ a member.
final class can not be inherited.
final variable/field is a constant.
final method can not be overriden.
Syntax:

final class A
{
final int maxN=20;
final void M()
{
}
………
}
Java By Example – Sem 1- Module 5, 6

Slide 10/29

native modifier
• It specifies that the impl...
Java By Example – Sem 1- Module 5, 6 Slide 1/29
MODULE 6
Packages
Access Modifiers
Gói Và Mô Tả truy Xuất Trong Java (Packages Access Modifiers) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gói Và Mô Tả truy Xuất Trong Java (Packages Access Modifiers) - Người đăng: tuan-dv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Gói Và Mô Tả truy Xuất Trong Java (Packages Access Modifiers) 9 10 847