Ktl-icon-tai-lieu

Gợi ý đề tài tốt nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Được đăng lên bởi nguyen-duc-yen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1523 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số hướng đề tài cho sinh viên đại học và học viên cao học
Năm học 2011-2012
Lê Thanh Hương – Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐHBKHN
Email: huonglt@soict.hut.edu.vn
1. Trích rút thông tin: thu thập và phân tích các tài nguyên trên Internet, đưa vào một
CSDL, cho phép người dùng có thể dễ dàng khai thác thông tin.
Các vấn đề nghiên cứu:
• Nghiên cứu phương pháp trích rút thực thể từ văn bản tiếng Việt
• Nghiên cứu phương pháp trích rút quan hệ giữa các thực thể từ văn bản tiếng Việt
• Nghiên cứu phương pháp xác định đồng tham chiếu thực thể từ các văn bản tiếng
Việt
• Xây dựng ứng dụng dựa trên mạng ngữ nghĩa cho phép khai thác/truy vấn thông
tin từ các nguồn dữ liệu trích rút
2. Tóm tắt văn bản
a. Tóm tắt văn bản hướng truy vấn: Khi máy tìm kiếm trả về cho người dùng một
danh sách các tài liệu liên quan, họ phải duyệt qua nội dung của toàn bộ các văn
bản để tìm được thông tin mong muốn. Kỹ thuật tóm tắt hướng truy vấn cố gắng
giảm bớt gáng nặng của người sử dụng bằng cách đưa ra nội dung cô đọng hơn
liên quan trực tiếp đến câu truy vấn.
b. Tóm tắt theo trích xuất: trích rút các câu quan trọng từ văn bản đầu vào và đưa
vào văn bản tóm tắt.
Vấn đề chính: Nghiên cứu phương pháp chọn các câu quan trọng nhất để đưa vào
văn bản tóm tắt
c. Tóm tắt theo tóm lược: trên cơ sở các câu quan trọng từ văn bản đầu vào, tiến
hành rút gọn câu và sinh văn bản tóm tắt dựa trên các kết quả rút gọn đó.
Vấn đề chính:
• Nghiên cứu phương pháp rút gọn câu nhằm loại bỏ các thông tin không
quan trọng.
• Nghiên cứu phương pháp sinh văn bản tóm tắt
3. Hệ gợi ý.
Xây dựng hệ gợi ý trong một miền ứng dụng nhất định (như hỗ trợ tìm kiếm địa điểm du
lịch, tìm kiếm tài liệu trên mạng, tự động cung cấp các quảng cáo phù hợp với người
dùng, …). Trên cơ sở truy vấn của người sử dụng và các thông tin liên quan (như user’s
profile, các tài liệu người dùng đã đọc, …) , hệ thống sẽ đưa ra các gợi ý phù hợp.

...
Mt s hướng đề tài cho sinh viên đại hc và hc viên cao hc
Năm hc 2011-2012
Lê Thanh Hương – Vin Công ngh Thông tin và Truyn thông – ĐHBKHN
Email: huonglt@soict.hut.edu.vn
1. Trích rút thông tin: thu thp và phân tích các tài nguyên trên Internet, đưa vào mt
CSDL, cho phép người dùng có th d dàng khai thác thông tin.
Các vn đề nghiên cu:
Nghiên cu phương pháp trích rút thc th t văn bn tiếng Vit
Nghiên cu phương pháp trích rút quan h gia các thc th t văn bn tiếng Vit
Nghiên cu phương pháp xác định đồng tham chiếu thc th t các văn bn tiếng
Vit
Xây dng ng dng da trên mng ng nghĩa cho phép khai thác/truy vn thông
tin t các ngun d liu trích rút
2. Tóm tt văn bn
a. Tóm tt văn bn hướng truy vn: Khi máy tìm kiếm tr v cho người dùng mt
danh sách các tài liu liên quan, h phi duyt qua ni dung ca toàn b các văn
bn để tìm được thông tin mong mun. K thut tóm tt hướng truy vn c gng
gim bt gáng nng ca người s dng bng cách đưa ra ni dung cô đọng hơn
liên quan trc tiếp đến câu truy vn.
b. Tóm tt theo trích xut: trích rút các câu quan trng t văn bn đầu vào và đưa
vào văn bn tóm tt.
Vn đề chính: Nghiên cu phương pháp chn các câu quan trng nht để đưa vào
văn bn tóm tt
c. Tóm tt theo tóm lược: trên cơ s các câu quan trng t
văn bn đầu vào, tiến
hành rút gn câu và sinh văn bn tóm tt da trên các kết qu rút gn đó.
Vn đề chính:
Nghiên cu phương pháp rút gn câu nhm loi b các thông tin không
quan trng.
Nghiên cu phương pháp sinh văn bn tóm tt
3. H gi ý.
Xây dng h gi ý trong mt min ng dng nht định (như h tr tìm kiếm địa
đim du
lch, tìm kiếm tài liu trên mng, t động cung cp các qung cáo phù hp vi người
dùng, …). Trên cơ s truy vn ca người s dng và các thông tin liên quan (như user’s
profile, các tài liu người dùng đã đọc, …) , h thng s đưa ra các gi ý phù hp.
Gợi ý đề tài tốt nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Người đăng: nguyen-duc-yen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Gợi ý đề tài tốt nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông 9 10 237