Ktl-icon-tai-lieu

Hàm cơ bản trong excel

Được đăng lên bởi hatt2001-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. HÀM LOGIC.
1. Hàm AND:
- Cú pháp:
- AND (Logical1, Logical2, ….)
- c i :
- Logical1, Logical2… l c c i
c i
i .
gi
(1)
c c c i
c a
l
g,
gi
AL ( )
a
i
i c a l ai.
Lưu ý:
- c i
i l gi
logic o c
g a
a c i c c a gi
logic.
-N
i
a c i l gi
e
o c N ll ( g)
g gi
a.
-N
g a c i
g c a gi
logic
l i AL
- í dụ:
- =AND(D7>0,D7<5000)
2. Hàm OR:
- Cú pháp:
- O (Logical1, Logical2…)
- c i : Logical1, Logical2… l c c i
c i
i .
gi
(1)
c
i
oc a
l
g,
gi
AL
( )
c c c i c a l ai.
- í dụ:
- =OR(F7>03/02/74,F7>01/01/2002)
3. Hàm NOT:
- Cú pháp:
- NOT(Logical)
- i : Logical l
gi
a
i
c logic.
o g c gi
c a i .
dụ g NO
i
gi
c a i
trong phép toán này.
II. NHÓM HÀM TOÁN HỌC.
1. Hàm ABS:
- L gi
ic a
- Cú pháp: ABS(Number)
- i :N
e l
gi
,
a c i
a
i
c.
- í dụ:
- =ABS(A5 + 5)
2. POWER:
l
ac a
.
- Cú pháp: POWER(Number, Power)
- c a
:
-N
e:L
c
l l
a.
- Po e : L
- í dụ

1

- = POWER(5,2) = 25
3. Hàm PRODUCT:
c
dụ g
P OD
a c o o
- Cú pháp:
- P OD
(N
e 1, N
e 2…)
- c a
:N
e 1, N
e 2… l d
4. Hàm MOD:
- L gi
d c a
c ia.
- Cú pháp: MOD(Number, pisor)
- c i :
-N
e:
c ia.
- io:
c ia.
5. Hàm ROUNDUP:
-L
.
- Cú pháp:
- ROUNDUP(Number, Num_digits)
- c a
:
-N
e:L
c
l
l .
-N
e digi : l
c
l
- Chú ý:
-N N
digi
l
.
-N N
digi
l
l
i g
-N N
digi
l
g
a d
6. Hàm EVEN:
-L
l
g
c
g
.
- Cú pháp: EVEN(Number)
- a
:N
e l
l
.
- Chú ý:
-N N
e
g
il i
l i
7. Hàm ODD:
-L
l
g
l g
.
- Cú pháp: ODD(Number)
- a
:N
e l
l
.
8. Hàm ROUNDDOWN:
-L
g
.
- Cú pháp:
- ROUNDDOWN(Number, Num_digits)
- c a
:
g
O ND P.
III. NHÓM HÀM THỐNG KÊ.
.N
- 1. Hàm SUM:
g c c c
o g
g d li
cc
.

2

*

í

.

.

.
.

AL

íc c a

d .

- Cú pháp:
M(N
e 1, N
e 2…)
- c a
:N
e 1, N
e 2… l c c c í
g.
2. Hàm SUMIF:
- í
gc ac c
cc
i
g i c
a o.
- Cú pháp:
- SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)
- c a
:
- a ge: L d
c
.
- i e ia: c c i c
í
g. i c
c
l
, i
c o c
c i.
a ge: L c c
c c í
g.
- í dụ:
MI ( 3: 8,” 1 ″)
- í
g c a c c gi
o g
g
2
5 i i
i l c c gi
o c
ằ g1 .
B. Nhóm hàm tính giá rị trung bình
1. Hàm AVERAGE:
gi
g
c ac c i .
- Cú pháp:
- A
AG (N
e 1, N
e 2…)
- c a
:N
e 1, N
e 2 … l c c c í gi
g
.
2. Hàm SUMPRODUCT:
- L íc c a c c d
a o, a
í
g c a c c íc
.
- Cú pháp:
MP OD
(A a 1, A a 2, A a 3…)
- c a
: A a 1, A a 2, A a 3… l c c d
a
í
gc c
tích.
- Chú ý:
c i
o gc cd
ic gc i .N
g
gi
l i AL .
- .N
gi
l
1. Hàm MAX:
l
o gd
c
.
- Cú pháp:
- MAX(N
e 1, N
e 2…)
- c a
:N
e 1, N
e 2… l d
gi
l
o g .
2. Hàm LAGRE:
l
o g
d
c
.
- Cú pháp:
- LARGE(Array, k)
- c a
:
-A a :L
g o c
g d li .

3

- :L
gc a
l
o gd .
3. Hàm MIN:
o gd
c
o.
- Cú pháp:
- MIN(N
e 1, N
e 2…)
- c a
:N
e ...
1
I. HÀM LOGIC.
1. Hàm AND:
- Cú pháp:
- 
-
-
-

 ý:
-
-
-
- 
- =AND(D7>0,D7<5000)
2. Hàm OR:
- Cú pháp:
- 
-
-

- 
- =OR(F7>03/02/74,F7>01/01/2002)
3. Hàm NOT:
- Cú pháp:
- NOT(Logical)
-
-
trong phép toán này.
II. NHÓM HÀM TOÁN 
1. Hàm ABS:
-
- Cú pháp: ABS(Number)
-
- 
- =ABS(A5 + 5)
2. POWER:
-
- Cú pháp: POWER(Number, Power)
-:
-
-
- 
Hàm cơ bản trong excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàm cơ bản trong excel - Người đăng: hatt2001-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hàm cơ bản trong excel 9 10 704