Ktl-icon-tai-lieu

hàm ngày và thời gian trong excel

Được đăng lên bởi Nguyễn Thành Sơn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 640 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm hàm về Ngày Tháng và Thời Gian (Date and Time Functions) giúp chúng ta
chuyển đổi những giá trị ngày tháng và thời gian thành những con số để có thể
tính toán với chúng.
Hệ thống ngày giờ trong Excel phụ thuộc vào cách thiết lập trong Regional
Options của Control Panel.
Trong bài viết này, tôi dùng định dạng ngày tháng theo kiểu Việt Nam:
ngày / tháng / năm (dd/mm/yyyy).
Danh mục các hàm về ngày tháng và thời gian
DATE (year. month, day) : Trả về các số thể hiện một ngày cụ thể nào đó. Nếu
định dạng của ô là General trước khi hàm được nhập vào, kết quả sẽ được thể
hiện ở dạng ngày tháng năm.
DATEVALUE (date_text) : Trả về số tuần tự của ngày được thể hiện
bởi date_text (chuyển đổi một chuỗi văn bản có dạng ngày tháng năm thành m ột
giá trị ngày tháng năm có thể tính toán được).
DAY (serial_number) : Trả về phần ngày của một giá trị ngày tháng, được đại
diện bởi số tuần tự. Kết quả trả về là một số nguyên từ 1 đến 31.
DAYS360 (start_date, end_date, method) : Trả về số ngày giữa hai ngày dựa
trên cơ sở một năm có 360 ngày (12 tháng, mỗi tháng có 30 ngày) để dùng cho
các tính toán tài chính.
EDATE (start_date, months) : Trả về số tuần tự thể hiện một ngày nào đó tính
từ mốc thời gian cho trước và cách mốc thời gian này một số tháng được chỉ định.
EOMONTH (start_date, months) : Trả về số tuần tự thể hiện ngày cuối cùng của
một tháng nào đó tính từ mốc thời gian cho trước và cách mốc thời gian này một
số tháng được chỉ định.
HOUR (serial_number) : Trả về phần giờ của một giá trị thời gian. Kết quả trả về
là một số nguyên từ 0 đến 23.
MINUTE (serial_number) : Trả về phần phút của một giá trị thời gian. Kết quả
trả về là một số nguyên từ 0 đến 59.
MONTH (serial_number) : Trả về phần tháng của một giá trị ngày tháng, được
đại diện bởi số tuần tự. Kết quả trả về là một số nguyên từ 1 đến 12.
NETWORKDAYS (start_date, end_date, holidays) : Trả về tất cả số ngày làm
việc trong một khoảng thời gian giữa start_date vàend_date, không kể các ngày
cuối tuần và các ngày nghỉ (holidays).
NOW () : Trả về số tuần tự thể hiện ngày giờ hiện tại. Nếu định dạng của ô là
General trước khi hàm được nhập vào, kết quả sẽ được thể hiện ở dạng ngày
tháng năm và giờ phút giây.

SECOND (serial_number) : Trả về phần giây của một giá trị thời gian. Kết quả
trả về là một số nguyên từ 0 đến 59.
TIME (hour, minute, second) : Trả về phần thập phân của một giá trị thời gian
(từ 0 đến nhỏ hơn 1). Nếu định dạng của ô là General trước khi hàm được nhập
vào, kết quả sẽ được thể hiện ở dạng giờ...
Nhóm hàm v Ngày Tháng và Th i Gian (Date and Time Functions) giúp chúng ta
chuy n i nh ng giá tr ngày tháng và th i gian thành nh ng con s th đổ để
tính toán v i chúng.
H th ng ngày gi trong Excel ph thu c vào cách thi t l p trong ế Regional
Options c a Control Panel.
Trong bài vi t này, tôi dùng nh d ng ngày tháng theo ki u Vi t Nam: ế đị
ngày / tháng / n m (dd/mm/yyyy)ă .
Danh m c các hàm v ngày tháng và th i gian
DATE (year. month, day) : Tr v các s th hi n m t ngày c th nào ó. N u đ ế
nh d ng c a ô là General tr c khi hàm c nh p vào, k t qu s c th đị ướ đượ ế đượ
hi n d ng ngày tháng n m. ă
DATEVALUE (date_text) : Tr v s tu n t c a ngày c th hi n đượ
b i date_text (chuy n i m t chu i v n b n có d ng ngày tháng n m thành m t đổ ă ă
giá tr ngày tháng n m có th tính toán c). ă đượ
DAY (serial_number) : Tr v ph n ngày c a m t giá tr ngày tháng, c i đượ đạ
di n b i s tu n t . K t qu tr v là m t s nguyên t 1 n 31. ế đế
DAYS360 (start_date, end_date, method) : Tr v s ngày gi a hai ngày d a
trên c s m t n m có 360 ngày (12 tháng, m i tháng có 30 ngày) dùng cho ơ ă để
các tính toán tài chính.
EDATE (start_date, months) : Tr v s tu n t th hi n m t ngày nào ó tính đ
t m c th i gian cho tr c và cách m c th i gian này m t s tháng c ch nh. ướ đượ đị
EOMONTH (start_date, months) : Tr v s tu n t th hi n ngày cu i cùng c a
m t tháng nào ó tính t m c th i gian cho tr c và cách m c th i gian này m t đ ướ
s tháng c ch nh. đượ đị
HOUR (serial_number) : Tr v ph n gi c a m t giá tr th i gian. K t qu tr v ế
là m t s nguyên t 0 n 23. đế
MINUTE (serial_number) : Tr v ph n phút c a m t giá tr th i gian. K t qu ế
tr v là m t s nguyên t 0 n 59. đế
MONTH (serial_number) : Tr v ph n tháng c a m t giá tr ngày tháng, c đượ
i di n b i s tu n t . K t qu tr v là m t s nguyên t 1 n 12.đạ ế đế
NETWORKDAYS (start_date, end_date, holidays) : Tr v t t c s ngày làm
vi c trong m t kho ng th i gian gi a start_dateend_date, không k các ngày
cu i tu n và các ngày ngh (holidays).
NOW () : Tr v s tu n t th hi n ngày gi hi n t i. N u nh d ng c a ô là ế đị
General tr c khi hàm c nh p vào, k t qu s c th hi n d ng ngày ướ đượ ế đượ
tháng n m và gi phút giây.ă
hàm ngày và thời gian trong excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hàm ngày và thời gian trong excel - Người đăng: Nguyễn Thành Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
hàm ngày và thời gian trong excel 9 10 352