Ktl-icon-tai-lieu

Hàm phương hướng

Được đăng lên bởi Quang Huy
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 595 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Telecommunications Program

Anten
+ Hệ thống bức xạ
- Khái niệm

- Hệ thống bức xạ thẳng
z

Đặt an là tỷ số giữa dòng kích thích anten
phần tử thứ nth và anten phần thứ nhất.
Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ

N

M(R,θ,ϕ)
θ

d

I
an = n = an e jΨ n
I1

y

x

1

Telecommunications Program

Anten
+ Hệ thống bức xạ thẳng (tt)
• Trường bức xạ

r
jk e − jkR r
jk e − jkR r
E=−
f N (θ , ϕ ) = −
f1 (θ , ϕ ) f k (θ , ϕ )
4π R
4π R
• Xét ψ n = ( n − 1)ψ

 an = 1

N
N
r
r
r
j ( k ( n −1) d cosθ +ψ n )
f N (θ , ϕ ) = f1 (θ , ϕ ) ∑ an e
= f1 (θ , ϕ ) ∑ e j ( n −1)α
n =1

Với

n =1

α = kd cos θ + ψ
2

Telecommunications Program

Anten
+ Hệ thống bức xạ thẳng (tt)
• Hàm phương hướng tổ hợp (hệ không gian – Space Factor)
N

f k (θ , ϕ ) = ∑ e j ( n −1)α
n =1

Nα
2
=
α
sin
2
sin

fK

argf K

N − 1) α
(
=
2

N −1
=
( kd cos θ +ψ )
2

Nα
Nα
sin
1
2 ≈
2
=
α
N sin α
N
2
2
sin

FKN

3

Telecommunications Program

Anten
+ Hệ thống bức xạ thẳng (tt)
• Hàm phương hướng tổ hợp (hệ không gian – Space Factor)

Nhận xét:
- Cực đại?
- Chu kỳ
- Độ rông búp sónh chính
- Độ rộng búp sóng phụ
- Đối xứng

4

Telecommunications Program

Anten
+ Hệ thống bức xạ thẳng (tt)
• Hướng bức xạ KHÔNG

N 
N

sin  α  = sin  ( kd cos θ + ψ )  = 0 where n = 1, 2,..., n ≠ N , 2 N ,...
2 
2


 1 
2n  
2n  
−1  λ 
θ 0 n = cos   −ψ ± π   = cos 
 −ψ ± π  
N 
N 
 kd 
 2π d 
−1

FNBW = θ 0( −1) − θ 01 = 2 θ 01 − θ m
5

Telecommunications Program

Anten
+ Hệ thống bức xạ thẳng (tt)
• Hướng bức xạ CỰC ĐẠI

α kd cos θ + ψ
=
= ± nπ
2
2

θ mn

where n = 0,1,...,

 1


−1  λ
= cos  ( −ψ ± 2nπ )  = cos 
( −ψ ± 2nπ ) 
 kd

 2π d

−1

 λψ 
θ m = cos  −

 2π d 
−1

6

Telecommunications Program

Anten
+ Hệ thống bức xạ thẳng (tt)
• Hướng bức xạ NỮA CÔNG SUẤT
Nα
1
2 ≈ 0.707
=
N sin α
2
sin

FKN

N
N
α = ( kd cos θ +ψ ) = ±1.391
2
2

θ± 1

 1 
2.782  
2.782  
−1  λ 
= cos   −ψ ±
  = cos 
 −ψ ±

kd
N
2
π
d
N



 

−1

2

HPBW = θ − 1 − θ 1 = 2 θ 1 − θ m
2

2

2

7

Telecommunications Program

Anten
+ Hệ thống bức xạ thẳng (tt)
• Ví dụ: N = 5, d = λ/2, ψ = π/5

π

λ

−1
θ m = cos  − 5
 2π λ
2


θ0n

θ± 1

2



0
 = 101.5




 λ
−1
= cos 
λ
 2π
2



 π 2n  
− ± π 
 5 5 



 λ
−1
= cos 
λ
 2π
2



 π 2.782  
− ±

5 
 5


FNBW = ???
HPBW = ???

8

Telecommunications Program

Anten
+ Hệ thống bức xạ Broadside (hệ thống bức xạ đồng pha) (tt)
• Muốn hướng bức xạ cực đại vuông góc với trục hệ thống

 ...
1
Telecommunications Program
Telecommunications Program
Anten
+ H thngbcx
-Kháinim
-Hthngbcxthng
d
θ
M(R,θ,ϕ)
z
y
x
N
Đặt a
n
làtsgiadòngkíchthíchanten
phntth n
th
vàantenphnth nht.
Chnhtrctađộ như hìnhv
1
n
j
n
nn
I
aae
I
Ψ
==
Hàm phương hướng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàm phương hướng - Người đăng: Quang Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hàm phương hướng 9 10 465