Ktl-icon-tai-lieu

Hàm ứng dụng trong Foxpro

Được đăng lên bởi haihaba
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Paiper 24/07/2006
STT KiÓu hµm T¸c dông
1
Create<file> T¹o mét File
2
Copy structure to <file> chÐp cÊu h×nh cña mét file
®· cã sang mét file kh¸c
3
Use < file> më file
4
append N¹p d÷ liÖu vµo b¶n ghi
5
append from < tªn file> [ fields < ds trêng>] [for
< ®iÒu kiÖn >]
ChÐp mét b n ghi mét
b¶n ghi ®· cã
6
append blank Thªm mét b¶n ghi tr¾ng vµo
cuèi tÖp
7
go <n>
go top
go bottom
§Þnh con trá cña b¶n ghi
thø n
8
skip <[+][-]m>
skip
dbf()
reccount()
recno()
bof()
eof()
TiÕn(lïi) b¶n ghi xuèng m
vÞ trÝ
Lïi mét vÞ trÝ
Cho biÕt tªn cña dbf ®ang
Cho biÕt sè lîng b¶n ghi
cho biÕt hiÖu b¶n ghi
hiÖn hµnh
tr¶ gi¸ trÞ true nÕu b¶n
ghi ë vÞ trÝ ®Çu
tr¶ gi¸ trÞ true nÕu b¶n
ghi ë vÞ trÝ cuèi cïng
9
list structure [to printer/to file]
HoÆc display structure [to printer/to file]
xem cÊu tróc cña dbf
yªu cÇu in ra m¸y in hoÆc in
ra mét file míi
10
list <ph¹m vi> [danh s¸ch trêng][for< ®iÒu kiÖn>]
[ while < ®iÒu kiÖn >] [ to file ] [ to printer]
Xem danh s¸ch
- <ph¹m vi>
All :tÊt c¸c n
ghi
record <n>: b¶n
ghi thø n
rest : b¶n
ghi hiÖn t¹i cho ®Õn
hÕt
next <n> tõ b¶n
ghi hiÖn t¹i ®Õn b¶n
ghi thø n
- for < ®iÒu kiÖn >
®iÒu kiÖn cÇn ®Ó liÖt
- while< ®iÒu kiÖn >
®iÒu kiÖn ®Ó dõng l¹i
- off ®Ó t¾t chÕ ®é
1
Hàm ứng dụng trong Foxpro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàm ứng dụng trong Foxpro - Người đăng: haihaba
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hàm ứng dụng trong Foxpro 9 10 859