Ktl-icon-tai-lieu

HÀM_MẢNG_CHUỔI

Được đăng lên bởi Ngọc Bản
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1734 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ThS. Đỗ Đình Trang

CHƯƠNG6

Hàm và cấu trúc chương trình

1

Jan-2009

ThS. Đỗ Đình Trang

Khai báo và định nghĩa hàm
 HÀM:

 Một đoạn chương trình độc lập
 Thực hiện trọn vẹn một công việc nhất định

 Đặc điểm của HÀM:

 Là đơn vị độc lập của chương trình

ThS. Đỗ Đình Trang

Bài giảng môn : Cơ sở lập trình

 Trả về một giá trị cho chương trình gọi nó

 Không cho phép xây dựng một hàm bên trong một hàm khác.
2

2

 Sử dụng các hàm

 Việc gọi một hàm sẽ sinh ra một chuỗi các chỉ thị được thực thi tại vị

Cấu trúc hàm
 Cú pháp tổng quát của một hàm trong C là:
type_specifier function_name (arguments)
{
body of the function
return statement

type_specifier:
Xác định kiểu dữ liệu của giá trị sẽ được trả về bởi hàm
ThS. Đỗ Đình Trang

Bài giảng môn : Cơ sở lập trình

}

arguments: Các tham số được phân cách bởi dấu phẩy
Thân hàm: Có thể chứa một hoặc nhiều câu lệnh

3

3

Một hàm nên trả về một giá trị và vì vậy ít nhất một lệnhreturnphải có trong hàm

type_specifier
 Được sử dụng để xác định kiểu dữ liệu trả về của một hàm
 Không bắt buộc nếu một giá trị kiểu số nguyên được trả về hoặc nếu không có giá trị nào
được trả về

4

nếu hàm không trả về giá trị nào
ThS. Đỗ Đình Trang

Bài giảng môn : Cơ sở lập trình

 Nên chỉ ra kiểu dữ liệu trả về là int nếu một giá trị số nguyên được trả về và dùng void

4

arguments
 Xét ví dụ sau:
#include <stdio.h>
void main()
{
int i;
for(i =1; i <=10; i++)

}
squarer(int x)

ThS. Đỗ Đình Trang

Bài giảng môn : Cơ sở lập trình

printf(“\nSquare of %d is %d “, i,squarer(i));

/* int x; */

Tham số hình thức

{
int j;
j = x * x;
5

5

Tham số thực

return(j);

Cùng kiểu dữ liệu, cùng số lượng tham số, và cùng

}

thứ tự

return
 Ngay lập tức trả điều khiển từ hàm về chương trình gọi
 Bất kỳ cái gì bên trong cặp dấu ngoặc () theo saureturnđược trả về

 return được sử dụng theo một trong các cách sau đây:
return;
return(hằng);

ThS. Đỗ Đình Trang

Bài giảng môn : Cơ sở lập trình

như là một giá trị cho chương trình gọi

return(biến);
return(biểu thức);
return(câu lệnh đánh giá);ví dụ:return(a>b?a:b);

6

6

Vị trí khai báo và định nghĩa hàm
 Một nguyên mẫu hàm là một khai báo hàm trong đó xác định rõ
kiểu dữ liệu của các đối số và trị trả về

 Có 2 cách khai báo và định nghĩa hàm:

7

 Các chỉ thị tiền xử lý
ThS. Đỗ Đình Trang

Bài giảng môn : Cơ sở lập trình

 Cách 1: vừa khai báo vừa định nghĩa

 Khai báo hàm và định nghĩa hàm
 Hàm main()
 Cách 2: khai báo trước, định nghĩa sau

7

Các ví dụ
//Chư...
ThS. Đỗ Đình Trang
Jan-2009
1
Hàm và cấu trúc chương trình
CHƯƠNG6
ThS. Đỗ Đình Trang
HÀM_MẢNG_CHUỔI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HÀM_MẢNG_CHUỔI - Người đăng: Ngọc Bản
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
HÀM_MẢNG_CHUỔI 9 10 672