Ktl-icon-tai-lieu

hàng đợi

Được đăng lên bởi Thắng NV
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hàng đợi

Khái niệm


Hàng đợi là kiểu danh sách tuyến tính mà







phép bổ sung được thực hiện ở một đầu, gọi là lối sau
(last)
phép loại bỏ thực hiện ở một đầu khác, gọi là lối trước
(firrt).

Cơ chế hoạt động của hàng đợi là vào trước thì ra trước
Hàng đợi còn được gọi là danh sách kiểu FIFO (First In
First Out)

Khái niệm

Ứng dụng


Cấu trúc dữ liệu hàng đợi có nhiều ứng dụng:







khử đệ qui,
tổ chức lưu trữ vết trong quá trình tìm kiếm theo chiều
rộng và quay lui, vét cạn,
tổ chức quản lý và phân phối tiến trình trong các hệ điều
hành,
tổ chức bộ đệm bàn phím,...

Các phép toán


Các phép toán






khởi tạo hàng đợi,
kiểm tra hàng đợi rỗng,
kiểm tra hàng đợi đầy,
thêm một phần tử mới x vào cuối hàng đợi,
loại phần tử ở đầu hàng đợi và gán giá trị của nó vào biến
x.

Cài đặt hàng đợi bởi mảng

Cài đặt hàng đợi bởi mảng


Trạng thái hàng đợi lúc bình thường



Trạng thái hàng đợi lúc xoay vòng

Cài đặt hàng đợi bởi mảng

Cấu trúc dữ liệu

Cài đặt hàng đợi bởi mảng


Khi hàng đợi có một phần tử



Sau khi xóa một phần tử last + 1 = first

Cài đặt hàng đợi bởi mảng


Trùng với dấu hiệu hàng đợi là đầy

Cài đặt hàng đợi bởi mảng


Để phân biệt hai trạng thái này, quy ước bỏ trống một
vị trí cuối cùng để phân cách giữa đầu và đuôi hàng đợi,
nghĩa là ta sẽ coi hàng đợi là đầy khi last + 2 = first.

Khởi tạo hang đợi


Lúc này firrt và last không trỏ đến vị trí hợp lệ nào trong
mảng, cho firt và last đều bằng -1

Kiểm tra hàng đợi rỗng

Kiểm tra hang đợi đầy

Xác định kích thước hang đợi

Thêm một phần tử vào hàng đợi


Khi thêm có thể xảy ra trường hợp:



Hàng đầy, sẽ không them
Hàng chưa đầy, thay đổi giá trị của Qlast:
Qlast=(Qlast+1)%MaxSize
và đặt nội dung vào Q  last mới

Cài đặt hàng đợi bởi mảng

Lấy ra một phần tử từ hàng đợi

Bài toán quản lý kho


Quản lý kho hàng có hai cửa:







lấy hàng
và cửa đưa hàng vào

Hàng được xếp theo thứ tự, hàng đưa vào trước sẽ
được lấy ra trước.
Cài đặt bằng mảng một chiều

20/23

Bài toán quản lý kho

21/23

Bài toán quản lý kho

22/23

Bài toán quản lý kho

23/23

Bài toán quản lý kho

24/23

Bài toán quản lý kho

25/23

Bài toán quản lý kho

26/23

Bài toán quản lý kho

27/23

Bài toán quản lý kho

28/23

Bài toán quản lý kho

29/23

...
Hàng đợi
hàng đợi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hàng đợi - Người đăng: Thắng NV
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
hàng đợi 9 10 873