Ktl-icon-tai-lieu

Hệ chuyên gia

Được đăng lên bởi ktpm1-1k7
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 483 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hệ Chuyên Gia

GVHD: Lê Thị Thủy

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Khoa Công Nghệ Thông Tin
- - - - -o0o- - - - -

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC: HỆ CHUYÊN GIA
Đề Tài: Tìm hiểu và xây dựng demo thuật toán
Quin Lan
Giáo viên hướng dẫn : Lê Thị Thủy
Sinh viên thực hiện

: Nhóm 17
1. Nguyễn Thu Thắng
2. Nguyễn Duy Thanh
3. Đỗ Văn Vang.

Nhóm 17:KTPM2-K6
Trang 1

Hệ Chuyên Gia

GVHD: Lê Thị Thủy

Mục Lục

Lời nói đầu......................................................................................3
Chương 1: Tổng quan về hệ chuyên gia......................................4
I. Hệ chuyên gia - chương trình ứng dụng (HCG - CTƯD). .4
1, Xay dựng hệ chuyen gia :.....................................................5
2, Cấu trúc hệ chuyên gia.........................................................6
3, Ứng dụng hệ chuyên gia.......................................................8
Chương 2: Giải Thuật Quin Lan..................................................9
I. Máy học .................................................................................9
II. Học bằng phương pháp cây dịnh danh :........................10
Chương 3: Chương trình DEMO...............................................16
1, Giao diện :.............................................................................16
2, Data :.....................................................................................16

Nhóm 17:KTPM2-K6
Trang 2

Hệ Chuyên Gia

GVHD: Lê Thị Thủy

Lời nói đầu
Hệ chuyên gia là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo ra đời từ
giữa thập niên 60. Ngay từ khi ra đời, hệ chuyên gia đã được sự
quan tâm và phát triển mạnh mẽ, trở thành lĩnh vực đầu tiên của
trí tuệ nhân tạo có ứng dụng thương mại.
Ngày nay trong sự phát triển chung của công nghệ thông tin
toàn cầu, hệ chuyên gia tiếp tục được phát triển nhằm cung cấp các
công cụ hữu hiệu cho những áp dụng tin học vào nhiều ngành nghề
khác nhau trong xã hội.
Thuật Toán Quin- Lan là một trong những giải thuật được áp
dụng để xây dựng một hệ chuyên gia .

Nhóm 17:KTPM2-K6
Trang 3

Hệ Chuyên Gia

GVHD: Lê Thị Thủy

Chương 1: Tổng quan về hệ chuyên gia
a.

Hệ chuyên gia - chương trình ứng dụng (HCG - CTƯD)
Hệ chuyen gia (HCG ) la một chương trinh ứng dụng (CTƯD) khai thac

cơ sở tri thức (CSTT) thu nạp từ nguồn tri thức chuyen mon dựa tren việc sử
dụng cơ chế suy diễn để giải quyết cac bai toan tư vấn khó đạt trinh độ cỡ
như một chuyên gia lâu năm trong nghề .
• Ta co sơ đồ mo tả như sau :

Qua sơ đồ tren ta co thể thấy:...
Hệ Chuyên Gia GVHD: Lê Thị Thủy
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Khoa Công Nghệ Thông Tin
- - - - -o0o- - - - -
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN HỌC: HỆ CHUYÊN GIA
Đề Tài: Tìm hiểu và xây dựng demo thuật toán
Quin Lan
Giáo viên hướng dẫn : Lê Thị Thủy
Sinh viên thực hiện : Nhóm 17
1. Nguyễn Thu Thắng
2. Nguyễn Duy Thanh
3. Đỗ Văn Vang.
Nhóm 17:KTPM2-K6
Trang 1
Hệ chuyên gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ chuyên gia - Người đăng: ktpm1-1k7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Hệ chuyên gia 9 10 568