Ktl-icon-tai-lieu

HỆ CHUYÊN GIA

Được đăng lên bởi Lê Thành Nam
Số trang: 135 trang   |   Lượt xem: 4538 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIÁO TRÌNH

HỆ CHUYÊN GIA
PGS.TS. PHAN HUY KHÁNH

ĐÀ NẴNG 9-2004

Mục lục
CHƯƠNG 1
Mở ĐầU
........................................................................................................................7
I.
GIớI THIệU Hệ CHUYÊN GIA ............................................................................................7
I.1.
Hệ chuyên gia là gì ?......................................................................................7
I.2.
Đặc trưng và ưu điểm của hệ chuyên gia.......................................................9
I.3.
Sự phát triển của công nghệ hệ chuyên gia....................................................9
I.4.
Các lĩnh vực ứng dụng của hệ chuyên gia ...................................................10
II. KIếN TRÚC TổNG QUÁT CủA CÁC Hệ CHUYÊN GIA .........................................................12
II.1.
Những thành phần cơ bản của một hệ chuyên gia .......................................12
II.2.
Một số mô hình kiến trúc hệ chuyên gia.......................................................14
a.
Mô hình J. L. Ermine ...................................................................................14
b.
Mô hình C. Ernest ........................................................................................14
c.
Mô hình E. V. Popov....................................................................................15
II.3.
Biểu diễn tri thức trong các hệ chuyên gia ..................................................15
II.3.1.
Biểu diễn tri thức bởi các luật sản xuất ........................................................15
II.3.2.
Bộ sinh của hệ chuyên gia............................................................................17
II.3.3.
«Soạn thảo kết hợp» các luật........................................................................18
II.3.4.
Các phương pháp biểu diễn tri thức khác.....................................................19
a.
Biểu diễn tri thức nhờ mệnh đề logic ...........................................................19
b.
Biểu diễn tri thức nhờ mạng ngữ nghĩa........................................................20
c.
Biểu diễn tri thức nhờ ngôn ngữ nhân tạo ....................................................21
II.4.
Kỹ thuật suy luận trong các hệ chuyên gia ..................................................21
II.4.1.
Phương pháp suy diễn tiến ...........................................................................22
II...
ĐẠI HC ĐÀ NNG
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
G
G
I
I
Á
Á
O
O
T
T
R
R
Ì
Ì
N
N
H
H
H
H
C
C
H
H
U
U
Y
Y
Ê
Ê
N
N
G
G
I
I
A
A
PGS.TS. PHAN HUY KHÁNH
ĐÀ NNG 9-2004
HỆ CHUYÊN GIA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ CHUYÊN GIA - Người đăng: Lê Thành Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
135 Vietnamese
HỆ CHUYÊN GIA 9 10 860