Ktl-icon-tai-lieu

hệ điều hành

Được đăng lên bởi hieudhth
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1559 lần   |   Lượt tải: 0 lần
07/11/2011

THỰC HÀNH
QUẢN TRỊ LINUX

07/11/2011

BÀI 1
CÀI ĐẶT REDHAT



Chuẩn bị cài đặt
Cài đặt từ CD-ROM

07/11/2011

CÀI ĐẶT REDHAT
Chuẩn bị cài đặt


Chuẩn bị partition HDD cho Linux



Nối các thiết bị liên quan & bật ON









Để trống 1 khu vực đĩa cứng dành cho Linux
Chú ý NIC

Chuẩn bị CD cài đặt, kiểm tra PC có thể boot
từ CD ?
Nếu không, chọn cài đặt từ HDD



Tạo image CD (chứa CD cài đặt )
Chỉ địa chỉ partition chứa image
(/dev/hda1/testLinux)

07/11/2011

1

07/11/2011

CÀI ĐẶT REDHAT
Cài đặt từ CD-ROM



Boot PC với CD cài đặt (đĩa 1)
Chọn




Ngôn ngữ
Bàn phím
Mouse




Nếu không tìm thấy chính xác kiểu Mouse, bàn
phím, chọn Generic

Kiểu cài đặt


Server, Workstation, Custom

07/11/2011

CÀI ĐẶT REDHAT
Cài đặt từ CD-ROM


Tạo partition cho Linux


HDD đã có partition với OS khác (Windows hay
distro khác)





Chọn automatic partitioning
Chọn Keep all partitions and use existing free space

HDD mới



Có thể chọn manual partitioning
Tạo các partition với GUI




swap: min 32Mb (RAM * 2)
boot: 50Mb (thông thường)
dev/hdan

07/11/2011

CÀI ĐẶT REDHAT
Cài đặt từ CD-ROM (2)


Cài đặt Boot Loader




Chọn Do not install a boot
loader nếu đã tồn tại 1 boot
loader

Nếu không


Chọn kiểu bootloader





LILO,
Grub (yêu cầu password)

Chọn vị trí đặt


MBR

07/11/2011

2

07/11/2011

CÀI ĐẶT REDHAT
Cài đặt từ CD-ROM


Cấu hình NIC


Dùng DHCP



Khởi động khi boot



Xác định các thông số Net













Configure using DHCP
Active on boot
IP
Netmask
Network
Hostname
Gateway

Mỗi NIC có 1 interface riêng
07/11/2011

CÀI ĐẶT REDHAT
Cài đặt từ CD-ROM


Chọn bậc bảo mật hệ
thống


Mức độ





High, Medium
No firewall

Xác định chế độ firewall



Using default .. rules
Tùy chọn



NIC được phép: Trusted
Giao thức được phép Allow
comming

07/11/2011

CÀI ĐẶT REDHAT
Cài đặt từ CD-ROM


Chọn ngôn ngữ sử dụng




Thông thường là ngôn ngữ dùng cài đặt

Xác định Time zone

07/11/2011

3

07/11/2011

CÀI ĐẶT REDHAT
Cài đặt từ CD-ROM


Cấu hình account
Xác định password cho root
Tạo account cho NSD đầu







Chọn Add
Xác định user name, pw

07/11/2011

CÀI ĐẶT REDHAT
Cài đặt từ CD-ROM


Chọn các gói APP & XWindow cần cài đặt


X- Window



Chọn các package cần





GNOME hay KDE
Tinh chọn các package trong
trong chế độ Tree View

07/11/2011

CÀI ĐẶT REDHAT
Cài đặt từ CD-ROM


Cấu hình Video card –
Xconfigurator





Chọn kiểu video card
Nếu kiểu video card không
hiển thị, chọn Un...
07/11/2011
1
THỰC HÀNH
QUẢN TRỊ LINUX
07/11/2011
BÀI 1
CÀI ĐẶT REDHAT
Chuẩn bị cài đặt
Cài đặt từ CD-ROM
07/11/2011
CÀI ĐẶT REDHAT
Chuẩn bị cài đặt
Chuẩn bị partition HDD cho Linux
Để trống 1 khu vực đĩa cứng dành cho Linux
Nối các thiết bị liên quan & bật ON
Chú ý NIC
Chuẩn bị CD cài đặt, kiểm tra PC có thể boot
từ CD ?
Nếu không, chọn cài đặt từ HDD
Tạo image CD (chứa CD cài đặt )
Chỉ địa chỉ partition chứa image
(/dev/hda1/testLinux)
07/11/2011
hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ điều hành - Người đăng: hieudhth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
hệ điều hành 9 10 495