Ktl-icon-tai-lieu

Hệ điều hành

Được đăng lên bởi Duy Trình
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1092 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản lý tiến trình

Nội dung
Mô hình tiến trình
 Điều phối CPU
 Các giải thuật điều phối


PTIT, 2012

Operating systems

2

Mô hình tiến trình
Tiến trình (process): chương trình đang
thực thi.
 Mỗi tiến trình có “không gian” họat động
độc lập.
 Multi-programming: cơ chế chuyển đổi
CPU giữa các tiến trình, cần thiết trong
các hệ điều hành đa nhiệm (multi-tasking)


PTIT, 2012

Operating systems

3

Mô hình tiến trình

PTIT, 2012

Operating systems

4

Tạo tiến trình
Tiến trình được tạo ra khi:
 Khởi tạo hệ thống (system initialization)
 Một tiến trình dùng hàm hệ thống để khởi
tạo 1 tiến trình khác.
 Người sử dụng khởi tạo tiến trình
 Khởi tạo tiến trình theo lô (batch job)

PTIT, 2012

Operating systems

5

Xóa bỏ tiến trình
Tiến trình được xóa bỏ khi:
 Kết thúc chương trình (normal exit)
 Lỗi (error exit)
 Lỗi nghiêm trọng (fatal error exit)
 Bị xóa bởi một tiến trình khác

PTIT, 2012

Operating systems

6

Trạng thái của tiến trình
Tiến trình
kết thúc

1-Tiến trình chờ sự kiện
2-Tiến trình bị ngắt CPU
3-Tiến trình chiếm được CPU
4-Sự kiện đã xảy ra

Tiến trình
được tạo ra
PTIT, 2012

Operating systems

7

Quản lý tiến trình
Các thông tin quản lý tiến trình (process
control block):
 Nhận dạng tiến trình (process ID)
 Trạng thái tiến trình
 Không gian làm việc của tiến trình
 Thông tin về quan hệ của tiến trình
 Thông tin thống kê

PTIT, 2012

Operating systems

8

Thread
Mỗi tiến trình có thể gồm nhiều luồng xử
lý, mỗi luồng là một thread
 Mô hình thread do người lập trình quy
định.


PTIT, 2012

Operating systems

9

Thread

PTIT, 2012

Operating systems

10

Điều phối CPU cho tiến trình
Các tiêu chuẩn của cơ chế điều phối:
 Tính công bằng (fairness)
 Tính hiệu quả (efficiency)
 Thời gian đáp ứng (response time)
 Thời gian lưu hệ thống (turnaround time)
 Số tiến trình được tiếp nhận (throughput)

PTIT, 2012

Operating systems

11

Điều phối CPU cho tiến trình
Điều phối (scheduling): phân phối việc sử
dụng CPU cho các tiến trình.
 Điều phối được thực hiện khi:


 Một

tiến trình kết thúc
 Một tiến trình bị khóa
 Một tiến trình được tạo ra
 Có một ngắt xuất nhập (I/O interrupt)
 Có một ngắt đồng hồ (clock interrupt)

PTIT, 2012

Operating systems

12

Đặc điểm tiến trình
Các đặc điểm của tiến trình ảnh hưởng đến
kết quả điều phối CPU:
 Tính nhập xuất và tính xử lý
 Tính tương tác
 Độ ưu tiên
 Lịch sử và tương lai của tiến trình

PTIT, 2012

Operating systems

13

Hai nguyên tắc điều phối
Điều phối độc quyề...
Quản lý tiến trình
Hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ điều hành - Người đăng: Duy Trình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Hệ điều hành 9 10 483