Ktl-icon-tai-lieu

Hệ Điều Hành chương 1 giới thiệu chung

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1369 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Ngọc Vinh - Khoa CNTT I

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

2.

3.

Silberschatz A., Galvin G., Operating systems
concepts, 8th ed, John Willey&Sons, 2008
Hà Quang Thụy. Nguyên lý các hệ điều hành.
Nxb KHKT 2009
Nguyễn Thanh Tùng. Giáo trình hệ điều hành.
ĐHBK HN 1999

NỘI DUNG CHÍNH

1.
2.
3.
4.

Chƣơng 1: Giới thiệu chung
Chƣơng 2: Hệ thống file
Chƣơng 3: Quản lý bộ nhớ
Chƣơng 4: Quản lý tiến trình

CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG

NỘI DUNG
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Các thành phần của hệ thống máy tính
Khái niệm hệ điều hành
Các dịch vụ do HDH cung cấp
Giao diện lập trình của HDH
Quá trình phát triển và một số khái niệm quan
trọng
Cấu trúc HDH
Một số HDH cụ thể

I. CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG MÁY TÍNH







Phần cứng:cung cấp các tài
nguyên cần thiết
Phần mềm: các chƣơng trình
cụ thể
HDH: phần mềm đóng vai
trò trung gian, làm cho việc
sử dụng hệ thống máy tính
đƣợc tiện lợi và hiệu quả

Người sử dụng

Chương trình ứng dụng, chương trình hệ thống và tiện ích

Hệ điều hành

Phần cứng

II. KHÁI NIỆM HỆ ĐIỀU HÀNH





Đƣợc định nghĩa thông qua mục đích, vai trò, và chức năng
trong hệ thống máy tính
Hệ thống phần mềm đóng vai trò trung gian, thực hiện 2
chức năng cơ bản:



Quản lý tài nguyên
Quản lý việc thực hiện các chƣơng trình

II. KHÁI NIỆM HỆ ĐIỀU HÀNH
1. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN






Đảm bảo cho tài nguyên hệ thống đƣợc sử dụng một cách
có ích và hiệu quả
Các tài nguyên: bộ xử lý (CPU), bộ nhớ chính, bộ nhớ ngoài
(các đĩa), các thiết bị vào ra
Phân phối tài nguyên cho các ứng dụng hiệu quả:






Yêu cầu tài nguyên đƣợc HDH thu nhận và đáp ứng bằng cách cấp
cho chƣơng trình các tài nguyên tƣơng ứng
HDH cần lƣu trữ tình trạng tài nguyên

Đảm bảo không xâm phạm tài nguyên cấp cho chƣơng trình
khác

II. KHÁI NIỆM HỆ ĐIỀU HÀNH
2. QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHƢƠNG TRÌNH





1 chƣơng trình đang trong quá trình chạy gọi là tiến trình
(process)
Hệ điều hành giúp việc chạy chƣơng trình dễ dàng hơn
Tạo ra các máy ảo: là máy logic với các tài nguyên ảo






Tài nguyên ảo: mô phỏng tài nguyên thực đƣợc thực hiện bằng
phần mềm
Cung cấp các dịch vụ cở bản nhƣ tài nguyên thực
Dễ sử dụng hơn
Số lƣợng tài nguyên ảo có thể lớn hơn số lƣợng tài nguyên thực

III. CÁC DỊCH VỤ DO HDH CUNG CẤP


Tải và chạy chƣơng trình:








Giao diện với ngƣời dùng:





Để thực hiện, chƣơng trình đƣợc tải từ đĩa vào bộ nhớ, sau đó
đƣợc trao quyền thực hiện các lệnh
Khi thực hiện xong, cần giải phóng bộ nhớ và các tài nguyên
=> HDH sẽ thực hiện công...
HỆ ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Ngọc Vinh - Khoa CNTT I
Hệ Điều Hành chương 1 giới thiệu chung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ Điều Hành chương 1 giới thiệu chung - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Hệ Điều Hành chương 1 giới thiệu chung 9 10 716