Ktl-icon-tai-lieu

Hệ điều hành chương 6(UIT)

Được đăng lên bởi bw0hat
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1140 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 6: Deadlocks

Duy Phan

04/2015

Câu hỏi ôn tập chương 5
 Khi nào thì xảy ra tranh chấp race condition?
 Vấn đề Critical Section là gì?
 Yêu cầu của lời giải cho CS problem?
 Có mấy loại giải pháp? Kể tên?

Duy Phan

2

Deadlocks

Mục tiêu
 Hiểu được vấn đề bài toán deadlock và các tính chất

của deadlock
 Hiển được các phương pháp giải quyết deadlock

Duy Phan



Bảo vệ



Tránh



Kiểm tra



Phục hồi
3

Deadlocks

Nội dung
 Bài toán deadlock
 Mô hình hệ thống
 Các tính chất của deadlock
 Phương pháp giải quyết deadlock

Duy Phan

4

Deadlocks

Vấn đề deadlock
 Tình huống: Một tập các tiến trình bị block, mỗi tiến

trình giữ tài nguyên và đang chờ tài nguyên mà tiến
trình khác trong tập đang giữ
 Ví dụ 1:
 Hệ thống có 2 file trên đĩa
 P1 và Pa mỗi tiến trình mở một file và yêu cầu mở file kia
 Ví dụ 2:
 Bài toán các triết gia ăn tối
 Mỗi người cầm 1 chiếc đũa và chờ chiếc còn lại

Duy Phan

5

Deadlocks

Mô hình hóa hệ thống
 Các loại tài nguyên, kí hiệu R1, R2,…,Rm, bao gồm:


CPU cycle, không gian bộ nhớ, thiết bị I/O, file, semaphore,..

 Mỗi loại tài nguyên Ri có Wi thực thể
 Giả sử tài nguyên tái sử dụng theo chu kỳ


Yêu cầu: tiến trình phải chờ nếu yêu cầu không được đáp ứng ngày



Sử dụng: tiến trình sử dụng tài nguyên



Hoàn trả: tiến trình hoàn trải tài nguyên

 Các tác vụ yêu cầu và hoàn trả đều là system call. Ví dụ:

Duy Phan



Request/ release device



Open / close file



Allocate/ free memory



Wail/ signal
6

Deadlocks

Định nghĩa
 Một tiến trình gọi là deadlock nếu nó đang đợi một sự

kiện mà sẽ không bao giờ xảy ra


Thông thường, có nhiều hơn một tiến trình bị liên quan trong
một deadlock

 Một tiến trình gọi là trì hoãn vô hạn định nếu nó bị trì

hoãn một khoảng thời gian dài lặp đi lặp lại trong khi
hệ thống đáp ứng cho những tiến trình khác


Ví dụ: Một tiến trình sẵn sàng để xử lý nhưng nó không bao
giờ nhận được CPU

Duy Phan

7

Deadlocks

Điều kiện cần để xảy ra deadlock
 Loại trừ hỗ tương: ít nhất một tài nguyên

được giữa theo nonsharable mode
 Ví

dụ: printer, read-only files

 Giữ và chờ cấp thêm tài nguyên: Một tiến

trình đang giữ ít nhất một tài nguyên và đợi

thêm tài nguyên do quá trình khác giữ
Duy Phan

8

Deadlocks

Điều kiện cần để xảy ra deadlock (tt)
 Không trưng dụng: tài nguyên không thể bị lấy lại

mà chỉ có thể được trả lại từ tiến trình đang giữ tài
nguyên đó khi nó muốn
 Chu trình đợi: tồn tại một tập (P0,…,Pn} các quá

trình đang đợi sao cho
 P...
04/2015
Duy Phan
Chương 6: Deadlocks
Hệ điều hành chương 6(UIT) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ điều hành chương 6(UIT) - Người đăng: bw0hat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Hệ điều hành chương 6(UIT) 9 10 670