Ktl-icon-tai-lieu

Hệ Điều Hành của DHBK

Được đăng lên bởi Le Van Manh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1240 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH (thầy Đỗ Tuấn Anh - BKHN)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

Chữ kí của hệ điều hành Windows là:
a. 11BB
b. AB54
c. 14AD
d. 55AA
Kích thước Cluster có thể thay đổi:
a. Sai
b. Đúng
Kích thước của một phần tử Root là:
a. 32B
b. 64B
c. 48B
d. 16B
Sự khác nhau giữa FAT12, FAT16, FAT32 là:
a. Kích thước của phần tử FAT
c. Kích thước của cluster.
b. Kích thước của đĩa
d. Kích thước lớn nhất có thể quản lí.
Kích thước để quản lí một phân vùng chính trong Master Boot là:
a. 16B
b. 32B
c. 128B
d. 64B
Theo chuẩn IDE, trên track thường có bao nhiêu sector?
a. 127
b. 63
c. 15
d. 31
Lưu trữ thông tin về danh sách các cluster của file là:
a. Cluster Table
b. Root
c. Data area
d. FAT
Lưu trữ thông tin về các phân vùng chính là:
a. Root
b. Master Boot
c. Boot Sector
d. Sector Boot
Để đọc dữ liệu của file thì thứ tự truy nhập là:
a. Fat-Data
b. Root-Data
c. Root-Fat-Data
d. Fat-Root-Data
Số lượng phần tử của Root được lưu trữ ở:
a. Data area
b. Fat
c. Root
d. Boot Sector
Kích thước một phần tử trong FAT32 là:
a. 16B
b. 32B
c. 32b
d. 16b
Hệ thống quản lí file bao gồm hệ thống truy nhập mức logic và hệ thống truy nhập mức vật lý??
a. Đúng
b. Sai
Chức năng chính của hệ điều hành:
a. Quản lí tài nguyên và giúp cho người sử dụng khai thác chức năng của phần cứng máy tính dễ dàng hơn, hiệu quả
hơn.
b. Khai thác chức năng của phần cứng máy tính.
c. Điều hành hệ thống và giúp cho người sử dụng khai thác chức năng của phần cứng máy tính dễ dàng hơn, hiệu quả
hơn.
d. Quản lí bộ nhớ, quản lí tập tin, quản lí tiến trình.
Tiến trình (process) là gì?
a. Chương trình lưu trong đĩa
c. Chương trình đang thực hiện
b. Chương trình
d. Cả 3 đều sai.
Tuyến (thread) là gì?
a. Đơn vị xử lí cơ bản của hệ thống, bao gồm mã code, con trỏ lệnh, tập các thanh ghi và stack.
b. Đơn vị chương trình của tiến trình bao gồm mã code.
c. Là thành phần của tiến trình xử lí mã code của tiến trình
d. Cả 3 đáp án đều đúng.
Phương pháp dự báo và tránh tắc nghẽn thường được áp dụng với hệ thống có đặc điểm nào?
a. Xác suất xảy ra tắc nghẽn lớn, tổn thất do tắc nghẽn gây nên lớn.
b. Xác suất xảy ra tắc nghẽn nhỏ, tổn thất do tắc nghẽn gây nên lớn.
c. Xác suất xảy ra tắc nghẽn lớn, tổn thất do tắc nghẽn gây nên nhỏ.
d. Xác suất xảy ra tắc nghẽn nhỏ, tổn thất do tắc nghẽn gây nên nhỏ.
Hệ điều hành là gì?
a. Là hệ thống chương trình với các chức năng giám sát, điều khiển việc thực hiện của các chương trình, quản lí và
phân chia tài nguyên sao c...
TNG HP CÂU HI TRC NGHIM MÔN H ĐIỀU HÀNH (thy Đỗ Tun Anh - BKHN)
1. Ch kí ca h điều hành Windows là:
a. 11BB b. AB54 c. 14AD d. 55AA
2. Kích thước Cluster có th thay đổi:
a. Sai b. Đúng
3. Kích thước ca mt phn t Root là:
a. 32B b. 64B c. 48B d. 16B
4. S khác nhau gia FAT12, FAT16, FAT32 là:
a. Kích thước ca phn t FAT c. Kích thước ca cluster.
b. Kích thước của đĩa d. Kích thước ln nht có th qun lí.
5. Kích thước để qun lí mt phân vùng chính trong Master Boot là:
a. 16B b. 32B c. 128B d. 64B
6. Theo chun IDE, trên track thường có bao nhiêu sector?
a. 127 b. 63 c. 15 d. 31
7. Lưu trữ thông tin v danh sách các cluster ca file là:
a. Cluster Table b. Root c. Data area d. FAT
8. Lưu trữ thông tin v các phân vùng chính là:
a. Root b. Master Boot c. Boot Sector d. Sector Boot
9. Để đọc d liu ca file thì th t truy nhp là:
a. Fat-Data b. Root-Data c. Root-Fat-Data d. Fat-Root-Data
10. S lượng phn t ca Root được lưu tr :
a. Data area b. Fat c. Root d. Boot Sector
11. Kích thước mt phn t trong FAT32 là:
a. 16B b. 32B c. 32b d. 16b
12. H thng qun lí file bao gm h thng truy nhp mc logic và h thng truy nhp mc vt ??
a. Đúng b. Sai
13. Chức năng chính của h điều hành:
a. Quản lí tài nguyên và giúp cho người s dng khai thác chức năng của phn cng máy tính d ng hơn, hiu qu
hơn.
b. Khai thác chức năng của phn cng máy tính.
c. Điều hành h thống và giúp cho người s dng khai thác chức năng của phn cng máy tính d ng hơn, hiệu qu
hơn.
d. Qun lí b nh, qun lí tp tin, qun lí tiến trình.
14. Tiến trình (process) là gì?
a. Chương trình lưu trong đĩa c. Chương trình đang thực hin
b. Chương trình d. C 3 đều sai.
15. Tuyến (thread) là gì?
a. Đơn vị x lí cơ bn ca h thng, bao gm mã code, con tr lnh, tp các thanh ghi và stack.
b. Đơn vị chương trình ca tiến trình bao gm mã code.
c. Là thành phn ca tiến trình x lí mã code ca tiến trình
d. C 3 đáp án đều đúng.
16. Phương pháp dự báo và tránh tc nghẽn thường được áp dng vi h thống có đặc điểm nào?
a. Xác sut xy ra tc nghn ln, tn tht do tc nghn gây nên ln.
b. Xác sut xy ra tc nghn nh, tn tht do tc nghn gây nên ln.
c. Xác sut xy ra tc nghn ln, tn tht do tc nghn gây nên nh.
d. Xác sut xy ra tc nghn nh, tn tht do tc nghn gây nên nh.
17. H điều hành là gì?
a. Là h thng chương trình vi các chức năng giám sát, điều khin vic thc hin của các chương trình, qun lí và
phân chia tài nguyên sao cho vic khai thác chức năng hệ thng hiu qu và thun li.
b. Là mt h thng mô hình hoá, mô phng hoạt động ca máy tính, ca người s dng và ca lp trình viên, hot
động trong chế độ thoi nhm tạo môi trường khai thác thun li h thng máy tính và qun lí tối ưu tài nguyên.
Hệ Điều Hành của DHBK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ Điều Hành của DHBK - Người đăng: Le Van Manh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Hệ Điều Hành của DHBK 9 10 60