Ktl-icon-tai-lieu

Hệ điều hành lý thuyết

Được đăng lên bởi mr-robot-194
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 663 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG







ĐỒ ÁN HỆ ĐIỀU HÀNH

Đề tài:
Xây dựng chương trình mô phỏng các giải
thuật định thời cho CPU

Sinh viên
Cán bộ hướng dẫn

: Lê Phương Tiến
Hà Phước Việt
: Ths Nguyễn Văn Nguyên

Đà Nẵng 2010

07T2
07T1

4

Bộ môn Mạng và Truyền Thông

MỤC LỤC
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI...............................................................5
1.1. BỐI CẢNH VÀ LÝ DO THỰC HIỆN ĐỀ TÀI................................................................5
1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI.......................................................................................5
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT........................................................................6
2.1. GIỚI THIỆU.......................................................................................................6
2.1.1. Mục tiêu lập lịch.................................................................................6
2.1.2. Các đặc điểm của tiến trình.................................................................6
2.1.3. Điều phối không độc quyền và điều phối độc quyền.........................7
2.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN.....................................................................................9
2.2.1. Khái niệm giờ CPU.............................................................................9
2.2.2. Các trạng thái của tiến trình liên quan đến giờ CPU..........................9
2.2.3. Khái niệm lập lịch cho CPU.............................................................10
2.3. CÁC THUẬT TOÁN LẬP LỊCH...........................................................................11
2.3.1. First Come First Served(FCFS)........................................................11
2.3.2. Round robin(RR)..............................................................................12
2.3.3. Shortest Job First(SJF)......................................................................14
2.3.4. Shortest Remain Time(SRT)............................................................14
CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN..............................................................16
3.1. MÔ HÌNH CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN.........................................................................16
3.1.1. Cấu trúc dữ liệu.................................................................................16
3.1.2. Thuật toán xử lý chung.....................................................................18
3.2. THUẬT T...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG
ĐỒ ÁN HỆ ĐIỀU HÀNH
Đề tài:
Xây dựng chương trình mô phỏng các giải
thuật định thời cho CPU
Sinh viên : Lê Phương Tiến 07T2
Hà Phước Việt 07T1
Cán bộ hướng dẫn : Ths Nguyễn Văn Nguyên
Đà Nẵng 2010
Hệ điều hành lý thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ điều hành lý thuyết - Người đăng: mr-robot-194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Hệ điều hành lý thuyết 9 10 930