Ktl-icon-tai-lieu

hệ điều hành unix - linux

Được đăng lên bởi mintiensinh93
Số trang: 212 trang   |   Lượt xem: 3705 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
=====================================

HÀ QUANG THỤY - NGUYỄN TRÍ THÀNH

Giáo trình:

HỆ ĐIỀU HÀNH UNIX - LINUX
Dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin,
Điện tử - Viễn thông, Toán tin ứng dụng

HÀ NỘI - 2004

MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU

6

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LINUX

7

U

1.1. Giới thiệu về UNIX và Linux
1.1.1. Xuất xứ, quá trình tiến hóa và một số đặc trưng của hệ điều hành UNIX
1.1.2. Giới thiệu sơ bộ về Linux
1.2. Sơ bộ về các thành phần của Linux
1.2.1. Sơ bộ về nhân
1.2.2. Sơ bộ về shell
1.3. Giới thiệu về sử dụng lệnh trong Linux
1.3.1. Các quy ước khi viết lệnh
1.3.3. Làm đơn giản thao tác gõ lệnh
1.3.4. Tiếp nối dòng lệnh
1.4. Trang Man

7
7
9
12
12
13
14
16
18
20
21

CHƯƠNG 2. THAO TÁC VỚI HỆ THỐNG

23

2.1. Quá trình khởi động Linux
2.2. Thủ tục đăng nhập và các lệnh thoát khỏi hệ thống
2.2.1. Đăng nhập
2.2.2. Ra khỏi hệ thống
2.2.3. Khởi động lại hệ thống
2.2.4. Khởi động vào chế độ đồ hoạ
2.3. Lệnh thay đổi mật khẩu
2.4. Lệnh xem, thiết đặt ngày, giờ hiện tại và xem lịch trên hệ thống
2.4.1 Lệnh xem, thiết đặt ngày, giờ
2.4.2. Lệnh xem lịch
2.5. Xem thông tin hệ thống
2.6. Thay đổi nội dung dấu nhắc shell
2.7. Lệnh gọi ngôn ngữ tính toán số học

23
24
24
25
26
27
29
31
31
32
33
34
35

CHƯƠNG 3. HỆ THỐNG FILE

38

3.1 Tổng quan về hệ thống file
3.1.1. Một số khái niệm
3.1.2. Sơ bộ kiến trúc nội tại của hệ thống file
3.1.3. Một số thuật toán làm việc với inode
3.1.4. Hỗ trợ nhiều hệ thống File
3.1.5. Liên kết tượng trưng (lệnh ln)
3.2 Quyền truy nhập thư mục và file
3.2.1 Quyền truy nhập

38
38
40
44
46
49
50
50
1

3.2.2. Các lệnh cơ bản
3.3 Thao tác với thư mục
3.3.1 Một số thư mục đặc biệt
3.3.2 Các lệnh cơ bản về thư mục
3.4. Các lệnh làm việc với file
3.4.1 Các kiểu file có trong Linux
3.4.2. Các lệnh tạo file
3.4.3 Các lệnh thao tác trên file
3.4.4 Các lệnh thao tác theo nội dung file
3.4.5 Các lệnh tìm file
3.5 Nén và sao lưu các file
3.5.1 Sao lưu các file (lệnh tar)
3.5.2 Nén dữ liệu

52
56
56
58
61
61
62
63
69
76
82
82
84

CHƯƠNG 4. QUẢN TRỊ QUÁ TRÌNH

88

4.1 Quá trình trong UNIX
4.1.1. Sơ bộ về quá trình
4.1.2. Sơ bộ cấu trúc điều khiển của UNIX
4.1.3. Các hệ thống con trong nhân
4.1.4. Sơ bộ về điều khiển quá trình
4.1.5. Trạng thái và chuyển dịch trạng thái
4.1.6. Sự ngưng hoạt động và hoạt động trở lại của quá trình
4.1.7. Sơ bộ về lệnh đối với quá trình
4.2. Các lệnh cơ bản
4.2.1. Lệnh fg và lệnh bg
4.2.2. Hiển thị các quá trình đang chạy với lệnh ps
4.2.3. Hủy quá trình...
ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGH
=====================================
HÀ QUANG THY - NGUYN TRÍ THÀNH
Giáo trình:
H ĐIU HÀNH UNIX - LINUX
Dành cho sinh viên ngành Công ngh thông tin,
Đin t - Vin thông, Toán tin ng dng
HÀ NI - 2004
hệ điều hành unix - linux - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ điều hành unix - linux - Người đăng: mintiensinh93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
212 Vietnamese
hệ điều hành unix - linux 9 10 298