Ktl-icon-tai-lieu

Hệ hỗ trợ ra quyết định

Được đăng lên bởi thuongthuongdinh
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2087 lần   |   Lượt tải: 1 lần
XÂY DỰNG HỆ

BIỂU DIỄN VÀ SUY LUẬN

Phan Hiền

Khai thác dữ liệu
 Tìm quy luật thể hiện tính thường xuyên
lặp lại. Phân lớp để xác định giá trị tương
lai.
Mục đích để xác định các quy luật.
 Xác định cách thức suy diễn trên các luật
khi ta có giá trị đầu vào để xác định giá trị
đầu ra (như một sự dự đoán).
Vấn đề


-

Biểu diễn các khái niệm mang tính ngữ nghỉa thực.
Phương pháp suy diễn để xác định dự báo.

Biểu diễn khái niệm
Trong thực tế có rất nhiều khái niệm
mang tính mơ hồ, ví dụ như trời “rất
nóng”, …
 Vấn đề làm sao lượng hóa các khái niệm
đó để cho việc tính toán và so sánh.


 Ta xem xét khái niệm về tập mờ (Fuzzy
Set), số mờ (Fuzzy number).

Tập rỏ
Cho tập X = {xi}

X1

X3

X2

X4

Ta sử dụng hàm thành viên µ chỉ mức độ
bao hàm của tập X với thành viên xi.
Đối với tập rỏ,
thì µ(xi) = 1 nếu xi là con của X.
thì µ(xi) = 0 nếu xi không là con của X.

Tập rỏ
Cách thể hiện hàm thành viên theo đồ thị
1

0
X1

X2

X3

X4

Tập mờ
Cho tập X = {xi}
X1
X4
X3

X2

Xuất hiện khái niệm đường biên, nơi mà có
thể giá trị con xi có một phần thuộc vào và
một phần không thuộc.
 Hàm thành viên không còn mang 2 giá
trị tuyệt đối 0 hay 1, mà là giá trị thuộc
đoạn [0,1].

Tập mờ
Lực lượng của tập mờ X là X    X ( xi )
Cách thể hiện hàm thành viên theo đồ thị
1

0

X1

X2

X3

X4

Ví dụ
Cho tập mờ A = {(ai,µ(ai))}
Ví dụ:
A = {(1,0.2) (3,0.5) (6,0.1)}
B = {(3,0.2) (4,0.6) (1,0.1) (5,0.5)}
1

0.5

0
3

4

1

5

Phép toán
Cho 2 tập mờ A, µA(x) và B, µB(x)
Phép hội Z  A  B
Z ( x)  max(  A ( x), B ( x))
Có thể thay hàm max bằng hàm tổng nhưng nhỏ hơn hay bằng 1

Phép giao Z  A  B
Z ( x)  min(  A ( x), B ( x))
Có thể thay hàm min bằng hàm tích

Phép phủ định Z  A
 Z ( x)  1   A ( x )

Ví dụ
B = {(3,0.2) (4,0.6) (1,0.1) (5,0.5)}
B

1
0.5

0.5

0

0
3

4

1

B

1

5

3

4

1

5

Đảo của B = {(3,0.8) (4,0.4) (1,0.9) (5,0.5)}

Ví dụ
A = {(1,0.2) (3,0.5) (6,0.1)}
B = {(3,0.2) (4,0.6) (1,0.1) (5,0.5)}
A giao B
= {(3,0.2) (1,0.1)}
A hợp B
=
{(3,0.5) (4,0.6) (1,0.2) (5,0.5) (6,0.1)}

Tập mờ lồi


Cho tập mờ A, µA(x) có dạng sau

Nếu ta có mọi t = wx1 + (1-w)x2 với w trong [0,1] và với mọi
x1,x2 trong miền giá trị của x.
mà thoả µA(t) >= min(µA(x1), µA(x2)) thì ta gọi tập mờ A là lồi.
1
µA(t)
µA(x2)

µA(x1)
0

Số mờ


Số mờ là trường hợp của tập mờ lồi và trên
miền giá trị số thực liên tục.
1

0

Số mờ
Xét trường hợp nói thu nhập khá, nghĩa là
thu nhập trong đoạn [5,10] triệu.
 Nếu xét đó là số rỏ là đoạn [5,10], ta thấy ý
nghĩa mang tính ...
BIỂU DIỄN VÀ SUY LUẬN
Phan Hiền
XÂY DỰNG HỆ
Hệ hỗ trợ ra quyết định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ hỗ trợ ra quyết định - Người đăng: thuongthuongdinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Hệ hỗ trợ ra quyết định 9 10 105