Ktl-icon-tai-lieu

Hệ phân tán

Được đăng lên bởi deto_haz
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo tiến độ bài tập lớn môn học Các hệ
phân tán.
1. Tiến độ: cơ bản làm xong cả về giao diện lẫn tính năng, có thể chơi

qua được.
2. Ngôn ngữ sử dụng: C ++ (cụ thể là Visual Studio 2012 / MFC).

Cách thức xây dựng: xây dựng trên giao diện MFC, sử dụng socket
TCP để kêt nối.
3. Mô tả chương trình:

Chương trình gồm 2 module cho 2 người chơi, 1 người ở chế
độ Defense (tức là tạo kết nối và đợi quân địch đến), 1 người ở chế
độ Attack (kết nối đến và tấn công). Bản đồ là ma trận 8x8. Sau khi
kết nối, bên Attack sẽ chọn tàu trước, chọn ra 6 ô trên bản đồ theo
quy định (có kiểm tra tính hợp lệ khi chọn tàu), rồi đến lượt bên
Defense.
Sau khi 2 bên chọn tàu xong, bên Attack sẽ bắn trước, nếu
bắn trúng thì được bắn tiếp, bên đối thủ phải đợi, chưa được bắn;
bắn trượt thì đến bên kia và bên này phải đợi, không thao tác được
với giao diện, có thông báo cho cả 2 bên về sự kiện bắn trúng hay
trượt. Cứ như vậy đến khi nào một bên bị mất hết 2 tàu thì sẽ thất
bại. Chương trình của cả 2 sẽ quay về chế độ ban đầu, tức là 2 bên
lại tiếp tục chọn tàu để bắn.
4. Phân chia công việc:

Lê Tuấn Anh: xử lý giao diện.
Nguyễn Minh Vương: xử lý nội dung trò chơi.
Phạm Trường Mạnh: viết hàm đồng bộ kết nối.
Hà Bình Xuyên: kết hợp 2 phần vào chương trình hoàn thiện.

...
Báo cáo tiến độ bài tập lớn môn học Các hệ
phân tán.
1. Tiến độ: bản làm xong cả về giao diện lẫn tính năng, thể chơi
qua được.
2. Ngôn ngữ sử dụng: C ++ (cụ thể là Visual Studio 2012 / MFC).
Cách thức xây dựng: xây dựng trên giao diện MFC, s dụng socket
TCP để kêt nối.
3. Mô tả chương trình:
Chương trình gồm 2 module cho 2 người chơi, 1 người chế
độ Defense (tức là tạo kết nối đợi quân địch đến), 1 người chế
độ Attack (kết nối đến tấn công). Bản đồ ma trận 8x8. Sau khi
kết nối, bên Attack sẽ chọn tàu trước, chọn ra 6 ô trên bản đ theo
quy định (có kiểm tra tính hợp lệ khi chọn tàu), rồi đến lượt bên
Defense.
Sau khi 2 bên chọn tàu xong, bên Attack s bắn trước, nếu
bắn trúng thì được bắn tiếp, bên đối thủ phải đợi, chưa được bắn;
bắn trượt thì đến bên kia bên này phải đợi, không thao tác được
với giao diện, thông báo cho cả 2 bên về sự kiện bắn trúng hay
trượt. Cứ như vậy đến khi nào một bên bị mất hết 2 tàu thì sẽ thất
bại. Chương trình của cả 2 sẽ quay về chế độ ban đầu, tức 2 bên
lại tiếp tục chọn tàu để bắn.
4. Phân chia công việc:
Lê Tuấn Anh: xử lý giao diện.
Nguyễn Minh Vương: xử lý nội dung trò chơi.
Phạm Trường Mạnh: viết hàm đồng bộ kết nối.
Hà Bình Xuyên: kết hợp 2 phần vào chương trình hoàn thiện.
Hệ phân tán - Người đăng: deto_haz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hệ phân tán 9 10 424