Ktl-icon-tai-lieu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi thcs-ham-liem-binh-thuan
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 4315 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA TOÁN - TIN HỌC

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
(Baøi giaûng toùm taét)

NGƯỜI BIÊN SOẠN

TẠ THỊ THU PHƯỢNG

Ñaø Laït 2009

M CL C
Chương 1: T ng quan v H qu n tr cơ s d li u .....................................Trang 1
I.

Gi i thi u................................................................................................................1

II.

C u trúc và thành ph n c a h qu n tr cơ s d li u ............................................2

Chương 2: Xây d ng, qu n lý và khai thác cơ s d li u.........................................5
I.

Khái ni m cơ s d li u .........................................................................................5

II.

T o cơ s d li u. ...................................................................................................5

III. Ki u d li u. ...........................................................................................................6
IV. T o và qu n lý b ng. .............................................................................................7
V.

Các thao tác trên d li u.......................................................................................11

VI. Truy v n d li u ...................................................................................................12
VII. T o và s d ng khung nhìn (View)......................................................................14
VIII. T o và s d ng ch m c (Index)...........................................................................14
IX. Chuy n

i d li u v i các ng d ng khác..........................................................18

Chương 3: T-SQL nâng cao ......................................................................................19
I.

Khai báo và s d ng bi n .....................................................................................19

II.

C u trúc i u khi n...............................................................................................20

III. Th t c thư ng trú (Stored Procedures)...............................................................22
IV. Ki u d li u cursor ...............................................................................................26
V.

Hàm ngư i dùng (User Defined Functions).........................................................32

VI. Triggers và cài

t ràng bu c d li u ...................................................................35

Chương 4: B o m t và an toàn d li u .................................................
TRƯỜNG ĐẠI HC ĐÀ LT
KHOA TOÁN - TIN HC
Y Z
H QUN TR CƠ S D LIU
(Baøi giaûng toùm taét)
NGƯỜI BIÊN SON
T TH THU PHƯỢNG
Y Ñaø Laït 2009 Z
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Người đăng: thcs-ham-liem-binh-thuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 9 10 451