Ktl-icon-tai-lieu

Hệ Quản Trị Sql Serve - chương 8

Được đăng lên bởi Phước Hồ Văn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 626 lần   |   Lượt tải: 5 lần
I- Transaction – Giao Tác

HỆ QUẢN TRỊ CSDL
SQL SERVER
Chương 8:

TRANSACTION VÀ TRIGGER
Giáo viên: Tạ Thúc Nhu
Khoa CNTT trường ĐH Lạc Hồng

2

I- Khái niệm :

Mã hóa

2- Các Phát Biểu đóng gói một Transaction

•

Transaction là một gói lệnh dùng đảm bảo rằng các lệnh thay đổi dữ
liệu trong gói đều được xử lý một cách trọn vẹn.

•

Nếu có một lệnh nào đó trong Transaction bị lỗi thì sẽ tự động bãi bỏ
các lệnh trong Transaction và phục hồi lại toàn bộ dữ liệu đã bị thay
đổi bởi các lệnh trong Transaction.

a) Bắt đầu Transaction:
BEGIN TRAN[SACTION] [transaction_name]
•

Có thể không cần đặt tên Transaction. Tuy nhiên nên đặt
tên Transaction để dễ đọc.

b) Kết thúc Transaction:
•

Không phục hồi dữ liệu đã thay đổi:
COMMIT TRAN [transaction_name]

•

Phục hồi dữ liệu đã thay đổi trong Transaction:
ROLLBACK TRAN [transaction_name]

3

Mã hóa

4

Mã hóa

1

Ví dụ: Khi thêm 1 CTHD cần giảm số tồn của mặt hàng.
Nếu sau khi giảm mà số tồn < 0 thì phục hồi lại dữ liệu đã thay đổi.

3- Phân đoạn nhóm lệnh trong Transaction:

Create Proc THEM_CTHD(@SoHD Int, @MaMH Int, @SL Int, @DGBan Money)

Được sử dụng khi muốn phân chia nhóm lệnh cần bãi bỏ
trong Transaction

As
Begin Tran A

• Đánh dấu đầu phân đoạn:

Insert CTHD(SoHD, MaMH, SL, DGBan)
Values (@SoHD, @MaMH, @SL, @DGBan)

SAVE TRAN <save_name>

Update MatHang Set SoTon=SoTon-@SL
Where MaMH = @MaMH

• Kết thúc Transaction và phục hồi dữ liệu đã thay đổi bởi
nhóm lệnh:

If (Select SoTon From MatHang Where MaMH=@MaMH)<0
Begin

ROLLBACK TRAN <save_name>

RollBack Tran A
Print 'Khong du so luong de ban'
Return 1
End
Commit Tran A
Return 0
5

Mã hóa

Ví dụ: Thêm một hóa đơn và 1 CTHD, đồng thời giảm số tồn
của mặt hàng. Nếu sau khi giảm mà số tồn < 0 thì bãi bỏ
lệnh chèn CTHD.

6

Mã hóa

8

Mã hóa

II- TRIGGERS

CREATE PROC THEM_HD_CTHD

@SoHD int, @NgayHD DateTime, @MaNV Int, @MaMH Int, @SL Int, @DGB an Money

As

Begin Tran A
Insert HoaDon (SoHD, NgayHD, MaNV) Values (@SoHD, @NgayHD, @MaNV )
If @@Error <> 0
Begin

RollBack Tran A
End

Return 1

Save Tran B
Insert CTHD(SoHD, MaMH, SL, DGBan) Values (@SoHD, @MaMH, @SL, @ DGBan)
Update MatHang Set SoTon=SoTon-@SL Where MaMH = @MaMH
If (Select SoTon From MatHang Where MaMH=@MaMH)<0
Begin

RollBack Tran B
End

Return 2

Commit Tran A
7

Mã hóa

2

1- Khái niệm:

2- Tạo Trigger cho Table:

• Trigger là một thủ tục không có tham số và tự động thực
hiện khi một trong 3 phát biểu Insert, Update, Delete thay
đổi dữ liệu trên table đó.

CREATE TRIGGER <trigger_name> ON <t...
1
Chương 8:
TRANSACTION VÀ TRIGGER
Giáo viên: Tạ Thúc Nhu
Khoa CNTT trường ĐH Lạc Hồng
HỆ QUẢN TRỊ CSDL
SQL SERVER
Mã hóa
2
I- Transaction – Giao Tác
I- Transaction – Giao Tác
Mã hóa
3
I- Khái niệm :
I- Khái niệm :
Transaction một gói lệnh dùng đảm bảo rằng các lệnh thay đổi dữ
liệu trong gói đều được xử lý một cách trọn vẹn.
Nếu một lệnh nào đó trong Transaction bị lỗi thì s tự động bãi b
các lệnh trong Transaction phục hồi lại toàn bộ dữ liệu đã bị thay
đổi bởi các lệnh trong Transaction.
Mã hóa
4
2- Các Phát Biểu đóng gói một Transaction
2- Các Phát Biểu đóng gói một Transaction
a) Bắt đầu Transaction:
BEGIN TRAN[SACTION] [transaction_name]
Có thể không cần đặt tên Transaction. Tuy nhiên nên đặt
tên Transaction để dễ đọc.
b) Kết thúc Transaction:
Không phục hồi dữ liệu đã thay đổi:
COMMIT TRAN [transaction_name]
Phục hồi dữ liệu đã thay đổi trong Transaction:
ROLLBACK TRAN [transaction_name]
Hệ Quản Trị Sql Serve - chương 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ Quản Trị Sql Serve - chương 8 - Người đăng: Phước Hồ Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hệ Quản Trị Sql Serve - chương 8 9 10 214