Ktl-icon-tai-lieu

Hệ Quản Trị Sql Server

Được đăng lên bởi Phước Hồ Văn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 772 lần   |   Lượt tải: 6 lần
N
ỘI DUNG
NỘI

HỆ QUẢN TRỊ CSDL
SQL SERVER

I.

CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT CSDL

II.

LOẠI FILE LƯU TRỮ DATABASE

III. TẠO DATABASE

Chương 2: DATABASE

IV. XÓA DATABASE
V.

Giáo viên: Tạ Thúc Nhu

TÁCH DATABASE KHỎI SQL SERVER

VI. GẮN DATABASE ĐÃ TÁCH VÀO SQL SERVER

Khoa CNTT trường Đại Học Lạc Hồng

VII. THAY ĐỔI THÔNG TIN CSDL
VIII. XEM THÔNG TIN CSDL

2

I- CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT CSDL

SQL SERVER

II- LOẠI FILE LƯU TRỮ DATABASE

1. Tables : lưu trữ dữ liệu cần quản lý. Table còn có các thành phần liên quan như :
a. Constraint – Ràng buột: chỉ định ràng buột dữ liệu trong bảng hoặc giữa các bảng.
b. Triggers – Bẫy Lỗi: Trigger thường chứa các mã lệnh kiểm tra dữ liệu, có tính
năng tự động thực hiện khi có hành động nào đó xảy ra đối với dữ liệu trong Table
như Insert, Update, Delete.
c. Indexs – Chỉ mục : Hổ trợ cho việc sắp xếp và tìm kiếm nhanh thông tin trên table.
2. Database Diagram – Sơ đồ CSDL: Thể hiện mối quan hệ dữ liệu giữa các table.
3. Views – Khung nhìn hay table ảo: dùng hiển thị dữ liệu được rút trích từ các Table.
4. Stored Procedure – Thủ tục nội: Chứa các lệnh T-SQL dùng thực hiện một số tác vụ
nào đó. Các Stored Proc hệ thống có tiền tố “sp_” rất có ích cho việc quản trị.
5. Functions : Hàm do người dùng định nghĩa
6. Type : Kiểu dữ liệu do người dùng tự định nghĩa
7. Rules : Chứa các qui tắc ràng buộc dữ liệu được lưu trữ trên Table
8. Defaults : Chứa các khai báo giá trị mặc định được sử dụng trong CSDL
9. Full Text Catalogs : Tập phân loại dữ liệu Text.
10. Users : Chứa danh sách User sử dụng CSDL.
11. Roles : Các qui định vai trò và chức năng của User trong CSDL
3

SQL SERVER

4

SQL SERVER

1

II- Các CSDL Hệ Thống Của SQL SERVER:
1. File dữ liệu:
– File chính (Primary data file): Chứa thông tin hệ thống và một số
đối tượng chính của database. Mỗi CSDL chỉ có 1 file dữ liệu
chính có phần mở rộng thông thường là *.MDF.
– Các file dữ liệu phụ (Secondary data files): Do người dùng tạo
thêm (nếu cần). Đối với các CSDL lớn không chứa đủ trên một ổ
đĩa, khi đó cần có các file phụ lưu trên các ổ đĩa khác. Các file dữ
liệu phụ tiếp theo nên có phần mở rộng là NDF để phân biệt.
Các file dữ liệu được lưu theo từng nhóm (File Groups). Mỗi CSDL có
một nhóm file chính (PRIMARY) chứa file dữ liệu chính và một số
file dữ liệu phụ.

2. File nhật ký (Log files):
Có ít nhất 1 file nhật ký, dùng lưu nhật ký thao tác cập nhật dữ liệu
(Transaction log) trên các table của CSDL, nhằm mục đích phục
hồi dữ liệu vừa thay đổi khi có yêu cầu.
5

SQL SERVER
...
1
Chương 2: DATABASE
Giáo viên: Tạ Thúc Nhu
Khoa CNTT trường Đại Học Lạc Hồng
HỆ QUẢN TRỊ CSDL
SQL SERVER
SQL SERVER
2
NỘI DUNG
N
N
I DUNG
I DUNG
I. CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT CSDL
II. LOẠI FILE LƯU TRỮ DATABASE
III. TẠO DATABASE
IV. XÓA DATABASE
V. TÁCH DATABASE KHỎI SQL SERVER
VI. GẮN DATABASE ĐÃ TÁCH VÀO SQL SERVER
VII. THAY ĐỔI THÔNG TIN CSDL
VIII. XEM THÔNG TIN CSDL
SQL SERVER
3
I- CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT CSDL
I- CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT CSDL
1. Tables : lưu trữ dữ liệu cần quản lý. Table còn có các thành phần liên quan như :
a. Constraint – Ràng buột: chỉ định ràng buột dữ liệu trong bảng hoặc giữa các bảng.
b. Triggers – Bẫy Lỗi: Trigger thường chứa các mã lệnh kiểm tra dữ liệu, có tính
năng tự động thực hiện khi có hành động nào đó xảy ra đối với dữ liệu trong Table
như Insert, Update, Delete.
c. Indexs – Chỉ mục : Hổ trợ cho việc sắp xếp và tìm kiếm nhanh thông tin trên table.
2. Database Diagram – Sơ đồ CSDL: Thể hiện mối quan hệ dữ liệu giữa các table.
3. Views – Khung nhìn hay table ảo: dùng hiển thị dữ liệu được rút trích từ các Table.
4. Stored Procedure – Thủ tục nội: Chứa các lệnh T-SQL dùng thực hiện một số tác vụ
nào đó. Các Stored Proc hệ thống có tiền tố “sp_” rất có ích cho việc quản trị.
5. Functions : Hàm do người dùng định nghĩa
6. Type : Kiểu dữ liệu do người dùng tự định nghĩa
7. Rules : Chứa các qui tắc ràng buộc dữ liệu được lưu trữ trên Table
8. Defaults : Chứa các khai báo giá trị mặc định được sử dụng trong CSDL
9. Full Text Catalogs : Tập phân loại dữ liệu Text.
10.Users : Chứa danh sách User sử dụng CSDL.
11.Roles : Các qui định vai trò và chức năng của User trong CSDL
SQL SERVER
4
II- LOI FILE LƯU TRỮ DATABASE
II- LOI FILE LƯU TRỮ DATABASE
Hệ Quản Trị Sql Server - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ Quản Trị Sql Server - Người đăng: Phước Hồ Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hệ Quản Trị Sql Server 9 10 698