Ktl-icon-tai-lieu

Hệ Quản Trị Sql Server

Được đăng lên bởi Phước Hồ Văn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 777 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Nội dung

HỆ QUẢN TRỊ CSDL
SQL SERVER

1. Thêm mẫu tin mới

Chương 5:
CẬP NHẬT DỮ LIỆU

2. Sửa nội dung mẫu tin
3. Xóa mẫu tin
4. Truy xuất dữ liệu cập nhật

Giáo viên: Tạ Thúc Nhu
Khoa CNTT trường ĐH Lạc Hồng

2

I- THÊM MẪU TIN MỚI:

SQL Server

1- Thêm một mẫu tin mới:

1. Thêm một mẫu tin mới

Cú pháp:

2. Thêm mẫu tin lấy từ các bảng khác

INSERT <table_name> [(<column_list>)]
VALUES (<expression_list>)

3. Thêm dữ liệu từ file vào cột Varbinary(Max)

3

SQL Server

4

SQL Server

1

Chú ý:

2- Thêm mẫu tin lấy từ các bảng khác :

Database Engine tự động cung cấp giá trị cho các cột

Cú pháp:

• Có thuộc tính IDENTITY
• Có khai báo Default.

INSERT <table_name> [(<column_list>)]
<SELECT statement>

Ví dụ:

• Có kiểu Timestamp.

Lưu hóa đơn

• Có cho phép Null.

tháng 8/2005

• Hoặc là cột tính toán

vào HDLUU

SQL Server

5

Ví dụ: Tính tồn đầu tháng của mỗi mặt hàng:

6

SQL Server

3.Thêm dữ liệu từ file vào cột Varbinary(Max):

Dựa trên dữ liệu nhập
xuất tồn tháng 8/2005
của các mặt hàng,
hãy thêm các mẫu tin
chứa tồn đầu kỳ của
tháng 9/2005 cho
bảng TONKHO

Hàm:

OPENROWSET( BULK 'data_file' , SINGLE_BLOB)

• Trả về bảng dữ liệu chỉ có một cột và một dòng chứa nội
dung file dữ liệu.
• Do đó, có thể sử dụng hàm này trong mệnh đề FROM
Ví dụ: Thêm loại hàng mới và ghi nội dung file hình 'C:\KeoMut.jpg'
vào cột Hinh kiểu Varbinary(Max).

7

SQL Server

8

SQL Server

2

Thêm mẫu tin mới có hình

II- SỬA NỘI DUNG MẪU TIN
1. Thay đổi nội dung cột dữ liệu
2. Thay đổi nội dung cột kiểu varbinary(Max)
3. Thay đổi một phần dữ liệu với hàm .WRITE

Ví dụ: Thêm loại hàng mới và ghi nội dung file hình 'C:\KeoMut.jpg' vào cột Hinh
kiểu Varbinary(Max).
INSERT LoaiHang (MaLH, TenLH, MoTa, Hinh)
SELECT 3, N‘Kẹo mứt’, N'Desserts' , *
FROM OPENROWSET( BULK 'C:\Keomut.jpg', SINGLE_BLOB) AS A

9

SQL Server

1. Thay đổi nội dung cột dữ liệu

10

SQL Server

Chọn mẫu tin cập nhật với mênh đề WHERE

Cú pháp :

Ví dụ:

UPDATE <table_name>
SET <column_name> = {<expression>|DEFAULT|NULL}[ ,...n ]
[ FROM < tables_source > ]
[ WHERE <search_conditions> ]

1. Tăng số tồn của các mặt hàng mã số loại hàng bằng 1 thêm
100 và tăng đơn giá của các mặt hàng đó thêm 10%

2. Tăng đơn giá của các mặt hàng có đơn giá thấp nhất lên 10%.
• Nếu không có mệnh đề WHERE thì tất cả mẫu tin đều bị thay
đổi. Ví dụ:
• < expression > có thể là phát biểu SELECT trả về một giá trị cập
nhật cho từng mẫu tin. Ví dụ:
• Mệnh đề FROM được sử dụng khi điều kiện chọn lựa mẫu tin
hoặc dữ liệu cập nhật có ...
1
Chương 5:
CẬP NHẬT DỮ LIỆU
Giáo viên: Tạ Thúc Nhu
Khoa CNTT trường ĐH Lạc Hồng
HỆ QUẢN TRỊ CSDL
SQL SERVER
SQL Server
2
Nội dung
Nội dung
1. Thêm mẫu tin mới
2. Sửa nội dung mẫu tin
3. Xóa mẫu tin
4. Truy xuất dữ liệu cập nhật
SQL Server
3
I- THÊM MẪU TIN MỚI:
I- THÊM MẪU TIN MỚI:
1. Thêm một mẫu tin mới
2. Thêm mẫu tin lấy từ các bảng khác
3. Thêm dữ liệu từ file vào cột Varbinary(Max)
SQL Server
4
1- Thêm một mẫu tin mới:
1- Thêm một mẫu tin mới:
Cú pháp:
INSERT <table_name> [(<column_list>)]
VALUES (<expression_list>)
Hệ Quản Trị Sql Server - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ Quản Trị Sql Server - Người đăng: Phước Hồ Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hệ Quản Trị Sql Server 9 10 99