Ktl-icon-tai-lieu

Hệ Quản Trị Sql Server

Được đăng lên bởi Phước Hồ Văn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 747 lần   |   Lượt tải: 6 lần
I- Khái niệm :

HỆ QUẢN TRỊ CSDL
SQL SERVER

Chương 7:
STORED PROCEDURE

•

Là một chương trình con được xây dựng bởi những phát
biểu của T-SQL

•

Có tham số Input và Output

•

Được lưu trữ trong CSDL với 1 tên phân biệt.

•

Cho phép gọi thực hiện từ các ngôn ngữ lập trình khác.

•

Stored Procedure thường dùng thực hiện truy vấn hay cập
nhật dữ liệu theo yêu cầu của người dùng.

Giáo viên: Tạ Thúc Nhu
Khoa CNTT trường ĐH Lạc Hồng

2

II-Tạo Stored Procedure

SQL Server

1- Bằng Lệnh CREATE PROCEDURE :
Create Proc <sp_name>

1. Bằng Lệnh CREATE PROCEDURE
2. Bằng công cụ quản lý Management Studio

[<các tham số hình thức>]
[With Recompile | Encryption | Recompile , Encryption]
As
[Begin]
<Các phát biểu>
[End]

3

SQL Server

4

SQL Server

1

Ví dụ: Tạo thủ tục liệt kê sản phẩm tồn kho
trong một tháng

Ví dụ: Tạo thủ tục trả về
Doanh thu của một năm
Create Proc spDTNam (@Nam Smallint, @DoanhThu Float Output)

Create Proc spTonKho(@Thang int = 8, @Nam int = 2005)

AS

As

Begin

Begin

Select @DoanhThu=Sum(SL*DGBan)

Select * From TonKho

From HoaDon hd Inner Join CTHD ct On hd.SoHD=ct.SoHD

Where Thang = @Thang And Nam = @Nam

Where Year(NgayHD) = @Nam
End

End

5

SQL Server

1.1 Khai báo tham số hình thức của thủ tục:

6

SQL Server

1.2 Thực hiện Stored Procedures có Tham số
•

Cú pháp: @par_name datatype [= default][OUTPUT] [,…n]

Cách 1 Truyền theo vị trí :
EXEC sp_name <exp> [OUTPUT] [,…n]

Có 2 loại tham số hình thức: Input và Output.

Ví dụ gọi thủ tục: Create Proc spTonKho(@Thang int = 8, @Nam int = 2005)

•

Tham số Output dùng liên kết với một biến tại nơi gọi, nhận
giá trị của biến và trả giá trị về cho biến.
Exec spTonKho 9, 2005

Ví dụ:

Sử dụng giá trị default :

Create Proc spTonKho(@Thang int = 8, @Nam int = 2005)

•

Create Proc spDTNam(@Nam int, @DoanhThu Float Output)
•

Tham số hình thức nhận giá trị mặc định khi không truyền
giá trị cho nó.

Exec spTonKho 9

Cách 2 Truyển theo tên:
EXEC sp_name @par_name = <exp> [OUTPUT][,…n]

Ví dụ gọi thủ tục: Create Proc spTonKho(@Thang int = 8, @Nam int = 2005)
Exec spTonKho @Nam = 2005, @Thang = 8
Sử dụng giá trị default: Exec spTonKho @Nam = 2006

7

SQL Server

8

SQL Server

2

1.3 Nhận giá trị từ tham số Output

III- Các Phát Biểu Điều Khiển:

• Phải dùng Biến với từ khóa Output trong lời gọi để nhận giá
trị từ tham số hình thức loại Output

1. Biến cục bộ
2. Phát biểu If .. Else

Create Proc spDTNam(@Nam int, @DoanhThu Float Output)

3. Phát biểu WHILE

Ví dụ: Thực hiện thủ tục spDTNam

...
1
Chương 7:
STORED PROCEDURE
Giáo viên: Tạ Thúc Nhu
Khoa CNTT trường ĐH Lạc Hồng
HỆ QUẢN TRỊ CSDL
SQL SERVER
SQL Server
2
I- Khái niệm :
I- Khái niệm :
Là một chương trình con được xây dựng bởi những phát
biểu của T-SQL
Có tham số Input và Output
Được lưu trữ trong CSDL với 1 tên phân biệt.
Cho phép gọi thực hiện từ các ngôn ngữ lập trình khác.
Stored Procedure thường dùng thực hiện truy vấn hay cập
nhật dữ liệu theo yêu cầu của người dùng.
SQL Server
3
II-Tạo Stored Procedure
II-Tạo Stored Procedure
1. Bằng Lệnh CREATE PROCEDURE
2. Bằng công cụ quản lý Management Studio
SQL Server
4
1- Bằng Lệnh CREATE PROCEDURE:
1- Bằng Lệnh CREATE PROCEDURE:
Create Proc <sp_name>
[<các tham số hình thức>]
[With Recompile | Encryption | Recompile , Encryption]
As
[Begin]
<Các phát biểu>
[End]
Hệ Quản Trị Sql Server - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ Quản Trị Sql Server - Người đăng: Phước Hồ Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hệ Quản Trị Sql Server 9 10 898