Ktl-icon-tai-lieu

Hệ Quản Trị Sql Server- chương 8

Được đăng lên bởi Phước Hồ Văn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 691 lần   |   Lượt tải: 7 lần
I- Khái niệm:

HỆ QUẢN TRỊ CSDL
SQL SERVER

• Trigger là một thủ tục không có tham số
• Một Table có thể chứa nhiều Trigger

Chương 8:

• Trigger tự động thực hiện khi một trong 3 phát biểu Insert,
Update, Delete thay đổi dữ liệu trên table chứa trigger.

TRIGGER

• Trigger chỉ được thực hiện khi phát biểu cập nhật thoả mãn
các ràng buộc đã khai báo trên Table. Do đó, Trigger
thường được dùng để kiểm tra các ràng buộc mà không thể
khai báo trên Table như các ràng buộc liên thuộc tính liên
quan hệ, liên bộ liên quan hệ, ràng buộc chu trình.

Giáo viên: Tạ Thúc Nhu
Khoa CNTT trường ĐH Lạc Hồng

• Sử dụng lệnh ROLLBACK TRAN trong Trigger để bãi bỏ
phát biểu cập nhật khi cần thiết.

2

II- Tạo Trigger cho Table:

Mã hóa

1- Lệnh Create Trigger:

1. Dùng lệnh Create Trigger

CREATE TRIGGER <trigger_name> ON <table_name>
[WITH ENCRYPTION]

2. Dùng công cụ Management Studio

AFTER | FOR {DELETE, INSERT, UPDATE}
AS <Các phát biểu T-sql>

• Tập con của { DELETE, INSERT, UPDATE} dùng chỉ định
những phát biểu cập nhật nào trên Table sẽ kích hoạt
Trigger.

3

Mã hóa

4

Mã hóa

1

a) Khi Insert mẫu tin mới

2- Sử dụng bảng tạm: Inserted và Deleted

CTHD

Khi thực hiện Trigger, SQL tự động tạo 2 bảng tạm có cùng
cấu trúc với Table được cập nhật:

SoHD MaMH SL
10248
4
56

• Bảng INSERTED: dùng chứa tạm các mẫu tin mới khi thực
hiện lệnh Insert hoặc mẫu tin chứa dữ liệu đã sửa đổi khi
thực hiện lệnh Update.
• Bảng DELETED : dùng chứa tạm các mẫu tin bị xóa khi thực
hiện lệnh Delete hoặc mẫu tin chứa dữ liệu cũ khi thực hiện
lệnh Update.

INSERTED
DGBan
10

10248

1

12

4

10248

6

23

9

10249

2

10

8

10249

8

30

3

10249

9

100

20

SoHD MaMH SL

DGBan

10249

20

9

100

DELETED
SoHD MaMH SL
10249

100

9

DGBan

20

Ví dụ : Kiểm tra RB: Một hóa đơn không có quá 10 chi tiết hóa đơn.

Ta sử dụng dữ liệu trên các table này để thực hiện xử lý bên
trong Trigger liên quan đến các mẫu tin vừa mới thêm, sửa
hay xóa.
5

CTHD

T

S

X

+

+
[SoHD]

-

Mã hóa

Ví dụ: Khi thêm 1 CTHD, kiểm tra RB: Một
hóa đơn không có quá 10 chi tiết hóa đơn.

6

Mã hóa

Ví dụ: Khi thêm chi tiết hóa đơn thì phải giảm số tồn
của mặt hàng đã ghi trên chi tiết hóa đơn.
Create Trigger itrg_GiamTon On CTHD

Create Trigger itrg_SoCTHD On CTHD

For Insert

For Insert

As

As

Declare @D int

If (Select Count(a.SoHD)
From CTHD a Join INSERTED b On a.SoHD = b.SoHD) >= 10

Select @D = Count( * ) From MatHang a Join INSERTED b On a.MaMH = b.MaMH
Where SoTon - b.SL < 0

Begin

If (@D > 0 )
Begin

Pr...
1
Chương 8:
TRIGGER
Giáo viên: Tạ Thúc Nhu
Khoa CNTT trường ĐH Lạc Hồng
HỆ QUẢN TRỊ CSDL
SQL SERVER
Mã hóa
2
I- Khái niệm:
I- Khái niệm:
Trigger là một thủ tục không có tham số
Một Table có thể chứa nhiều Trigger
Trigger tự động thực hiện khi một trong 3 phát biểu Insert,
Update, Delete thay đổi dữ liệu trên table chứa trigger.
Trigger chỉ được thực hiện khi phát biểu cập nhật thoả mãn
các ràng buộc đã khai báo trên Table. Do đó, Trigger
thường được dùng để kiểm tra các ràng buộc mà không thể
khai báo trên Table như các ràng buộc liên thuộc tính liên
quan hệ, liên bộ liên quan hệ, ràng buộc chu trình.
Sử dụng lệnh ROLLBACK TRAN trong Trigger để bãi bỏ
phát biểu cập nhật khi cần thiết.
Mã hóa
3
II- Tạo Trigger cho Table:
II- Tạo Trigger cho Table:
1. Dùng lệnh Create Trigger
2. Dùng công cụ Management Studio
Mã hóa
4
1- Lệnh Create Trigger:
1- Lệnh Create Trigger:
CREATE TRIGGER <trigger_name> ON <table_name>
[WITH ENCRYPTION]
AFTER | FOR {DELETE, INSERT, UPDATE}
AS <Các phát biểu T-sql>
Tập con của { DELETE, INSERT, UPDATE} dùng chỉ định
những phát biểu cập nhật nào trên Table sẽ kích hoạt
Trigger.
Hệ Quản Trị Sql Server- chương 8 - Trang 2
Hệ Quản Trị Sql Server- chương 8 - Người đăng: Phước Hồ Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hệ Quản Trị Sql Server- chương 8 9 10 583