Ktl-icon-tai-lieu

Hệ Quản Trị Sql Server

Được đăng lên bởi Phước Hồ Văn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1501 lần   |   Lượt tải: 10 lần
I- Giới thiệu MS SQL Server 2005

HỆ QUẢN TRỊ CSDL
SQL SERVER

1. Hệ quản trị CSDL quan hệ kiểu Client/Server

Chương 1:

2. Các dịch vụ trong SQL Server 2005
3. Ngôn Ngữ Lập Trình Transact-SQL(T-SQL):

TỔNG QUAN VỀ
MICROSOFT SQL SERVER 2005

4. Một số ấn bản của MS SQL Server 2005:

Giáo viên: Tạ Thúc Nhu
Khoa CNTT trường ĐH Lạc Hồng

2

2- Các dịch vụ trong SQL Server 2005

1- Hệ quản trị CSDL quan hệ kiểu Client/Server :
Microsoft SQL Server là một hệ quản trị CSDL quan hệ (Relation
Database Management System - RDBMS) hoạt động trên hệ
thống mạng theo mô hình Client/Server cho phép nhiều người
dùng từ các máy trạm truy cập dữ liệu lưu trên máy chủ.

3

SQL Server

SQL Server

•

Dịch vụ tích hợp - Integration Services
(SSIS) : rút trích, biến đổi và hợp nhất
dữ liệu (consolidate data) từ nhiều nguồn
dự liệu khác nhau (disparate sources).

•

Công nghệ CSDL - Database Engine:
lưu trữ, xử lý, và bảo mật dữ liệu.

•

Dịch vụ phân tích - Analysis Services:
xử lý phân tích trực tuyến (online
analytical processing - OLAP); khai mỏ
dữ liệu (Data Mining) cho các ứng dụng
đánh giá tình hình thương mại.

•

Dịch vụ báo cáo - Reporting Services:
tạo và quản lý báo cáo với nhiều dạng
thức khác nhau: dạng bảng (tabular), đồ
họa (graphical)… Các báo cáo này cũng
có thể được xuất trên Web.
4

SQL Server

1

2- Các dịch vụ trong SQL Server 2005 (tt)
•

3- Ngôn Ngữ Lập Trình Transact-SQL(T-SQL):

Môi giới dịch vụ - Service Broker: Cung
cấp nhiều cơ sở hạ tầng (infrastructure)
cần thiết để xây dựng một ứng dụng
CSDL, làm giảm đáng kể thời gian phát
triển ứng dụng.

• T-SQL là ngôn ngữ thủ tục thế hệ thứ 3,

•

Tái tạo dữ liệu – Replication: sao chép,
phân phối dữ liệu tới các CSDL ở vị trí
khác, từ xa hay di động thông qua hệ
thống mạng, sau đó đồng bộ giữa các
CSDL để duy trì tính đồng nhất dữ liệu
(consistency).

• Các phát biểu, thủ tục và hàm viết bằng T-SQL chỉ được
thực hiện trong môi trường SQL Server với mục đích truy
vấn và hiệu chỉnh dữ liệu trong CSDL quan hệ.

•

Full-Text Search: Phục vụ cho việc tìm
kiếm từ, nhóm từ trong các dữ liệu dạng
văn bản lưu trên table.

•

Dịch vụ thông báo - Notification
Services: Phục vụ cho việc phát triển và
triển khai các ứng dụng tạo và gởi các
thông báo tới người dùng trên nhiều loại
thiết bị khác nhau.

5

• Không dùng để tạo ra các chương trình ứng dụng độc lập.

• Cho phép gọi thực hiện từ các ngôn ngữ lập trình khác

SQL Server

6

T-SQL có các phát biều được phân loại như sau :

4- Các Ấn Bản Của Microsoft SQL Server ...
1
TỔNG QUAN VỀ
MICROSOFT SQL SERVER 2005
Giáo viên: Tạ Thúc Nhu
Khoa CNTT trường ĐH Lạc Hồng
HỆ QUẢN TRỊ CSDL
SQL SERVER
Chương 1:
SQL Server
2
I- Giới thiệu MS SQL Server 2005
I- Giới thiệu MS SQL Server 2005
1. Hệ quản trị CSDL quan hệ kiểu Client/Server
2. Các dịch vụ trong SQL Server 2005
3. Ngôn Ngữ Lập Trình Transact-SQL(T-SQL):
4. Một số ấn bản của MS SQL Server 2005:
SQL Server
3
1- Hệ quản trị CSDL quan hệ kiểu Client/Server :
1- Hệ quản trị CSDL quan hệ kiểu Client/Server :
Microsoft SQL Server một hệ quản trị CSDL quan hệ (Relation
Database Management System - RDBMS) hoạt động trên h
thống mạng theo hình Client/Server cho phép nhiều người
dùng từ các máy trạm truy cập dữ liệu lưu trên máy chủ.
SQL Server
4
2- Các dịch vụ trong SQL Server 2005
2- Các dịch vụ trong SQL Server 2005
Dịch vụ tích hợp - Integration Services
(SSIS) : rút trích, biến đổi và hợp nhất
dữ liệu (consolidate data) từ nhiều nguồn
dự liệu khác nhau (disparate sources).
Công nghệ CSDL - Database Engine:
lưu trữ, xử lý, và bảo mật dữ liệu.
Dịch vụ phân tích - Analysis Services:
xử lý phân tích trực tuyến (online
analytical processing - OLAP); khai mỏ
dữ liệu (Data Mining) cho các ứng dụng
đánh giá tình hình thương mại.
Dịch vụ báo cáo - Reporting Services:
tạo và quản lý báo cáo với nhiều dạng
thức khác nhau: dạng bảng (tabular), đồ
họa (graphical)… Các báo cáo này cũng
có thể được xuất trên Web.
Hệ Quản Trị Sql Server - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ Quản Trị Sql Server - Người đăng: Phước Hồ Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Hệ Quản Trị Sql Server 9 10 139