Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống điện lạnh trên ô tô

Được đăng lên bởi Ngọc Hiếu
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1888 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng trung cÊp nghÒ c¬ ®iÖn vµ n«ng l©m phó Thä

tµi liÖu ®iÖn l¹nh « t«

Lêi giíi thiÖu
Trêng Trung cÊp nghÒ C¬ ®iÖn vµ N«ng l©m Phó Thä, ®îc sù hç trî cña dù ¸n Voctech thuéc
ch¬ng tr×nh “N©ng cao chÊt lîng vµ t¨ng cêng hÖ thèng gi¸o dôc nghÒ nghiÖp n«ng, l©m theo nhu cÇu”
gi÷a Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n víiTrêng §¹i häc gi¸o dôc chuyªn nghiÖp Van hall
larenstein - Hµ Lan.
Nhµ trêng ®· cö nhãm gi¸o viªn ®i häc n©ng cao kiÕn thøc, kü n¨ng vÒ “®iÖn l¹nh « t«” vµ biªn
so¹n cuèn tµi liÖu häc tËp nµy lµm c¬ së ®Ó gi¶ng d¹y chuyªn m«n nghÒ c«ng nghÖ « t«.
Néi dung cuèn tµi liÖu ®îc chia thµnh hai phÇn:
PhÇn I: lý thuyÕt ®iÖn l¹nh « t«
Néi dung cña phÇn nµy giíi thiÖu nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ nguyªn lý kÕt cÊu, ho¹t ®éng cña
hÖ thèng ®iÖn l¹nh « t«; c¸ch kiÓm tra chÈn ®o¸n háng hãc vµ kh¾c phôc nh÷ng h háng cña hÖ thèng.
Trong phÇn nµy chóng t«i cung giíi thiÖu thªm ch¬ng 5 hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trong d©n
dông ®Ó häc viªn cã thÓ tham kh¶o thªm.
PhÇn II: thùc hµnh
Néi dung phÇn nµy sÏ cung cÊp cho häc sinh c¸c kü n¨ng c¬ b¶n vÒ söa ch÷a nh÷ng bé phËn c¬
b¶n cña hÖ thèng ®iÖn l¹nh « t«, c¸c kü n¨ng n¹p vµ thu håi ga.
Sau khi biªn so¹n ®îc Nhµ trêng tæ chøc héi th¶o, thÈm ®Þnh vµ chØnh söa. §Õn nay cuèn tµi
liÖu ®· hoµn thµnh, chóng t«i cho xuÊt b¶n ®Ó lµm tµi liÖu häc tËp cho häc viªn, tµi liÖu tham kh¶o cho
gi¸o viªn vµ b¹n ®äc quan t©m ®Õn lÜnh vùc nµy.
Do thêi gian, kinh nghiÖm cña gi¸o viªn cßn h¹n chÕ, nªn tµi liÖu kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu
sãt, hy väng sau ®µo t¹o c¸c kho¸ häc, cã sù tham gia cña ®ång nghiÖp vµ häc viªn cuèn s¸ch sÏ ® îc
hoµn thiÖn h¬n.
Mäi ý kiÕn ®ãng gãp xin göi vÒ: Tæ c¬ khÝ - khoa c¬ ®iÖn - trêng trung cÊp nghÒ C¬ ®iÖn vµ
n«ng l©m phó Thä.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
HiÖu trëng
Th.s Tèng C«ng ChiÕn

PhÇn i: lý thyÕt ®iÖn l¹nh « t«
Ch¬ng 1: CƠ S Ở L Ý THUYẾT VÀ PHÂN LO ẠI
HỆ THỐNG ĐIỀU H ÒA KHÔNG KHÍ ÔT Ô
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG

Kỹ thuật điều hòa không khí là ngành khoa học nghiên cứu các phương pháp, công
nghệ và thiết bị để tạo ra v à duy trì một môi trường không khí ph ù hợp với công nghệ
sản xuất, chế biến hoặc thuận tiện cho sinh hoạt của con người. Các đại lượng cần tạo ra,
duy trì và khống chế trong hệ thống điều hòa không khí bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm, sự lưu
thông và tuần hoàn của không khí, khử bụi, tiếng ồn, khí độc hại và vi khuẩn, …
1

tµi liÖu lu hµnh néi bé

Trêng trung cÊp nghÒ c¬ ®iÖn vµ n«ng l©m phó Thä

tµi liÖu ®iÖn l¹nh « t«

Một hệ thống điều hoà không khí đúng nghĩa là hệ thống có thể duy trì trạng...
Trêng trung cÊp nghÒ c¬ ®iÖn vµ n«ng l©m phó Thä tµi liÖu ®iÖn l¹nh « t«
Lêi giíi thiÖu
Trêng Trung cÊp nghÒ ®iÖn N«ng l©m Phó Thä, ®îc sù trî cña ¸n Voctech thuéc
ch¬ng tr×nh N©ng cao chÊt l îng vµ t¨ng cêng hÖ thèng gi¸o dôc nghÒ nghiÖp n«ng, l©m theo nhu cÇu
gi÷a Bé N«ng nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n víiTrêng §¹i häc gi¸o dôc chuyªn nghiÖp Van hall
larenstein - Hµ Lan.
Nhµ trêng ®· cö nhãm gi¸o viªn ®i häc n©ng cao kiÕn thøc, kü n¨ng vÒ “®iÖn l¹nh « vµ biªn
so¹n cuèn tµi liÖu häc tËp nµy lµm c¬ së ®Ó gi¶ng d¹y chuyªn m«n nghÒ c«ng nghÖ « t«.
Néi dung cuèn tµi liÖu ®îc chia thµnh hai phÇn:
PhÇn I: lý thuyÕt ®iÖn l¹nh « t«
Néi dung cña phÇn nµy giíi thiÖu nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n nguyªn kÕt cÊu, ho¹t ®éng cña
hÖ thèng ®iÖn l¹nh « t«; c¸ch kiÓm tra chÈn ®o¸n háng hãc vµ kh¾c phôc nh÷ng h háng cña hÖ thèng.
Trong phÇn nµy chóng t«i cung giíi thiÖu tm ch¬ng 5 thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trong d©n
dông ®Ó häc viªn cã thÓ tham kh¶o thªm.
PhÇn II: thùc hµnh
Néi dung phÇn nµy sÏ cung cÊp cho häc sinh c¸c kü n¨ng c¬ b¶n vÒ söa ch÷a nh÷ng bé phËn c¬
b¶n cña hÖ thèng ®iÖn l¹nh « t«, c¸c kü n¨ng n¹p vµ thu håi ga.
Sau khi biªn so¹n ®îc Nhµ trêng chøc héi th¶o, thÈm ®Þnh chØnh söa. §Õn nay cuèn tµi
liÖu ®· hoµn tnh, chóng t«i cho xuÊt b¶n ®Ó lµm tµi liÖu häc tËp cho häc viªn, tµi liÖu tham kh¶o cho
gi¸o viªn vµ b¹n ®äc quan t©m ®Õn lÜnh vùc nµy.
Do thêi gian, kinh nghiÖm cña gi¸o viªn cßn h¹n chÕ, nªn tµi liÖu kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu
sãt, hy väng sau ®µo o c¸c kho¸ häc, cã sù tham giaa ®ång nghiÖp häc viªn cuèn s¸ch ® îc
hoµn thiÖn h¬n.
Mäi ý kiÕn ®ãng gãp xin göi vÒ: Tæ c¬ k - khoa c¬ ®iÖn - trêng trung cÊp nghÒ C¬ ®iÖn vµ
n«ng l©m phó Thä.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
HiÖu trëng
Th.s Tèng C«ng ChiÕn
PhÇn i: lý thyÕt ®iÖn l¹nh « t«
Ch¬ng 1: CƠ S Ở L Ý THUYT VÀ PHÂN LO
I
HTHNG ĐIU H ÒA KHÔNG KHÍ ÔT Ô
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG
Kỹ thuật điều hòa không khí là ngành khoa học nghiên cứu c phương pháp, công
ngh thiết bị để tạo ra v à duy trì một môi trường không khí ph ù hợp với công ngh
sản xuất, chế biến hoặc thuận tiện cho sinh hoạt của con ngưi. Các đại lượng cần tạo ra,
duy trì khống chế trong hệ thống điều hòa không khí bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm, sự lưu
thông tuần hoàn của không khí, khử bụi, tiếng ồn, khí độc hại và vi khuẩn, …
tµi liÖu lu hµnh néi bé
1
hệ thống điện lạnh trên ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống điện lạnh trên ô tô - Người đăng: Ngọc Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
hệ thống điện lạnh trên ô tô 9 10 370