Ktl-icon-tai-lieu

Hệ Thống DNS

Được đăng lên bởi snowblack
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 878 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO TIỂU LUẬN

HỆ THỐNG TÊN MIỀN DNS

Giảng viên:

TS. Nguyễn Chiến Trinh

Sinh viên:

Phạm Thùy Linh, Nguyễn Thị Mai
Hương, Chu Ngọc Hoàng, Hoàng
Xuân Hổ, Nguyễn Văn Tuấn.

Nhóm báo cáo:

IV

BÁO CÁO TIỂU LUẬN

INTERNET VÀ GIAO THỨC

Nội dung
1 Tổng quan về hệ thống tên miền DNS
2 Cơ sở dữ liệu DNS

PHẦN

3 Vấn đề bảo mật trong DNS
4Kết luận

NHÓM BÁO CÁO: IV

Hệ thống tên miền DNS (Domain Name System)

Trang 2

BÁO CÁO TIỂU LUẬN

INTERNET VÀ GIAO THỨC

Phần 1: Tổng quan về hệ thống DNS
Giới thiệu hệ thống tên miền DNS
2. Chức năng của DNS
1.NHÓM BÁO CÁO: IV

Hệ thống tên miền DNS (Domain Name System)

Trang 3

BÁO CÁO TIỂU LUẬN

INTERNET VÀ GIAO THỨC
1. Giới thiệu hệ thống tên miền DNS

 DNS (Domain Name System) được định nghĩa trong các RFC 1034
và 1035, chỉ một hệ thống cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ
IP và tên miền.
 DNS dùng cổng 53 để truyền tải thông tin.
 DNS sử dụng UDP hoặc TCP


NHÓM BÁO CÁO: IV

Hệ thống tên miền DNS (Domain Name System)

Trang 4

BÁO CÁO TIỂU LUẬN

INTERNET VÀ GIAO THỨC
2. Chức năng của DNS
 Các DNS trợ giúp qua lại với nhau để dịch địa chỉ "IP" thành "tên" và
ngược lại.
=> Không phải nhớ địa chỉ IP
 Chỉ định tên miền cho các nhóm người sử dụng Internet theo một cách
có ý nghĩa, độc lập với mỗi địa điểm của người sử dụng.
=> WWW duy trì tính ổn định khi dòng internet thay đổi
 Hệ thống tên miền phân phối trách nhiệm gán tên miền và lập bản đồ
những tên tới địa chỉ IP bằng cách định rõ những máy chủ có thẩm
quyền cho mỗi tên miền.
=> Tăng khả năng chịu đựng lỗi, tránh việc quá tảiNHÓM BÁO CÁO: IV

Hệ thống tên miền DNS (Domain Name System)

Trang 5

BÁO CÁO TIỂU LUẬN

INTERNET VÀ GIAO THỨC

Phần 2: Cơ sở dữ liệu DNS
1.
2.
3.
4.
5.

Cách phân bố dữ liệu
Cơ chế phân giải tên miền
Hệ thống cache
Các bản ghi DNS
Cấu trúc gói tin DNSNHÓM BÁO CÁO: IV

Hệ thống tên miền DNS (Domain Name System)

Trang 6

BÁO CÁO TIỂU LUẬN

INTERNET VÀ GIAO THỨC
Cách phân bố dữ liệu

1.

 Hệ thống tên miền được sắp xếp theo cấu trúc phân cấp.
 Mức trên cùng được gọi là root và ký hiệu là “.”
 Tên miền ở dưới mức root được gọi là Top - Level Domain.




Tên miền cấp cao dùng chung- gTLDs như .com, .net, .org …
Tên miền cấp cao quốc gia – ccTLD như .vn, .jp, .kr, …
Ngoài ra: iTLD ( .int, .arp …) và usTLD ( .gov, .edu …)NHÓM BÁO CÁO: IV

Hệ thống tên miền DNS (Domain Name Sy...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
BÁO CÁO TIỂU LUẬN
HỆ THỐNG TÊN MIỀN DNS
HỆ THỐNG TÊN MIỀN DNS
Giảng viên: TS. Nguyễn Chiến Trinh
Sinh viên: Phạm Thùy Linh, Nguyễn Thị Mai
Hương, Chu Ngọc Hoàng, Hoàng
Xuân Hổ, Nguyễn Văn Tuấn.
Nhóm báo cáo: IV
Hệ Thống DNS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ Thống DNS - Người đăng: snowblack
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Hệ Thống DNS 9 10 956