Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống GSM

Được đăng lên bởi Cỏ Dại
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1601 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thông tin di động
Đỗ Quốc Trinh
------------------------------------------------------------------------------------------CHƯƠNG 4

HỆ THỐNG GSM
4.1 Giới thiệu chung
Năm 1982, cơ quan quản lí chính về viễn thông của châu Âu (CEPT) đã
thành lập nhóm đặc trách di động (Groupe Spe’cial Mobile - GSM) với nhiệm vụ
tìm ra hệ thống vô tuyến tế bào toàn châu Âu hoạt động trong dải 900 MHz. Hệ
thống này được hình thành để khắc phục những hạn chế thấy rõ về dung lượng
của các hệ thống tương tự đã triển khai tại một số nước châu Âu (ví dụ NMT ở
các nước Bắc Âu). Tiêu chuNn tế bào toàn châu Âu phải hỗ trợ lưu động
(roaming) quốc tế và tạo đà phát triển cho ngành công nghiệp viễn thông châu
Âu. Sau những thảo luận ban đầu, ba nhóm làm việc (WP) được thành lập để sử
lí các công việc cụ thể của việc xác định hệ thống, sau đó nhóm thứ 4 được thành
lập tiếp. Năm 1986 bộ phận thường trực được lập tại Pari để phối hợp hoạt động
của các nhóm làm việc và quản lí việc tạo các khuyến nghị hệ thống. Các WP
được yêu cầu xác định các giao diện hệ thống sao cho máy di động, dù ở dạng
cầm tay hay lắp trên xe, đều có thể lưu động qua các nước có triển khai hệ thống
mới và đều có thể truy cập tất cả các dịch vụ. So với hệ thống tương tự hiện có,
hệ thống mới phải có dung lượng cao hơn, chi phí vận hành bằng hoặc thấp hơn
và chất lượng tiếng nói phải bằng hoặc tốt hơn. Dải tần chung toàn châu Âu cho
hệ thống mới là 890-915 MHz và 935-960 MHz.
Các nghiên cứu trong các nước châu Âu khác nhau đã kết luận rằng hệ
thống số là phù hợp hơn hệ thống tương tự, song việc lựa chọn phương pháp đa
truy nhập vẫn chưa được quyết định. Vì thế, người ta quyết định thử nghiệm một
số dự án hệ thống khác nhau trên thực địa (tại Paris, cuối năm 1986). Có 8 dự án
với một số đặc điểm cơ bản như Bảng 4.1.
Trong năm 1987 các kết quả thử nghiệm được đánh giá thảo luận và cuối
cùng đã đạt được thỏa thuận về các đặc trưng chủ yếu của hệ thống mới. Đến
tháng 6/1987 đã quyết định chọn TDMA dải hẹp, với 8 kênh trên sóng mang (có
thể mở rộng đến 16 kênh/sóng mang). Mã hóa tiếng nói được chọn là loại RPELPC (dự đoán tuyến tính kích thích xung đều) với tốc độ bít là 13 kb/s. Mã kênh
được chọn là mã xoắn, kiểu điều chế được chọn là GMSK nhờ hiệu quả phổ cao
của nó.
1

Thông tin di động
Đỗ Quốc Trinh
------------------------------------------------------------------------------------------Các đặc tả hệ thống GSM xuất hiện vào giữa năm 1988. Tuy nhiên, do
không thể xác định mọi đặc điểm của hệ thống cho kịp khai trương và...
Thông tin di động Đỗ Quc Trinh
-------------------------------------------------------------------------------------------
1
CH
ƯƠNG 4
H THNG GSM
4.1 Gii thiu chung
Năm 1982, cơ quan qun chính v vin thông ca châu Âu (CEPT) đã
thành l
p nhóm đặc trách di động (Groupe Spe’cial Mobile - GSM) vi nhim v
tìm ra h thng tuyến tế bào toàn châu Âu hot động trong di 900 MHz. H
th
ng này được hình thành để khc phc nhng hn chế thy v dung lượng
ca các h thng tương t đã trin khai ti mt s nước châu Âu (ví d NMT
các n
ước Bc Âu). Tiêu chuNn tếo toàn châu Âu phi h tr lưu động
(roaming) quc tế to đà phát trin cho ngành công nghip vin thông châu
Âu. Sau nhng tho lun ban đầu, ba nhóm làm vic (WP) được thành lp đ s
lí các công vi
c c th ca vic xác định h thng, sau đó nhóm th 4 được thành
lp tiếp. Năm 1986 b phn thường trc được lp ti Pari để phi hp hot động
c
a các nhóm m vic qun vic to các khuyến ngh h thng. Các WP
được yêu cu xác định các giao din h thng sao cho máy di động, dng
c
m tay hay lp trên xe, đều th lưu động qua các nước trin khai h thng
mi đều th truy cp tt c các dch v. So vi h thng tương t hin có,
h
thng mi phi dung lượng cao hơn, chi phí vn hành bng hoc thp hơn
cht lượng tiếng nói phi bng hoc tt hơn. Di tn chung toàn châu Âu cho
h
thng mi là 890-915 MHz và 935-960 MHz.
Các nghiên cu trong các nước châu Âu khác nhau đã kết lun rng h
th
ng s phù hp hơn h thng tương t, song vic la chn phương pháp đa
truy nh
p vn chưa đưc quyết định. thế, người ta quyết định th nghim mt
s
d án h thng khác nhau trên thc địa (ti Paris, cui năm 1986). Có 8 d án
vi mt s đặc đim cơ bn như Bng 4.1.
Trong n
ăm 1987 các kết qu th nghim được đánh giá tho lun cui
cùng đã đạt được tha thun v các đặc trưng ch yếu ca h thng mi. Đến
tháng 6/1987
đã quyết định chn TDMA di hp, vi 8 kênh trên sóng mang (có
th m rng đến 16 kênh/sóng mang). Mã hóa tiếng nói được chn loi RPE-
LPC (d
đoán tuyến nh kích thích xung đều) vi tc độ bít 13 kb/s. Mã kênh
được chn xon, kiu điu chế được chn GMSK nh hiu qu ph cao
c
a nó.
Hệ thống GSM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống GSM - Người đăng: Cỏ Dại
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Hệ thống GSM 9 10 339