Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống nhúng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 427 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ thống nhúng

Nội d
dung
Giới thiệu hệ thống nhúng
„ Kiến trúc HW/SW
„ Đặc trưng
g và thiết kế hệ thống
g nhúng
g
„ Khái niệm thời gian thực
„ Đặc
Đặ trưng
t
và
à ràng
à buộc
b ộ thời gian
i thực
th
„ Những
g mô hình tính toán thông
g dụng
ụ g của
ES
„

Vũ Quang Dũng

2

Phần mềm hệ thống nhúng truyền
thống = CPU + RTOS

Vũ Quang Dũng

3

Hệ thố
thống nhúng
hú hiệ
hiện ttạii
DSP
Code

„

Application
Specific Gates

Analog
I/O

Processor
Cores

Memory

Hệ thống nhúng bao gồm
… Hệ thống phần cứng (boards, ASICs, FPGAs etc.)
„

…

Th thi,
Thực
thi tiết kiệm
kiệ năng
ă lượng
l

Chương trình phần mềm. Bộ vi xử lý: xử lý tín hiệu số DSP, μcontrollers etc.
„

Tính linh động, tính phức hợp

Bộ chuyển đổi
Tích hợp trong hệ thống SoC
… Đặc trưng của chip : 50 sq. mm., 50M transistors, 1010GHz, 100-1000 MOP/sq.
mm, 10-100 MIPS/mW
…

„

Vũ Quang Dũng

4

Tí h phức
Tính
hứ hợp
h và
à khô
không đồng
đồ nhất
hất
controller
processes

control panel
ASIC

DSP
Assembly
Code

Real-time
OS

μcontroller

Programmable
DSP

Programmable
DSP

Dual-ported
RAM
„

UI
processes
DSP
Assembly
Code

CODEC

Tính không đồng nhất trong phần cứng và phần mềm
… S/W: điều khiển định hướng, xử lý tín hiệu số
… H/W: ASICs

Vũ Quang Dũng

5

L
Lựa
chọn
h mô
ô hì
hình
h
„

Lựa chọn mô hình phụ thuộc vào:
…

Chương trình
„
„
„

…

Nổi bật của
ủ mô
ô hì
hình
h
„
„

„

DSP
Điều khiển trạng thái FSM
Theo dõi sự kiện
Trong quá trình mô phỏng
Trong quá trình thực hiện và code

Lựa chọn ngôn ngữ:
Ngôn ngữ cơ bản thực thi mô hình
… Các công cụ hỗ trợ
… Theo yêu cầu
…

Vũ Quang Dũng

39

L
Lựa
chọn
h mô
ô hì
hình
h (tiế
(tiếp))
„

Tích hợp mô hình và ngôn ngữ
Quản lý theo mô hình trừu tượng
… Lựa chọn sự đúng đắn
… Lựa chọn mô hình phụ thuộc vào
…

„
„

„

Các lớp ứng dụng
Các thao tác cần thiết (tổng hợp
hợp, lập lịch
lịch, ...))

Thiết kế
…
…
…
…
…

Chi tiết kỹ thuật
th ật
Kiến trúc liên kết và mô phỏng
Tổng hợp, ngôn ngữ và lập lịch
Thiết
ế kế
ế chi tiết
ế và thực thi
Mô phỏng toàn hệ thống

Vũ Quang Dũng

40

...
H thng nhúng
Hệ thống nhúng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống nhúng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hệ thống nhúng 9 10 862